Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 

 Zondag 10 Juni, Krindag Someren.
Wat hadden we afgelopen zondag een geweldig mooie kring dag. DSC 3239We hebben de hitte getrotseerd tijdens de optocht, met hulp van onze “waterdragers”
En op het gildeterrein “afgekoeld”  met een natje en een droogje en voor al het gezellig samen zijn met ons gilde.
We hebben de 5de prijs gehaald met de optocht. Heel goed gedaan allemaal!!!!
De kruisboog schutters behaalde de eerste prijs met het viertal. Proficiat heren!!!!
Jasper heeft weer ervaring op gedaan bij het vendelen.
Al met al weer een hele mooie gilde kringdag!!!

 

Zaterdag 26 Mei 2017, is overleden onze gildebroeder Jan van de Laar in de leeftijd van 79 jaren.
Jan, beter bekend als Jan van Tieskes, heeft jaren als kastelein zijn zaak gerund in Someren eind was lid van ons gilde.
Lid geworden in zijn trouwjaar 1960 via zijn vrouw Tonny Verberne. In de jaren 1964 -1966  ging hij als Koning ons gilde voor zijn zwager Piet de schoenmaker opvolgend in die functie.
Jan was destijds woonachtig op de achterbroek alwaar hij de frisdrank kistjes repareerde van 7-up.
Op 31 Mei 2017 heeft het gilde haar gildebroeder met gilde eer ten grave gedragen op het parochiekerkhof in Someren Eind.

 

Diessen 30-4-2017 

Op 30-4-2017 vertrokken 6 kruisboogschutters naar Diessen waar de NBFS kruisboogwedstrijden werden gehouden. Na 1 uur kwamen de schutters aan op het wedstrijdterrein van het St. Jorisgilde van Diessen. Het was een mooi terrein met 8 vaste bomen. Na de inschrijving kwamen we vrij snel aan de beurt. Er stond een stevige wind en sommige schutters ondervonden ook hinder van de zon. Guus, Ton en Dirk van de Ven en Peter Berkers schoten ook voor het korps en Wim van Brussel en Hannie van de Ven schoten alleen individueel. Na de eerste ronde van 15 schoten was de uitslag als volgt. Dirk van de Ven en Peter Berkers beide `13 punten. Guus van de Ven en Wim van Brussel beide 12 punten. Hannie van de Ven 9 punten en Ton van de Ven 8 punten.

Na deze eerste ronde begon het afkampen. Dat wil zeggen dat vanaf 11 punten iedere schutter in een groep kwam naargelang hij in de eerste ronde had geschoten. Dus Guus en Wim kwamen terecht in de groep van de 12 punters en Dirk en Peter in de groep van 13 punters. Wim haakte af omdat hij eerder thuis wilde zijn. Iedere schutter begon bij de eerste boom om vervolgens als hij raak had geschoten door te gaan naar de volgende boom. Alle schoten werden geschoten met een hand aan de boog. Peter miste al bij de eerste boom en kon dus stoppen. Guus en Dirk kwamen bij de laatste 4 van hun groep en dit betekende dat zij in de prijzen vielen. Guus een 2de prijs en Dirk een 4deprijs. Na de prijsuitreiking togen we weer huiswaarts.

 

Zaterdag 5-nov. Uitreiking van de RABO club actie met 73 stemmen mochten we €273.75 ontvangen, een bijdrage van de Rabobank aan de in hun werkgebied aanwezige verenigingen. Het is een initiatief die net de extra dinen mogelijk maakt. Zo besteed het gilde deze mooie bijdrage sinds het invoeren van deze actie aan het aanbieden van gratis aanwezig kunnen zijn bij de diverse gilde activiteiten van de jeugd. Op deze manier merken we dat het voor de kinderen makkelijk is om zich lekker uit te kunnen leven zonder dat er bij ouders langs gegaan behoeft te worden om geld voor een snoepje of te drinken. Het meest duidelijk merken we dit op de gehouden gildefeesten en het twee jaarlijks koningschieten.

 

Woensdag 15 Februari 2017, is overleden onze gildezuster Mien van Seggelen-van Horik.
Mien hoorde bij de eerste vrouwen die lid konden worden van ons gilde en was lid sinds 2001.
Het gilde vond in haar een trouwe betrouwbare hulp in de aankondiging van diverse activiteiten. Vele honderden briefjes over het oud ijzer en geraniumactie gingen via haar hand in de brievenbus van de Lieropse mensen. Toen het lichaam begon te protesteren werden de gilde activiteiten van Mien stilzwijgend door zoon Wouter overgenomen. Op 22 februari 2017 heeft het gilde haar gildezuster met gilde eer ten grave gedragen.

   

Zaterdag 14 Januari Bestuurswissel, een erebroeder, vijf jubilarissen en een zonnetje zijn hoogtepunten tijdens de patroonsdag van het  gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop.
Op zaterdag de 14e januari, de patroonsdag,  heeft het gilde een nieuwe hoofdman gekozen.
Aftredend hoofdman Henk Berkers stelde zich na 20 jaar hoofdmanschap beschikbaar voor een nieuwe periode in de overheid als gewoon bestuurslid. De functie van hoofdman stelde hij vacant.
Voor deze functie werd de kandidaat Jos van Lieshout naar voor geschoven welke unaniem verkozen is door de aanwezige leden.
Voor zijn vele verdiensten werd Henk verrast met de onderscheiding ‘Ere broeder in groen’. De eer aan de kakelverse hoofdman Jos om deze onderscheiding, als zijn eerste taak, uit te reiken.
Leo Verberne werd vanwege zijn vele verdiensten in het zonnetje gezet, alsmede een verraste Ronny Thijs welke de rol van deken schatbewaarder (penningmeester) nu 25 jaren vervuld.

‘s Avonds op de feestavond werden de jubilarissen gehuldigd.
25 jaar lid: Huub van Horik (Jzn) , Ronnie Obbema (Fzn)
50 jaar lid: Jan Hendriks, Antoon Leenen, Jan van Eijk (Fzn)

zie foto's

   

Woensdag 15 December Op 15 december 2016 is op 87-jarige leeftijd onze gildebroeder Jan van de Ven (Jzn) overleden. Jan was vlak na de oorlog in 1946 lid geworden. Hij was de zoon van Hannes van de Ven die nog meerdere zonen, schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen had die leden van het gilde werden. Begin 2016 werd Jan nog gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van ons gilde. Toen zijn vrouw Betsie ziek werd en veel zorg nodig had verhuisde Jan en zijn vrouw Betsie in 2003 van de Vaarsehoefweg in Lierop naar Huize Bartholomeus in Asten. Toen Betsie overleed is Jan in Asten blijven wonen. De laatste jaren in De Lisse te Asten.

 

Maandag 19 September 2016. Op vrijdag 16 september is onze gildezuster Drika van de Ven overleden. Drika was sinds 2008 lid en volgde het gilde op haar manier. Op de diverse teeravonden was ze een sfeermakende gast en kon ze zichtbaar genieten van de aanwezige oude foto's. Ook op de dansvloer stond ze haar vrouwtje. Het gilde heeft Drika met gilde eer te ruste gelegd op het parochie kerkhof.

 

Maandag 12 September 2016. Al honderden jaren wordt op de kermismaandag in Lierop gestreden om de nieuwe koning van een der Lieropse Gilden. Dit jaar is de beurt aan het gilde van Sint Antonius Abt. Voor aanvang van de strijd om het koningschap wordt de heersende koning ontdaan van diens versierselen en wordt hij opgenomen in het gezelschap der oud koningen. Na de openingsschoten, gelost door Burgermeester Veltman, Gildepastor Jan Zwirs en wethouder Gonny van Bussel, kan de strijd beginnen om de vacante koningstitel.  Na het 132ste schot breekt Guus van de Ven de vogel een eenieder waant hem koning (incluis Guus). De verrekijker echter steekt hier echter een stokje voor, er blijkt zich nog een splinter te hechten aan de schietboom. Velen bijten zich stuk op dit moeilijke schot. De verlossing word gebracht in het 141ste schot door Ronny Thijs die zich hiermee voor de komende twee jaar tot koning kroont. Samen met koningin Josephine Thijs v/d Ven zal het koningspaar de komende jaren het gilde vertegenwoordigen.
zie foto's

 

Zaterdag 16 Januari 2016. Teerdag gilde van Sint Antonius Abt. In de ochtend is de teerdag aangevangen met de H.Mis.
Met nieuwe boekjes, mooie lezingen en een betekenisvolle preek over eenieders bijdrage aan dat wat hem dierbaar is was dit een zinvolle start van deze voor het gilde belangrijke dag. De aanvang van de jaarvergadering is, zoals gebruikelijk , met de Christelijke groet [Geloofd zij Jezus Christus… in alle eeuwigheid. Amen] De diverse agendapunten worden behandeld, jaarverslag goedgekeurd en dan wordt het ineens persoonlijk. Rob van Seggelen. Rob sinds heugenis onze commandant, en met verve, is sinds een jaar geen lid meer van het bestuur. Echter met regelmaat kom Rob op het net met ‘heb je hier aan gedacht?’ ‘er is me ten gehore gekomen dat’ etc. Hiervoor is het bestuur hem bijzonder erkentelijk vandaar is gemeend Rob in het zonnetje te zetten. Dan volgt de financiële verslaglegging. De cijfers worden gepresenteerd en na enkele verduidelijking worden deze akkoord verklaard, eerst door de vergadering en vervolgens door de kascommissie. Het volgend punt is een punt van betekenis in de geschiedenis:  een wijziging van het huishoudelijk reglement. Twee artikelen passeren de revue, het eerste is om de protocollen wat aan te scherpen opdat we in de toekomst niet vergeten. De tweede is de verwantschap in het bestuur. Dit artikel is zijn tijd gepasseerd en verdient wijziging. Met dank aan de beschermheer die op sublieme wijze de bedoeling van de wijziging wist te formuleren tot een toekomst bestendig artikel. Met ruime meerderheid zijn de beide wijzigingen aangenomen. Het volgende punt dient aan aftredend en herkiesbaar zijn Jos van Lieshout (Jzn) en Ronny Thijs. Over personen stemmen we schriftelijk…. Uitslag 25 voor Jos en 24 voor Ronny Hmmm. Daar de wijziging van het huishoudelijk reglement zojuist gepasseerd en aangenomen is kan ons nieuw voorgedragen bestuurslid Jasper Thijs van aspirant meteen al intreden als volwaardig bestuurslid. Met 26 stemmen voor en geen tegen wordt zijn voordracht unaniem gesteund door de vergadering. Voorkeuren voor komend jaar worden besproken, sowieso nar Vlieren, het gildefeest van kring Peelland. Overige gildefeesten zijn Ravenstein en Mechelen. Rond 14.00 sluiten Hoofdman Henk de vergadering. 

Op naar de teeravond.  

   

Donderdag 19 november 2015. Op donderdag 19 november 2015 bereikte ons het droevige bericht dat gildebroeder Henk van Brussel (Azn) op woensdag 18 november 2015 op 84-jarige leeftijd is overleden.

Hij was de zoon van gildebroeder Antoon van Brussel. Net als zijn broers lid waren, werd ook Henk in 1972 lid en zodoende is hij dus 43 jaar lid van ons gilde geweest. In 1997 werd hij onderscheiden met de Zilveren Draagspeld ter gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap. Henk was zeer betrokken met het wel en wee van het gilde en droeg evenals zijn vrouw Tiny het gilde altijd 'n warm hart toe. Er moest wel 'n heel erg goede reden zijn om niet aanwezig te zijn op de jaar- en najaarsvergaderingen. Vele hand- en spandiensten heeft hij verricht voor het gilde, zoals het helpen bij oud-ijzer-acties, en geraniumverkoop.
Dankzij het lidmaatschap van zijn zoon John wordt de familielijn van Henk voortgezet bij het gilde.

 

Info overheidsvergadering Woensdag 4-nov.
Op deze datum vond de maandelijkse overheidsvergadering plaat ten huize van onze deken schrijver Hannie van de Ven. De meeste overheidsleden kwamen binnen in een leeg huis met daarin een rijk gevulde tafel met wel drie verschillenden soorten koeken. Even later kwamen ook Hannie en Henk binnen. Zij hadden even de tijd genomen buiten een sigaretje te roken nog voor de vergadering aanving. De eerste 10 minuten van de vergadering werden gestoord door een vaatwasser die z’n werk nog niet af had, daarna was het tot het sluiten de beurt aan radio 2.
Dan de vergadering zelf. Vanwege het feit dat Henk op vakantie was en anderen er vanuit gaan dat hij altijd persoonlijk laat weten wie de moet helpen met kienen is Ronny zijn kienbeurt vergeten. Hoewel we in een moderne tijd leven bleek het voor de kienorganisatie onmogelijk Ronny te bereiken. Daarop hebben enkele dames noodgedwongen het kienen begeleid.
Jos heeft commentaar op de notulen. Geheel overbodig. Eerst goed lezen, pas daarna commentaar leveren was de terechte reactie. De naaikist met knopen, stof en  andere uniform attributen is opgehaald bij Diny Reijnders die gestopt is met het maken en herstellen van uniformen. De kist wordt bij de rest van de spullen bij Ronny thuis gestald. Hannie geeft aan enorm veel werk te hebben met het maken van de notulen. Naar nu blijkt is zij onvoldoende bedreven in het hergebruik van teksten en tabellen. Beetje vreemd omdat ze via de dienstenveiling een cursus computeren van schoonbroer Guus heeft gekocht. Dit mag Guus zich aanrekenen!!. Omdat het vertrouwen in Guus verdwenen is, gaat ze gildenlid Rob vragen haar te helpen dit manco onder de knie te krijgen. Er loopt een onderzoek om te achterhalen waar de sjerpen zijn. Tips zijn welkom. We gaan investeren in nieuwe sokken en veren. Ook de shirts zijn op en moeten vervangen worden. Tijdens de jaarvergadering wordt een lid in het zonnetje gezet. Wie o wie zal dit zijn. Kom naar de vergadering en je zal het live meemaken. De vergadering duurt lang genoeg om nog een rookpauze in te lassen voor twee bestuursleden. We hebben een mooie dag meegemaakt in Sittard. Op de heenreis had onze gast, rode broeder Gitje ons bezig gehouden met een thema doorloper. De optocht was geweldig. Nooit hebben wij zoveel publiek aan de route gezien als tijdens deze optocht. Het bestuur begrijpt dat het voor oudere leden een hele opgave is om deel te nemen aan activiteiten zoals de oktober feesten in Sittard. We moeten dan ook goed overwegen of we niet aan meer activiteiten moeten deelnemen waaraan ook de oudere gildenleden met gemak mee kunnen doen. Misschien moeten we beiden doen. De Oud ijzer actie is prima verlopen. We hadden prima weer. Nadelen zijn de lage ijzerprijs en het feit dat er na de soep onvoldoende mankracht overblijft om de actie af te werken. Aan het einde van de avond, redelijk op tijd kon Henk de vergadering sluiten en zijn alle overheidsleden huiswaarts gegaan. Hannie alleen achterlatend omdat man Ton nog aan het kaarten was bij Henk Bukkems.

 

Zondag -10-2015 Gildefeest Sittard. Ruim op tijd verzamelden we ons in het gildehuis wachtend op de bus welke ons samen met het gilde van Dénd naar Sittard zou brengen. Tijdens de busreis verraste gildebroede Gitje (oud gokschutkoning) ons met een geweldig mooie woord-doorloper met uitsluiten gildetermen. Uit de oplossing van het te vinden geheime woord zou een winnar bepaald worden maar dat later. Rond 12.00 waren we in Sittard aangekomen en liepen we alvast warm door de tocht van van bus naar tent in optocht te voltrekken. In de tent aangekomen waren de kelen al snel dorstig, we waren dan ook al sinds 09:30 onderweg. de eerste pullen vonden we weg naar onze tafel.... vooraf gegaan door een lekker bakske koffie met limburgse cake uiteraard. na de eerste pul kwam de tweede , derde... en toen kondigde de optocht zich aan. Onder een lekker temperatuurtje tezamen met een mooi zonnetje was de optocht meer dan aangenaam, duidzenden toeschouwers juiten en klapten terwijl de gilde passeerden. op het hoogtepunt net voor het kermisterrein konden we zelfs niet meer met vieren langs elkaar lopen daar het 5-6 rijen dik stond met toeschouwers. Na de optocht was eenieder enigzins opgetogen en ... je raad het al wederom dorstig. De pullen wisten de weg naar onze tafel met het grootste gemak te vinden. De meegereisde on-geüniformeerde broeders en zusters deden niet onder voor de ervaren geüniformeerde broeden en ook Gerrit Geutjens had een geweldig leuke middag bij de gruun welke speciaal opgeluisterd werdt doordat Sylvia Gitje onderscheidt met het ereteken 'vriend van de gruun'. Ondertussen was onze koning aangeschoven bij het koningschieten. De openingschoten werden gelost door de miss oktoberfist 2014 en 2015, dat ze het beide van hun looks moesten hebben bleek in het feit dat na veelvuldige uitleg ze toch het doel wisten te missen maar vol raak schoten in het te bewaren logo van de koningsroos.  Tijdens de vrolijke klanken van onvervalste duitse slagers wordt de winnaar van de doorloop puzzel bekend gemakt door de koning. Gerit heeftalle goede oplossingen aangeboden en koning Frits heeft als winnar gekozen... Josephine. En grote zak gebrande pinda's is de prijs en wordt door ons alle gedeeld. Vele pullen en nog meer gezellige praat later zijn we rond 19:30 huiswaarts gegaan. en toen... toen lekker slapen.
zie foto's

   

Woensdag 7-10-2015 Bestuursvergadering.  Onze deken schrijver was zo vriendelijk de Somerese leden naar de Lieropse geboortegrond te brengen alwaar de vergadering in huize van Lieshout werd gehouden.
Vooraleer de vergadering kon aanvangen kwam het heugelijke nieuws ter tafel dat de laptop wederom tot leven gewekt was. Hij kan zijn diensten weer gaan vervullen bij de deken-schrijver.
Henk opende na een kwartier de vergadering en opmerkingen op het vorig verslag, er was goed bestudeerd, werd een spatie gezocht en op een andere plaats teruggevonden. Na enkele kleine veranderingen werden de notulen goedgekeurd. Lierop kermis werd geëvalueerd. Deze werd als gezellig ervaren. De steunen aan de schietbomen met de daarin geplaatste vaandels en vendels van beide gilden werd gezien als een kleurig geheel en misschien werd het nog mooier als de vendels beter gemixt werden. Verder werd er geopperd om de koning wat later naar huis te brengen omdat het zo gezellig was in de cafés.
Sittard kwam nog ter sprake zo ook de tien jubilarissen voor de komende jaarvergadering. Ook het kienen loopt nog redelijk goed en voor sommige was Marij Hendrikx een waardige opvolger voor Theu Raymakers. Sommige lieten er de kienballetjes voor vallen om ze dan weer vlug onder de tafel op te rapen. De punten die verder volgde werden voorspoedig afgehandeld.   

 

EGS 2015, voor de zesde keer op rij zal ons gilde vertegenwoordigd zijn. Was in Garrel (D) in 2000 gildenbroeder Mies Sijbers die de honneurs waarnam en daarmee het zaadje binnen ons gilde plantte. De daaropvolgende keren was het gilde eveneens vertegenwoordigd met als meest recente ESG deelname in  Peine (D). Op ‘verzoek’ van onze koning Frits van Lieshout, welke zijn kunsten zou gaan tonen aan de vele Europese koningen en toeschouwers, gingen we met een delegatie richting Duitsland. Hoofdman Henk en zijn Ine gingen twee weken voor aanvang richting Peine om een goede campingplaats zeker te stellen voor de overige deelnemers. Op de woensdag kwamen Jos van Lieshout, Ine en Ronny Thijs en Josephine aan gevolgd op de donderdag door Frans Sijbers en Sylvia. Het werdt al snel gezellig op  camping de ??? mede door de mooie locatie die Henk had zeker  gesteld. Door het goede weer kon er heerlijk gezwommen worden in het aangrenzende meer. De aantrekkingskracht van onze aanwezige gildebroeders maakte dat een ‘durske’ (23) van de krant een interview wilde afnemen. Gildezuster Ine van de Ven nam al vlug het initiatief om zich in uniform te hijsen voor de begeleidende foto. Ze werd snel gevolgd door de overige leden. Na het interview was het ff snel boodschappen doen en genieten van een heerlijke avond. De donderdag begon mooi maar in de middag kwamen er enkele buien aandrijven welke, naar bleek, tot in de ochtend zouden duren. Vrijdagochtend voegt onze koning en zijn Els zich bij het gezelschap. het goede weer bracht hij eveneens mee. Onder een helderblauwe zonnige lucht kon de koningstent neergezet worden. Na enkele leuke spelletjes stond een mooie fietstocht alla Ronny, door het duitse bosrijke gebied richting Peine, op het program. Dit was mede daar de koning niets aan het toeval wilde over te laten. Hij vond dat minimaal het terrein verkend diende te worden om zo maximaal relaxed te zijn. Nadat Frans zijn fiets verruild had i.v.m. lekke band kon de tocht aanvangen. Het was niet de kortste rit werd bemerkt maar wel een mooie. In bossen, tussen weilanden en door kleine duiste dorpjes kwamen we aan in Peine. Het feestterrein bleek een zeer ruim park met vijver, fontijn en ontelbaar vele biertafels. Het eerste biertje getest bij een van vele biertentjes en onderhandelen over de prijs van een herinneringsmedaille hhorde uiteraard ook bij deze eerste EGS activiteit van ons. Na schietbomen, zonnestand en windinvloeden bestudeerd te hebben ging het weer terug naar de camping. Broederlijk hebben we genoten van de door Josephine meegebrachte courgettesoep en pasta en het werd een hele mooie avond.  Zaterdag is de dag van het Europees koningschieten. we schieten in onze uniformen en gaan met de bestelde taxi richting Peine. Na een eerste bakske koffie de biertjes maar eens geproefd. Het is heerlijk zonnig en we begeven ons richten de schietbomen. Relaxed loopt Koning Frits (geen bier maar cola voor de koning) rond gevolgd door een iets minder relaxte Els. Er staan maar liefst 8 koningsbomen en 8 prinsen bomen. de volgel is een handgesneden uil welke op een plank staat. Hij die de plank doormidden schiet waardoor de uil valt mag zich winnar noemen van deze voorronde. Twee koningen voor en twee koningen na de winnaar mogen eveneens mee naar de finale. Onze koning, zeer gefocussed , bevind zich al ruim voor aanvang in schietvak drie ruim voordat de overige koningen zich melden.  Hij word ruim voorzien van cola en moet zich meten met 27 andere koningen. Na 6 schoten moet hij toezien dat de uil valt en niet veel later komt het besef dat hij niet naar de finale gaat. de koning van ??? laat met een gericht schot de uil vallen.  

    

9 Sept. 2015 Eerste bestuursvergadering na het welverdiende reces.
De eerste vergadering was in het Somerese bij Peter. Waarom ... tja daar is nog wel eens taart te verdienen.
Om 8 uur kwamen de vier Lieropse broeders wij bij Peter aan. Ons aprirant lid en interim secretaris Hanny was reed aanwezig.
De koning had aangeboden te rijden hetgeen graag aangenomen was.  Allen met uitzondering van twee afmeldingen (Jos en Hub) waren uitgerust en het enthousiasme was duidelijk merkbaar.
Hub was verhindert en Jos zat met zijn Ineke lekker te chillen in Tenerife, Na wat prietpraat en veel gezanik de koffie met koek (met glazuur van luizenpoep) opende Henk de vergadering om ongeveer half 9.
Peter had de notulen het best bestuurd en maakte een aanmerking over de notulen van de vorige vergadering, bovenaan bij de aanwezige staat Frist in plaats van Frits. [dank je wel Peter]
Van de aktielijst zijn niet alle activiteiten uitgevoerd maar we zijn dan ook een gilde en een gilde heeft tradities dus dat verklaart weer.
Deelname aan het ESG in Peine wordt besproken, er zijn daar wat contacten opgedaan over een mogelijk uitstapje voor volgend jaar voor ons gilde en deze zijn gedeeld met de rest. Aankomende kermis is even onder de aandacht ( we zijn te gast bij ons zustergilde dus voor ons niet te veel voorbereiding). Wim meldt dat hij en Ton de schietbomen gaan aanpassen zodat we de vaandels en andere attributen kunnen plaatsen. Dit zou betekenen dat we de standaarden uit de kerk niet meer hoeven te verplaatsen naar het schietterrein. Dat het vakantie is geweest merken we aan de veelvuldige benodigde pauzes van de rokers onder ons. met regelmaat wordt de peuken pauze aangekondigd. Na veel bla bla bla en weer een peuken pauze, Peter schenkt de borrels weer vol. (ik drink natuurlijk een cola omdat er iemand de bob moet zijn)
Half 10 ping ping een App-je uit Tenerife, Jos meldt zich in de vergadering met enkele aandachtpuntjes, welke ben ik ff vergeten dus het zal niet al te belangrijk zijn geweest.
Om 11 uur de rondvraag, daar werd geen gebruik van gemaakt behalve de Koning, deze was wat gespannen aangaande het traditionele bestuursdiner welke de koning verzorgd op de vrijdag na Lierop kermis in de jaren dat ons zustergilde koning schiet. Hem meegegeven dat diner iedere keer weer de grootse verwachtingen overtreft en onze verwachting  dat Frits en zijn Els deze traditie (het overtreffen) zullen voortzetten stelde niet echt gerust. Weet Frits: gezonde spanning maakt grootse prestaties, en je bent een Sijbers getrouwd dus komt vast goed..
Om 10 over 11 sloot Henk de vergadering.   

 

26Aug. 2015 Deelnemers Europees koningschieten halen PEINE ALGEMEINE
De afvaardiging van ons gilde, welke woensdag reeds afgereist waren naar het Duitse Peine alwaar het 18 Europese koningschieten plaats zou vinden in het aansluitende weekend, hebben de krant gehaald. De mannelijke gildebroeders wisten de aandacht te trekken van de vrouwelijke reporter welke dolgraag een interview met hun wilde afnemen. (achteraf realiseerden we ons dat we allen uitsluitend zonen hebben wat blijkbaar een bijzondere aantrekkingskracht gehad moet hebben) Ons vlug in uniform gehesen, dankzij onze gildezuste Ine vd Ven, om het artikel van een mooie plaat te kunnen voorzien hebben we in ons steenkolenduits zo goed en kwaad als het ging het interview afgegeven. Ronny dacht hierbij het voortouw te moeten nemen hetgeen dan ook te lezen is in het bericht waarin verschillende gilderituelen niet geheel correct zijn weergegeven. het zal de taalbarrière geweest zijn. In dit zelfde interview moesten de aanwezige koningen Frans en Jos nog ff vermelden dat Henk en Ronny geen echte schutters zijn hetgeen je kun zien aan hun kenmerk (de koningskroon) welke bij beide heren ontbreekt (ff speciaal voor Sylvia, Duits voor een kenmerk speldje is Abzeichen en geen.. Stecker, krijgen die mn jonge duitsers rare ideeën van). Het waren enkele mooie dagen op het europees koningschieten en op de camping alwaar we verbleven met nog verschillende andere afvaardigingen van Nederlandse gilden en Duitse Schützenverein. Een vervolgverslag zit in onzer konings zijn pen en volgt eerdaags.    3 juni 2015 Bestuursvergadering bij Hoofdman Henk.
Henk was goed uitgerust nadat hij genoten had van een maand vakantie in zonnigere oorden. Hub Brants had enige moeite om de weg te vinden naar het huis van Henk, gelukkig is in Lierop het gildebroederbestand redelijk groot en kon hij door een mede gildebroeder op het juiste pad gezet worden. Nadat iedereen aanwezig was begonnen we met het indienen van onze rekeningen. De overdaad aan activiteiten door de verschillende bestuurleden uitgevoerd maakte dat Ronny, die niet op zoveel rekeningen gerekend had, niet genoeg geld bij zich had. Nauwkeurig onderzoek van de ingediende rekeningen leverde op dat sommige rekeningen erg oud waren, ze hadden de houdbaarheidsdatum bijna bereikt. Maar goed het feit bleef dat Ronny op zwart zaad kwam te zitten waarop Hannie haar declaratie weer mee naar huis mocht nemen. De geranium actie is goed verlopen, we waren rond 11.30 klaar en de actie heeft ook een mooi bedrag opgeleverd voor de vereniging. De aanhanger met edelmetalen van de ijzeractie van maart jl. is door Ton en Wim weggebracht naar de firma Kuijpers. Dit had een mooi bedrag opgeleverd en Ronny kon dus uiteindelijk weer lachen.Voor het gildefeest in Asten zijn er 6 leden van het "jeugdgilde" aangemeld en zij zullen met ons de optocht gaan lopen, welkom. Het gilde is door de scouting benaderd om het eurosjopper terrein  weer op te ruimen op zondag. De vrijwilligers zullen hiervoor benaderd worden. Verder kwam er niet veel ter tafel, er waren lange rookpauzes en een enkel biertje had niet de juiste temperatuur.De volgende vergadering is in juli bij onze koning.
Op de eerste vergadering aldaar werd het bestuur gelaafd met  koningswaardige, goed gekoelde, dranken en hartige versnaperingen. We zijn vol verwachting wat de tweede vergadering zal brengen.  

 

Zaterdag 14 maart 2015, Op maandagmorgen 9 maart 2015 is gildebroeder Martien Verberne (Gzn) op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatst levende zoon van gildebroeder Gerardus Verberne. Martien is 63 jaar lid van ons gilde geweest. In 2012 is hij onderscheiden met de Gouden Draagspeld met Robijn ter gelegenheid van zijn zestigjarig lidmaatschap van het gilde. In de jaren vijftig wilde de toen negentienjarige Martien tamboer van ons gilde worden. Hij kreeg drie jaar tromles van Martien en Marinus van Horik. In die periode ontmoette hij 'toevalligerwijs' ook zijn latere echtgenote Rina van Horik. Gedurende een periode van enkele jaren begeleidde hij het gilde als verdienstelijke tamboer. Hij staat nog op 'n foto uit 1956 waarbij hij tamboer was tijdens het koningschap van Toon Daniëls. Martien was 'n zeer gewaardeerd gildenbroeder. Vele hand- en spandiensten heeft hij verricht voor het gilde, zoals het helpen bij oud-ijzer-acties, geraniumverkoop en onderhoud aan het schietterrein. Het grootste verdriet wat Martien tijdens zijn leven te verwerken kreeg, was het onfortuinlijk overlijden van zijn zoon Geert in 2007. Elke dag bezocht hij het graf van Geert. Evenals Martien was Geert ook tamboer van het gilde geweest. Op zijn verzoek en diens familie wilde Martien begraven worden met gildeneer.

          

Zaterdag 14 maart 2015, Deze zaterdagochtend is de jaarvergadering van kring Peelland gepland. volgens gebruik wordt deze georganiseerd door het gilde dat het voorgaand jaar de kringdag heeft georganiseerd. in Dit geval zijn wij dat, het gilde van Sint Antonius Abt.
Dat de voorbereiding van deze dag bij ons in goede handen is, is gebleken. De dag verliep voorspoedig. Na samenkomst bij Cafe van Oosterhout, deze keer zonder ontvangst van het organiserend gilde, ging de stoet richting koepelkerk om de dag te beginnen met een H.mis voorgegaan door onze Gildepastor Jan en diens collega de kringpastor. Mannenkoor A Capella luisterde deze op met gezang. Na de Mis konden de 61 deelnemers aanschuiven bij een rijk verzorgde koffietafel bij Nel. Bij binnenkomst stond een lekkere borrel brandewijn met op de bodem bruine basterd suiker klaar. Een goed begin, gevolgd door een heerlijk 'zondags' soepje, broodjes en een warme snack.
Dit alles vond plaats zonder de begeleiding van ons Gilde. We hebben deze dag voorbereid maar hebben op het laatste moment deelname afgezegd i.v.m. overlijden van Gildelid Martien Verberne. Mededeling van dit besluit aan de kringvoorzitter werd ontvangen met begrip en waardering voor het genomen besluit.I

          

Bestuursvergadering, Woensdag 4 maart. Op weg naar Stiphout voor de bestuursvergadering bij onze beschermheer Hub Brants. Zonder problemen vonden beide chauffeurs deze keer het goede adres. Voor chauffeur Ronny de xx keer niet erg bijzonder dus voor onze nieuwe schrijver(ster) Hannie een knappe prestatie en dat zonder TomTom. Henk opende de vergadering en de voor het secretariaat bestelde laptop werd aan Hannie overhandigd. Deze is bedoeld om alle voorkomende werkzaamheden zonder problemen te kunnen verrichten en opdat e.e.a. centraal opgeslagen blijft. Hannie krijgt eerstkomende tijd ondersteuning krijgen van gildebroeder Rob van Seggelen om alles in goede banen te leiden. In deze vergadering werd alles op verzoek van Hannie (delegeren noemde ze dit) genotuleerd door Jos van Lieshout. Punt een is dit verslag welke op verzoek uit de leden vergadering op tourbeurt zal worden gemaakt. Bij degene waarbij de laatste vergadering was maakt dit schrijven. (gevrijwaard hiervan worden de beschermheer en de voorzitter)   De notulen van de vorige vergadering van 4 febr. werden doorgenomen en er werd aan Hannie gevraagd om de notulen met dezelfde opmaak als voorheen te maken. Wat kwam er zoal voorbij in deze vergadering. De jaarvergadering van de kring, deze wordt door ons gilde verzorgd, werd doorgenomen en enkele details werden nog besproken. De jongens en meisjes van ons jeugdgilde kwam ter sprake. Deze groep, die met ons gildefeest ’n mooie groep vormde moet worden gestimuleerd en geprikkeld zodat ze beleven waar ‘n gilde voor staat.  Enkele puntjes voor de komende oud-ijzer actie, deze wordt aangevangen om 09.00 uur i.v.m. het om 12.00 uur ophalen van de containers. zorgen dat dez briefjes op tijd klaar zijn. We gaan voor de kringdag een 100 tal misboekjes afdrukken. Hannie verstuurd de, door de pastoor goedgekeurde, teksten naar Ronny. De teeravonden worden duurden en de leden bijdrage is reeds jaren gelijk. Na korte discussie besluiten we om de kosten van de teeravond op 50-50 te zetten, dit betekend dat het Gilde voortaan de helft zal betalen van de vooraf gemaakte prijsafspraken. We zijn op zoek naar iemand die de media (Siris, Slap, ’t Contact en HD) wil informeren over bijzondere gebeurtenissen binnen ons gilde.
We hebben nog een vacature binnen ons gilde als bestuurslid. In de rondvraag wordt er melding gemaakt van het nieuw laten maken van kleding voor enkele dames. Peter bedankt nog voor de vendelhulde die gebracht is tijdens z’n 40-jarig huwelijkfeest. Dit ook namens Berthie. Om een mooie 23:15 word de gastheer en gastvrouw bedankt voor het verzorgen van onderkomen en gaan we huiswaarts. Chauffeur Ronny is voor het eerst zonder omwegen en verdwalingen huiswaarts geraakt. Van chauffeur Hannie is eerst na 13 uur een eerste teken van leven vernomen, misschien verdwaald geweest?

 

Peter en Bertie 40 jaar getrouwd, Zaterdag 28 Feb. 2015. Het hele gilde trok uit om om onzen gildenbroeder en gildenzuster te vereren met een vendelhulde bij gelegenheid van hun 40 jarig huwelijksfeest. onder een aangenaam voorjaarszonnetje mochten de vendeliers, welke normaliter voorgegaan worden door voordraaier Peter, namen het gilde de vendelgroet brengen. Maar liefst vier tamboers gaven het ritme aan en blakend van vertouwen werd voortvarend de ene na de andere slag verwerkt. Tot het moment... ja dat moment waarop duidelijk werd dat Peter toch echt als voordraaier niet gemist kan worden. De laatste twee slagen, jawel nagenoeg het gehele programma en met een nivo kampioen waardig. De laatste der slagen gingen niet meer gelijk waardoor de goed oplettende commandant snel het slot inblies. Was het bedoeld, zelfs zo beoefend?? Deze waarheid zal wellicht nooit boven tafel komen. Na mooie woorden van de Hoofdman en een tweede kado van het Gilde nam Peter het woord en bedankte voor dit mooie eerbetoon. Bertie vond dat er genoeg gesproken was en het gehele Gilde werd uitgenodigd door de feestneuzen om een drankje te doen.  Op naar de 50 Peter en Bertie           

 

Geslaagde kaartavond, Maandag 19 jan. 2015. een mooi aantal rikkers melde zich ruim voor 20.00 uur om de kaarten voor de mooie vleesprijzen van de Spar en de waardebonnen van bakkerij v. Mill. Dit jaar voor de tweede keer geen Joker spelers. 26 deelnemers melden zich om de mooie vleesprijzen en de waardebonnen voor een lekkere vlaai. Nog voordat de eerste kaart optafel lag was er het (inmiddels traditioneel) protest van Harry van Bussel. Goed voorbereid en voorzien van het nodige acteer talent wist hij de jury wederom op een verkeerd been te zetten. Het vorig jaar door Harrie gevonden hiaatje werd met overtuiging naar de fabelen verwezen door... ja dezelfde Harrie.
 Na de eerste ronde ging Guus Oud aan de leiding, niet overtuigend maar toch met drie punten voorsprong. in de korte pauze tussen de twee ronden kon er weer lustig getoept worden om de worsten. Het blijkt toch ieder jaar weer dat de grootte van de (stapel) worst het meest respect afdwingt. In de tweede ronde bleek dat er diverse kaarters een serieuze gooi deden naar Guus zijn eerste positie en uiteindelijk bleek deze niet stand te houden. Het hoogst aantal punten na twee ronden is vergaard door Gildebroeder Ton van de Ven en liet zo de concurrentie het nakijken en werd winnaar rikken 2015. De twee tafels met 5 rikkers maakte dat het een ietsepietsje later werd dan gepland, maar ook dit werd weer netjes opgelost, met dank daarvoor.           

 

Zaterdag 17 Januari 2015,, ‘Omdat in 2015 17 januari (feestdag Sint Antonius Abt) op een zaterdag valt viert het Lieropse gilde Van Sint Antonius Abt i.p.v. haar “teerdag” een "optrekdag". Op deze feestdag zal de Eucharistieviering en jaarvergadering door geüniformeerde leden in uniform bijgewoond worden.
Het gilde trekt gezamenlijk op vanaf het gildehuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis naar de kerk waar de Eucharistieviering, met gildeceremonie, om 10.30 uur begint. Deze viering word gehouden ter intentie van alle overleden gildeleden. De leden die het voorbije jaar zijn overleden, worden met naam genoemd. Na de heilige mis zal de jaarvergadering geopend worden door hoofdman Henk Berkers. De jaarvergadering wordt gehouden in gildehuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis. Bestuursverkiezing: aftredend zijn Peter Berkers (herkiesbaar) en Wim van Bree die zich niet herkiesbaar stelt.
Tijdens de feestavond, die ‘s avonds gehouden wordt, worden de volgende jubilarissen gehuldigd: Ton Bekx (Fzn), Rien van Horik (Mzn), Christ van den Nieuwenhof, 25 jaar lid,Willie Berkers (Gzn) 50 jaar lid, Martien van de Ven (Bzn) 70 jaar lid’. Frits van de Ven (60Jr) is in de week voorafgaad reeds gehuldigd.

 

Een sfeervolle Optrekdag bij het gilde van Sint Antonius Abt Lierop. De dag begon met een goed bezochte Eucharistieviering, met gildeceremonie, in de koepelkerk met als voorganger gildepastor Jan Zwirs. Na de viering werd de optrekdag  voortgezet met de jaarvergadering, waarop werd teruggekeken op 2014 met als hoogtepunt de organisatie van de Kringdag Peelland Lierop 2014. Het jaarprogramma 2015 vastgelegd. Peter Berkers werd herkozen en Hannie van de Ven van Meijl werd gekozen als lid van de overheid. Aftredend en niet herkiesbaar was Wim van Bree. Rina van Brussel - de  Vries werd als gildelid 2014 in het zonnetje gezet. De Optrekdag werd afgesloten met de traditionele teeravond, geopend door het koningspaar Frits van Lieshout en Els van Lieshout – Sijbers. Eveneens traditioneel tijdens het teren is de huldiging van de jubilarissen,. Voor 2015 zijn dit: Rien van  Horik en Christ van den Nieuwenhof, 25 jaar lid,Willie Berkers 50 jaar lid en  Martien van de Ven 70 jaar lid, het 60 jarig lidmaatschap van Frits van de Ven werd eerder reeds gevierd.

  

Maandag 22 september 2014 

 Bij het Koningschieten kan de Gokschut ook niet ontbreken natuurlijk. Voor de 21e keer waren zij erbij met hun koning Gitje. De nieuwe Koning werd Hans van de Aker die het dichtst bij de tijd zat waarop de vogel viel. Ook Hans feliciteren wij van harte..

 

 30 Juni t/m 1 Juli 2014 de kringdag Peelland vind plaats in LieropHet Lieropse Gilde van Sint Antonius Abt viert dit jaar haar 450-jarig bestaansfeest. Dat jubileum werd op zaterdag 31 mei gevierd met een receptie in de grote feesttent aan de Heesvenstraat, die daar stond ter gelegenheid van de Kringdag Peelland.Het gilde van Sint Antonius Abt werd opgericht vóór 1564. Het is een familiegilde: de mogelijkheid lid te kunnen worden, is erfelijk van ouder op kind.De belangrijkste activiteiten van het gilde zijn de jaarlijkse teerdag - bestaande uit kerkdienst, ledenvergadering, gezamenlijke maaltijd en feestavond - en het tweejaarlijkse koningschieten, waarbij hij of zij die met geweer een houten vogel naar beneden haalt de eretitel 'koning' krijgt.
Het gilde is een religieuze vereniging. Dit komt o.a. tot uiting in de nauwe band met de kerk, de patroonheilige en de voorouderverering. Ook is het gilde nauw verbonden met de eigen gemeenschap. Zo luistert het gilde bijvoorbeeld lokale feestelijkheden op.

Het gilde is een gezelligheidsvereniging: vermaak en de broederschap staan hoog in het vaandel. De leden leggen zich toe op sportieve krachtmetingen in o.a. geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen, en trommen. Maar ook op sociaal gebied manifesteert het gilde zich. Het ontplooit charitatieve activiteiten en neemt deel aan ceremonies rond huwelijk en overlijden van de eigen leden.
Gilde van Sint Antonus Abt uit Lierop hield op zaterdag 31 mei een dienstenveiling in de feesttent aan de Heesvenstraat.De opbrengst is bestemd voor de restauratie van het triomfkruis in de Koepelkerk.
De veilingmeesters Jan Driessen en Ingrid van Schalen brachten 65 gevarieerde en ludieke kavels onder de hamer.Kavel 65 van het Kerkbestuur H.N. Jezus: een Indische rijsttafel voor tien personen met een muzikaal intermezzo bracht het hoogste bedrag van € 440 op.De totale opbrengst van de veiling bedraagt € 5.764 en die gaat naar de Stichting Vrienden van de Koepelkerk.
Aan het einde van de avond werd de cheque door hoofdman Henk Berkers overhandigd aan voorzitter Johan Loomans.
Een van de onderdelen van de Kringdag Peelland, op zondag 1 juni in Lierop, was de speciale eucharistieviering in de KoepelkerkDe plechtige Gildemis ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het gilde van Sint Antonius Abt had als thema 'Voortgezet in de tijd'. Hierbij was de celebrant Gildepastoor Jan Zwirs.
Leidraad voor de Gildemis vormde de “Missa Fraterna” van Henk Habraken. De zang werd verzorgd door mannenkoor A Capella onder leiding van Marion van Eijk-Gähler. De muzikale begeleiding was in handen van Peter van Schalen (orgel), Jan-Willem Dubbeldam (gitaar) en Peter Verberne (trom).
 Op zondag 1 juni vond in Lierop de Kringdag Peelland 2014 plaats.Hoogtepunt van deze dag was de optocht van de 22 gilden, die 's middags door het dorp trok.Voor het eerst nam er een minigilde van kinderen uit de basisschoolleeftijd aan deel. Het waren twaalf (klein)kinderen van gildebroeders en -zusters van het organiserende Gilde van Sint Antonius Abt (gruun schut).Na de massale opmars en het slangendefilé op het gildeterrein aan de Heesvenstraat volgden daar de wedstrijden in het vendelen, trommen, bazuinblazen, geweerschieten, kruisboogschieten en standaardrijden.
Verder waren er diverse kinderactiviteiten.De volgende gilden namen aan de Kringdag Peelland deel:
1. Gilde van Sint Antonius Abt Lierop
2. Sint Jorisgilde Deurne
3. Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert
4. Gilde Sint Willibrordus Vlierden
5. Sint Antonius Gilde Stiphout
6. Sint Agathagilde Boekel
7. Schutsgilde Sint Catharina Helmond
8. Sint Leonardusgilde Beek en Donk
9. Sint Jorisgilde Asten
10. Gilde Onze Lieve Vrouwe van de zeven Weeën Lierop
11. Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden
12. Sint Jorisgilde Gemert
13. Gilde Sint Antonius Beek en Donk
14. Sint Jorisgilde Someren
15. Sint Hubertusgilde Liessel
16. Sint Willibrordusgilde Bakel
17. Sint Servatius Gilde Lieshout
18. Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
19. Gilde Sint Lambertus Someren Eind
20. Gilde Sint Margaretha Aarle-Rixtel
21. Sint Antonius Abtgilde Deurne
22. Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout
23. Schutterij der Colveniers Helmondd
 Klik hier voor een film en diverse geluidsfragmenten
Foto's klik hier

  

Zaterdag 4 Mei 2014 de jaarlijkse geraniumactie gaat weer van straat en onder een lekker zonnetje worden de bestellingen verpakt. Tijdens de vrije verkoop is er een lekker bewaterd weertje. nagenoeg alle bloemekes zijn rond 12.00 verkocht

  

Woensdag 2 April 2014  

 Zondag 6 april om 10:30 uur bij ons gildehuis worden jullie verwacht om op locatie "het park' een foto te maken

 

Woensdag 7 november, Bestuursvergadering
Het voltallige bestuur is aanwezig in Helmond bij onze beschermheer Huub Brandts. Met de taxi-bus van de familie Bekx worden de Lieropse bestuursleden netjes, volgens strak schema, opgehaald. Dit geld niet voor de 2 Somerense bestuursleden. Zij hebben, na jaren te zijn ge-tomtomt door de lieropse overheid, deze avond de eer om de proeve van bekwaamheid af te leggen. Een ietwat verlaat t.o.v. de Lieropse delegatie vinden ze de weg naar de beschermheer. Representatie wordt doorgenomen. De kring vergadering geëvalueerd. aanwezig hier waren Peter en Jan en ze geven de belangrijkste punten weer. 25 november wordt de Sint weerom in Lierop verwelkomt. Deze keer zullen we hem begeleiden naar de basisschool. De bestuurperiode van onze hoofdman Henk loopt deze jaarvergadering ten einde en Henk geeft aan dat hij zich niet herkiesbaar zal zijn voor de functie van hoofdman. Daar wordt het rond de bestuurstafel ff stil van. Het bestuur respecteert Henk zijn besluit en dringt dan ook niet verder aan. Er wordt een commissie samengesteld die met dit gegeven aan de slag gaat. Het bestuur van stichting gildenfeest 2014 hebben hun eerste vergadering gehad en Wim, gedelegeerde namens het bestuur, doet verslag. Het stichtingbestuur bestaat uit, voorzitterFrans Sijbers en leden Jan Beks, Jan van den Nieuwenhof, Rien van Horik, Leo Verberne, Rina van Brussel en Wim van Bree. Ze zijn begonnen en de randvoorwaarden opgesteld door de stichting zijn door het bestuur van het gilde doorgenomen.
Volgende vergadering ledenlijsten, contributie en teerdag. tevens zal dan het financieel verslag en de begroting voor komend jaar doorgenomen worden.

 

Zondag 7 oktober, Antonius rules
Het Gilde toog met de crème de la crème van onze schutters op 7 oktober naar de kringkampioenschappen geweer te Lieshout. Het viertal ging de strijd aan om de titel kringkampioen viertal, we hebben ons kranig geweerd en een gedeelde 2e plaats was het deel. Tijdens de bijwedstrijd, eveneens een kringwedstrijd, ging het super-viertal geheel los en haalde de 1e plaats binnen. Dit betekend dat het ticket voor deelname volgend jaar, de kringkampioen titel voor viertallen, weer in de pocket is. Daarnaast behaalde Guus van de Ven de 1e plaats bij "personeel", de 2e plaats (reserve kampioen) bij "kampioen" beide opgelegd en pakte Frans van de Ven de 6e plaats bij "vrije hand" en een puistprijs. Een zeer geslaagde wedstrijd. Het viertal bestaat uit de schutters Wim van Brussel, Frans van de Ven, Guus van de Ven en Ton van de Ven.          

Woensdag 3 oktober, Bestuursvergadering
De eerste vergadering eerste met onze nieuwe Koning 'Jan Beks' die als adviserend lid van het bestuur aanschuift. Volgens gebruik zou de vergadering bij de koning gehouden zijn, echter de agenda is nog niet afgestemd op het koningschap en rond 22.00 moest hij het warme nest verlaten. Een unieke gebeurtenis heeft plaats gevonden!. Jan Hoeks, middels mail uitgenodigd, is aanwezig. Het papieren tijdperk lijkt met deze laatste horde definitief overwonnen. Te  verwachten is dat Jan binnen afzienbare tijd de social media zal ontdekken en dat velen hem zullen 'like-en' op faceboek. Vrijdag 28 september heeft het bestuur en de oud  Koning en Koningin de nieuwe Koning en Koningin mee uit eten  genomen in ons gildenhuis. Lekker gegeten en .. gedronken. Het was gezellige en in de kleine uurtje ging het huiswaarts. Evaluatie: De opkomst op de najaarsvergadering was niet groot. Hier gaan we kritisch naar kijken. De kermis is over het algemeen goed verlopen. Er is vergeten om een groepsfoto te maken dit wordt volgend jaar ingehaald. De snacks na terugkomst schietterrein vonden gretig aftrek. Na afloop van kermis maandag ontving, in de tuin bij de koning,  het bestuur van ons zustergilde  onze zwarte trom terug welke we enige jaren geleden uitgeleend hadden aan Bakel. Deze per abuis, bij het OLV,  terug bezorgde trom  was mooi verpakt en van een rood randje voorzien. Aangezien Bakel bij de terugbezorging een, door de tamboers opgedragen, serenade heeft gebracht, bij het verkeerde gilde, verwachten we dat deze ergens in de toekomst ook nog een aan ons opgedragen zal worden. We wachten het af.
Op 27 oktober houden we onze ½ jaarlijkse oud ijzer actie. Vrijwilligers worden hiervoor tijdig benadert.

 

Woensdag 29 Aug. De door weersomstandigheden uitgestelde kruisboog op wip wedstrijd van het kringgildefeest Lieshout is vanavond (29 augustus) opnieuw verschoten. Onze schutters waren hierbij zeer succesvol. Het viertal/korps met Wim van Brussel, Guus van de Ven, Ton van de Ven en Peter Berkers behaalde de 1e prijs met ruime voorsprong. Om de 1e prijs individueel werd gestreden tussen 4 gildebroeders uit de kring en werd na diverse afkamp ronden Guus van de Ven kampioen met de 1e prijs.

 

Op 25 mei werd het 50 jarig bestaan van het schietterrein "DE ROOVERE" samen met ons zuster gilde gevierd. We hebben onder zonnige omstandigheden diverse schietspelen uitgevoerd o.a. met luchtbuks opgelegd en vrije hand, handboog op de andere koning, voetbal op de wip en jeu de boules. Na diverse telrondes bleek dat we in verhouding een gelijk aantal punten hadden en dat er afgekampt moest worden tussen de beide gilden. De keuze viel op Jeu de boules. Guus van de Ven heeft voor ons gilde een team van 3 dames en 3 heren samengesteld welke moesten afkampen tegen het door Willy Looijmans rode team. Gevolg was een heftige strijd, met 2 punten verschil heeft ons team uiteindelijk gewonnen. Op de foto het winnende team van links naar rechts Robbie van de Ven, Hannie van de Ven, Stephan Edens, Silvia Sijbers, Petra Sijbers en Frans van de Ven. De goed georganiseerde dag werd afgesloten na de komst van de friettruck waar eenieder van genoten heeft. Volgens enkelen heeft het afsluiten/opruimen wel wat langer geduurd omdat er steeds tussendoor een biertje gedronken moest worden. Er werd hierdoor gezellig gebroederlijk afgesloten.

Op de teeravond genoten de aanwezigen van een koud en warm buffet, waarna zij zich onderdompelden in een gezellige feestavond, die werd opgeluisterd door volksmuziekgroep 'Achterum'. Ook werden de jubilarissen gehuldigd: Eric van de Ven (Wzn), Wim van Bree (25 jaar lid), Mies Sijbers (50 jaar lid) en Martien van Horik (60 jaar lid).

 

Landjuweel Oisterwijk, zaterdag 6 september 2008
Om half 9 haal ik mijn koningin van de dag op met een bloemetje in mijn hand. Ine zit al stralend te wachten. Daarna Huub opgehaald en op weg naar Oisterwijk. Natuurlik netjes de weg uitgeprint en Ine speelt voor TomTom. En, volgends verwachting staan we exact om half tien in Oisterwijk. Helaas... voor de verkeerde kerk (TomDom). Vlug terug naar de auto, en we kunnen nog net op tijd aansluiten bij de stoet. In de mooie mis gaat monseigneur Hurkmans voor. Tijdens de communie op het moment dat ik midden in de kerk sta, gaat Ine aan mijn pak frunniken, want het zat schijnbaar niet goed. Na de mis op naar de erewijn, en daarna naar het gildenterrrein waar de koningin van de dag prima voor ons heeft gezorgd. Ik heb de hele zaterdag niets meer gegeten. Daarna de auto in en rechtstreeks in pak als koning en koningin naar de Renkant, waar we naar onze zonen zijn gaan kijken. En morgen weer retour naar Oisterwijk.
(Door koning Jan Bekx)

 

Zomeravondcompetitie Kruisboog op de wip
De kruisboogcompetitie is weer beëindigd. Hieraan hebben 40 schutters van Kring Peelland deel aan genomen.
Er waren 7 wedstrijdavonden waarvan de 5 beste mee tellen voor het algemene klassement.
Het is de bedoeling om met een kruisboog op een ronde schijf van 8 cm te schieten. Die schijf bevindt zich op een hoogte van 12 meter.
Woensdag 16 juli was de laatste wedstrijd dag. Individueel en/of als viertal kon men hieraan deelnemen. Enkele gelukzoekers van ons gilde hebben een poging gedaan om een prestatie van formaat neer te zetten. Guus van de Ven, Wim van Brussel, Peter Berkers, Frans van de Ven, Dirk van de Ven en Ton van de Ven waren de aangewezen helden van ons gilde. Helaas is het bij een prestatie gebleven. Ze konden geen prijzen binnen halen. Ze kwamen bij het viertal, Ton, Wim, Peter en Guus 2 punten te kort en individueel veel meer op onze zustergilde uit Lierop. Volgens geruchten had het viertal wel gewonnen met het barbecuen. Gezien de buikjes was dit voorspelbaar. Onder het genot van een drankje werden woensdag de prijzen uitgereikt.

 

Zaterdag 22 februari 2014 is op 87 jarige leeftijd Nel Verberne – Aarts overleden. Nel, is geen lid geworden maar was niet weg te denken bij het gilde. Was altijd aanwezig met haar man Harrie Verberne,  als het gilde naar buiten trad, steeds aanwezig op de (jaar)vergaderingen, in de Kring, op Hoofdliedendagen en zelfs bij de een Gildencongres van het Oud-Hertogdom Brabant federatie. Was vele jaren actief in de werkgroep Kerkelijke zaken, als een van de personen die de kerkelijke vieringen schreef en samenstelde en in 1990 was zij secretaris in de Commissie Kringdag Peelland 1990 Lierop. Nel was een warme voorstander voor het volwaardig gilde lidmaatschap voor vrouwen.
Als gilde van Sint Antonius Abt willen wij hier onze dank uitspeken en de Familie veel sterkte wensen bij dit Verlies.
Gildeleden waren aanwezig bij de uitvaartdienst Van Nel Verberne – Aarts op donderdag  27 september jl.

 

Project herstel uniformen 2013-2014.
Ruim twee jaar geleden moest er een plan van aanpak komen om onze leden er tip-top uit te laten zien voor de kringdag 2014. Diverse Spa's, fitnesscentra en kuuroorden zijn bekeken maar geen gaf het vertrouwen aan de aangestelde commissie dat deze in staat zouden zijn om van de hedendaagse gildebroeder/zuster een jonge god/godin te maken in de gestelde tijd.   Alles heeft zijn tijd nodig en dus is besloten om de uniformen een onknap beurt te geven. Aangeschaft in 1990 en nu na ruim 23 jaar zijn er slechts enkele sporen van gebruik zichtbaar. Na kort intern beraad werd er een commissie samen gesteld om de uniformen in nieuw staat brengen. Zij kregen een moeilijke taak toegewezen. Bestuur wist dat niet alle gildebroeders zo makkelijk hun uniform af zouden gaan geven. Vermoeden is dat het uniform binnen de 4 muren voor andere doeleinden gebruikt werden. Deze informatie hebben we uit betrouwbare bronnen van enkele gildezusters vernomen. Het moest dus met takt gedaan worden en het uniform moest niet lang van huis zijn. Aan deze voorwaarden heeft de commissie getracht aan te voldoen. De kleermaakster heeft hieraan, na overtuigende pleidooi van het hoofd van de commissie,  mee willen werken.
Op dit moment zitten we in de afrondende fase. Nog 2 uniformen zijn bij de kleermaakster.Er is een theoretische mogelijkheid dat bij terugkeer van de uniformen deze anders dan verwacht zich om het lichaam vlijen. Dit kan enerzijds liggen aan den gildebroeders natuurlijke drang naar een bourgondische levensstijl, simpelweg het verkeerde uniform of het feit dat de omgeving al langere tijd vond dat den gildebroeder een ander uniform nodig had. Als je van mening bent dat een van voorgenoemde fout oorzaken  de reden kan zijn dat het uniform niet meer goed past dan kun je die bij familie Thijs een afspraak maken voor eventuele aanpassing danwel ruil. Kijk daarom alles goed na voor o.a. de groepsfoto die we in april willen gaan nemen voor in het gildefeest boekje.
Wij willen namens de commissie ‘herstel uniformen’ iedereen bedanken voor de prettige samen werking en verontschuldigen ons voor het ontstane ongemak als die ontstaan zou zijn,,Met vriendelijke groet de commissie.

 

Dinsdag 28 jan. 2014. Afgelopen donderdag 23 januari 2014 is op 80 jarige leeftijd overleden onze gildebroeder Jan van de Ven.
Jan van de Ven, van beroep agrariër, stond naast zijn vele activiteiten voor het gilde, voor Jan en alleman klaar en vroeg men hem, wat zijn de kosten? Was het antwoord ”gif mar un tas koffie en un goei sigaar”. Jan van de Ven was een bekende maar bescheiden Lieroppenaar, heeft zich sinds heugenis belangeloos ingezet voor de Lieropse gemeenschap.
Voor al die inzet voor het Lieropse ontving Jan van de Ven in 1991 de Pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesiae et Pontificae en in 1996 de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan van de Ven zou,18 januari, tijdens de viering, van het Patroonsfeest van het Gilde van Sint Antonius Abt, gehuldigd worden met zijn 60 jarig lidmaatschap van het Lieropse gilde. Helaas door zijn ziekte kon dat niet doorgaan. Jan van de Ven, een zeer actieve gildebroeder, ook al was hij nooit geüniformeerd. Hij en zijn tractor stonden altijd voor het gilde klaar op welke dag of welke tijd, “Hij” was er. Dinsdag 28 januari heeft het Gilde, Jan van de Ven, na de uitvaartdienst, muzikaal opgeluisterd door ”zijn” mannenkoor A Capella, begeleid naar het parochieel kerkhof en daar met gilde-eer ten grave gelegd.
 

Geslaagde kaartavond, Maandag 20 jan. 2014. een mooi aantal rikkers melde zich ruim voor 20.00 uur om de kaarten voor de mooie vleesprijzen van de Spar en de waardebonnen van bakkerij v. Mill. Dit jaar voor het eerst sinds... (heel lang geleden.) geen Joker spelers. De tafels zaten krèk vol. Meteen na de eerste ronde was er een traditioneel protest van Harry van Bussel. Vorig jaar is er een reglement zoek geraakt en duidelijk is me nu dat Harrie deze 'geleend' moet hebben om te bestuderen. De jury moest dan ook erkennen dat de, door Harrie verrichte, noeste arbeid een zeldzaam hiaatje opgeleverd had in de reglementen. Na een besluit van de jury kon ook deze tafel verder. Na de eersste ronde ging Leo van Well aan de leiding met een magere 92 punten, alles is nog voor de meeste mogelijk zo leek het. In de tweede ronde bleek echter dat Leo zijn vorm kon vasthouden en liet zo de concurrentie het nakijken en werd winnaar rikken 2014. Tijdens en na het rikken is er uiteraard getoept om de heerlijke worsten van Slagerij Thomassen. 50 stuks maar liefst vonden de weg naar de deelnemers die allen erg gebrand waren om een stûkske worst meer naar huis te nemen. Hier bleek Stef Sleegers een ware kampioen, welgeteld zo'n 12 worsten waren zijn deel.
 

Geslaagde teerdag, Zateradag 18 jan. 2014. De jaarvergadering, een van de drie onderdelen van de feestdag ter ere van de patroonheilige Sint Antonius Abt, begon met een Eucharistieviering met voorganger gildepastor Jan Zwirs, en eidigde met de feestavond. Op de jaarvergadering werd teruggekeken op het jaar 2013 en is het jaarprogramma 2014 vastgelegd. 
Wim van Brussel en Hannie van de Ven-van Meijl zijn jl zaterdag 18 januari tijdens de jaarvergadering van het Lieropse gilde van Sint Antonius Abt gekozen als bestuurslid; zij volgen Jan van den Eijnden en Rob van Seggelen, respectievelijk 28 en 17 jaar bestuurslid, op. Huub van de Eikhof werd gildebroeder 2013. Guus van de Ven is benoemd als kascommissie lid.
De teeravond vangt traditioneel aan met het 'teren'. Een heerlijk warm en koud buffet verzorgt door Nel werdt uiteraard door ons koningspaar Jan en Gaby geopend. Tijdens de daaropvolgende feestavond werden, Marinus van Horik, 60 jaar gildelid, Theo van de Wijnboom, Jan Santegoeds, Albert Verberne, Frans Obbema, Leon Sijbers, René van den Elzen, Rinie van de Wijnboom, Ton Bekx, allen 25 jaar gildelid, door hoofdman Henk Berkers in het zonnetje gezet. De kwis in elkaar gezet door Jos en Ronny was wederom veel te moeilijk. Uit ieder klokske (ons lijfblad) was een onderwerp gekozen waarover een vraag gesteld werd. moeilijk of niet uiteindelijk is er altijd een winnaar.

 

Jan Hoeks neemt na 28 jaar afscheid van het bestuur. Het is goed geweest. De jeugd moet het maar over nemen. Door weer en wind is hij naar zo'n 270 bestuursvergaderingen geweest. Jan heeft veel meegemaakt in zijn lange carrière als bestuurder. In den beginne van de kaartavonden heeft Jan deze georganiseerd evenals de oud-ijzer acties. Hij was lang verantwoordelijk voor de jeugd opleiding van de vendeliers, waardoor hij zich onsterfelijk heeftgemaakt vooral bij de door hem opgeleide jeugd. met name in de gymzaal was het vaak dolle pret. de regel: een rondje 'goed' draaien en dan ff voetballen of apekooi. Ook het jaarlijkse uitje naar de friettent met zijn jongens was super leuk (betrouwbare bron). steenvast moest Jan een bokwort met ketchup en een blikje bier.. met glas. Bij het gilde zijn deze verdiensten uit de periode duidelijk zichtbaar de verschillende prijzen met als topstuk eerste prijs van Nederland voor  jeugd indoor liggen netjes opgeslagen en beschreven in het archief. Hij zag de vrouwen in het gilde toegelaten worden (als groot voorstander). Hij heeft 16 bestuur leden zien komen en gaan. Van de dinsdagen naar de donderdagen dan weer op de woensdagen vergaderen. Van mondelinge notulen naar schriftelijke notulen naar digitale notulen, deze laatste de 'mail' de moeilijkste maar ook deze heeft hij zich eigen gemaakt. Kortom Jan heeft veel meegemaakt als bestuurder van gilde Sint Antonius Abt. Voor het laatst zit hij op zaterdag 18 januari, tot aan de bestuursverkiezingen, aan de bestuurtafel dan is het verhuizen naar de andere kant als gewoon lid maar in de knip de organisatie van de ijzeractie want die neemt hij mee..

Jan bedankt voor je inzet.

   

Rob van Seggelen, 17 jaar na zijn aantreden in het bestuur is het voor Rob tijd om het stokje over te dragen. aan de jeugd.....
dat zal niet gaan daar Rob zelf jong ervarene is. Rob, van origine taboer, is als koning toegetreden tot het bestuur bleek al snel van bijzondere waarde te zijn. zijn duidelijke, to  the point, afspraken en humoristische manier van besturen werkten binnen het bestuur als een soort van prettige smering. De diverse zaken, onder zijn verantwoordelijkheid, werden snel en adequaat gerealiseerd.
Zo zat hij o.a. in het bestuur van de kringdag 2005 met portefeuille jeugd. Wat was dat samen met zijn team geslaagd!
In de functie van 2e schrijver waren de notulen van eenzelfde nivo. Accuraat en waar nodig met een vleugje humor om e.e.a. te stimuleren. Binnen zijn jonge gezin wist hij samen met partner Marian vaak de tijd te vinden om het gilde daar waar nodig te vergezellen. Het commandantschap dat hij reeds vele jaren vervuld neemt Rob, uiteraard, mee in zijn nieuwe functie.. Gildelid.

Uit zeer betrouwbare bron is vernomen dat Rob het besturen van zijn gilde zeker zal gaan missen, ik speek namens de overige bestuursleden en voor mezelf als ik zeg: Rob het is wederzijds.

Rob ontzettend bedankt voor de jaren inzet en ....  wie weet weer tot ziens in het bestuur
 

 

Dinsdag 31 December. 
In zijn woonplaats Hasselt (België) is gildelid Karel Boerenkamp 31 december, oudjaarsdag, plotseling overleden. Karel werd 81 jaar, lid vanaf 1987. Ook al woonde Karel in Belgie, hij hield zijn lidmaatschap aan om de naam Boerenkamp voor het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop te behouden.

 

Dinsdag 22 Oktober. Afgelopen donderdag is onze gildebroeder Harrie Verberne (Czn) overleden. Harrie woonachtig op de boerenkamplaan in Someren heeft zijn roots in de Lieropse schutterstraat. Als voormalig koning (80-82), bestuurslid (65-93), altijd aanwezig bij de ijzeractie vergezeld van de diverse familieleden en als vaandrig ruim 50 jaar het gilde gepresenteerd met het siervaandel (~50-2005).\
Dat Harrie een echte gildeman was blikt wel, de gehele familie heeft hij geënthousiasmeerd. dochter Lia als standaardruiter, zoon Leo in het bestuur stichting kringdag en kleinzoon Jannick als vendelier. En toen Harrie het in 2005 tijd vond het siervaandel over te dragen was het duidelijk dat dit een Verberne moest worden. Neef Frans heeft, voor het front van de gilden kring Peelland, letterlijk de stok overgenomen.In overleg met de familie hebben we met het voltallig gilde Harrie, met gilde-eer,  naar zijn laatste rustplaats op het parochie kerkhof, begeleid

 

2013 6 oktoberGuus van de Ven Kringkampioen opgelegd 2013, dit na lange afkamp rondes met meerdere schutters. We zijn met 5 schutters naar Beek en Donk gereden voor de kringkampioenschappen geweer. Elke schutter is met een prijs naar huis gegaan zodat we kunnen zeggen dat we het goed gedaan hebben. Onze schietende gildetweeling hebben niet voor elkaar onder gedaan door elk te missen in één van de afkamprondes voor het kringkampioenschap korps 2013. De spanning was om te snijden omdat de andere gilden hun zenuwen ook niet onder bedwang hadden. Na twee afkamprondes waren we nog met 2 gilden over en schoot het gilde uit Beek en Donk na ons alles raak. Een mooie 2e plaats voor ons dat wel. In de bijwedstrijd, wel een kringwedstrijd, behaalde Guus van de ven bij het onderdeel opgelegd personeel de 1e plaats en Frans van de Ven de 6 plaats. Bij het onderdeel vrije hand kwam er een verrassing uit Lierop bij in name van Jasper Thijs die de 2e plaats behaalde en Ton van de Ven de 4e plaats. Bij de puist was er ook nog een prijs voor Jasper Thijs en Wim van Brussel.

 

Zondag 29 september, Ons zuster gilde organiseerd de wedstrijd geweerschieten in Lierop. Ons gilde deed met 4 schutters mee aan de wedstrijd en met 2 ingevlogen "schutters" op de puist. Ons viertal was weer zoals vanouds serieus in de strijd en werd na menig afkampronde 1e bij het onderdeel Viertal (korps) met de volgende schutters Peter Berkers, Frans van de Ven, Guus van de Ven en Jasper Thijs (zie foto) die ook erg in vorm was. Bij het onderdeel vrije hand heeft Guus van de Ven de 3e prijs gewonnen. En op de puist hebben we het ook goed gedaan, Frans van de Ven 2 prijzen, Mies sijbers en Jos van Lieshout ieder een prijs.

 

Dinsdag 17 september, onze oudste gildebroeder,  Driek van de Ven  op 90-jarige leeftijd overleden. Driek was bijna 75 jaar lid van het Gilde van Sint Antonius Abt. Hij was een van de jongemannen die na de Tweede Wereldoorlog het Gilde Van Sint Antonius Abt, na vijf jaar, wegens deze oorlog niet actief, weer leven inblies. Op 05 mei 1947 was hij als vendelier aanwezig tijdens het bezoek, eerste na de Tweede Wereldoorlog, van koningin Wilhelmina aan Amsterdam en een jaar later bij haar gouden regeringsjubileum en troonsafstand.

Het gilde heeft tijdens de uitvaartdienst, zaterdag 21 september, in de koepelkerk te Lierop, afscheid genomen van haar gildebroeder Driek van de Ven en met gilde-eer ten grave gelegd op het parochieel kerkhof.

 

Maandag 19 Augustus. Afgelopen donderdag is onze gildebroeder Piet Verberne (de schoenmaker) overleden. Piet, voormalig koning, oud bestuurslid – vaste kracht bij het kienen, altijd aanwezig bij de ijzeractie, gewelvenreiniger van de koepelkerk, Piekenier en ga zo maar voort. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele bijdragen die Piet als vanzelfsprekend voor zijn Gilde uitvoerde. Met nagenoeg het voltallig gilde hebben we Piet, met gilde-eer,  naar zijn laatste rustplaats op het parochie kerkhof, begeleid.

 

Woensdag 26 juni. De 7e en laatste wedstrijd voor de zomeravondcompetitie Peelland met kruisboog op de wip werst georganiseerd door het gilde te Boekel. Met 5 schutters was ons gilde aanwezig, waarbij Dirk van de Ven als hij de maximale 15 punten behaalde mee mocht afkampen voor de 1e plaats. Helaas voor Dirk ging er ergens iets mis in de puntentelling en ging hij met 14 punten naar huis. Wim van Brussel en Peter Berkers behaalde beide 15 punten. Guus van de Ven behaalde 14 punten en Ton van de Ven 13 punten. 
De einduitslag zomercompetitie kruisboog op de wip 2013: Het viertal, Dirk van de Ven, Peter Berkers, Guus van de Ven en Ton van de Ven behalen de 1e plaats met 287 punten. Dit met 8 punten voorsprong op de concurrentieDe individuele uitslagen zijn:
Dirk van de Ven     - gedeelde 3e (74 punten)
Wim van Brussel   - gedeelde 3e (74 punten)
Peter Berkers       - gedeelde 8e (73 punten)
Guus van de Ven   - 11e (72 punten)
Ton van de Ven     - 12e (71 punten)

Maximaal zijn er 75 punten te verdienen.
Slechts 10 schutters behaalden 73 punten of meer wat mag aantonen dat er op hoog niveau geschoten wordt in de kring.
De schutters kunnen zich weer gaan voorbereiden op het volgende jaar.
Alle schutters proficiat met de behaalde score.

 

Zondag 23 juni. Afgelopen weekend was er weer het jaarlijks euroshopper festival. Zo’n 1800 muziekliefhebbers streken neer op het scouting terrein aan het Piet Cortooms wegske. Na al dit gefeest van de festivalgangers moet het scouting terrein weer opgeruimd worden. Met 18 personen is op de zondag ochtend het terrein opgeruimd en zijn de afschermingshekken weer in hun vervoersmiddel geplaatst. Wat kom je zoal tegen tijdens het opruimen… glas (wat meer dan andere jaren deze keer), snippers van de party poppers, slipjes, poncho’s, aanstekers, sleutels van fietsen enz. Op de maandag was het de beurt om, dit jaar voor het eerst, de blokhut schoon te maken. Terwijl er buiten met vieren het terrein nogmaals nauwgezet werd door geploegd op eventuele achterblijfselen waren ze binnen met vieren het gebouw aan het boenen.
Alle vrijwilligers veel dank voor jullie inzet en tijd.

 

Vrijdag 14 juni 2013. Kennismaking bezoek Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan Noord-Brabant.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima brachten woensdag 12 juni een kennismakingsbezoek aan Noord-Brabant. Zij bezochten de steden Roosendaal, Oisterwijk en ‘s-Hertogenbosch. Oisterwijk was de plaats waar de Brabantse gilden traditioneel de koning en koningin mochten begroeten. Na een verzoek door de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden om medewerking hieraan te willen verlenen, zegden ruim 120 gilden hun medewerking toe, waaronder de Groot-Somerense Gilden: Sint Antonius Abt Lierop en Gilde Sint Lambertus Someren- Eind. Vertegenwoordigers van deze beiden gilden waren resp. Huub van den Eikhof, van het Gilde van Sint Antonius Abt en Piet van Velthoven, vaandrig Eric Thijs en zijn vrouw Mariëlle van Gilde Sint Lambertus. Zie de foto´s (ook van het Koninklijk Paar, met dank aan Harrie van de Sanden).
Dat de organisatie in goede handen was bleek al bij aankomst. De ontvangst van de Brabantse gilden in de oude leerfabriek was echt Brabants met koffie en worstenbroodjes. Na deze goede ontvangst werden de aangemelde vaandrigs nogmaals op hun identiteit gescreend en vertrokken zij en de overige gildevertegenwoordigers in optocht en toegejuicht door de massa enthousiaste bezoekers, naar de hoofdstraat van Oisterwijk, De Lint, om daar de vaandels uit te leggen.

 

Over het vaandel lopen.
Meer dan 150 meter aan vaandels bedekten sierlijk het straatwerk op de Lint, waarover het koningspaar bij haar intocht mocht lopen. Het komt overigens niet vaak voor dat iemand over gildevaandels mag lopen. Dat is alleen maar voorbehouden aan de eigen gildekoning(in), hoogwaardigheidsbekleders zoals de Paus, een priester met het Allerheiligste en de Nederlandse Koning. De wandeling over de vaandels wekte grote indruk bij de vaandrigs en de mensenmassa langs de route. Maar ook het koningspaar was zichtbaar aangedaan door deze eer. Na aankomst bij het gemeentehuis werd de hernieuwing van de eed trouw, namens de Noord-Brabantse gilden, gezworen aan de nieuwe koning door de vaandrig Sander Bierens (20) van Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan uit Enschot / Heukelom. Dit gebeurt door met het gildevaandel drie keer rechts en drie keer links boven het hoofd van de koning te zwaaien. Ook dit gebeuren wekte grote indruk.
Na afloop hiervan werden de gildebroeders en –zusters door de organisatie bedankt voor hun medewerking. Hierna werd, wederom op z’n Brabants, na nog een kop koffie, glaasje bier of wijn te hebben genuttigd afscheid genomen van de bekende en nieuwe contactpersonen en keerden de gildebroeders en- zusters tevreden huiswaarts.
Al met al een dag om niet meer te vergeten.

 

Zondag 5 mei, schietwedstrijd kans-plus
In Someren-Eind werd de jaarlijkse wedstrijd voor kansplus geschoten. Deze wedstrijd wordt op toerbeurt georganiseerd door de Somerse gilden en het gilde van Asten. Deze keer was het de beurt aan het Lambertusgilde uit Someren-eind. Ons gilde was hier maar liefst met 8 schutters aanwezig (met 2 viertallen) en een toeschouwster. Het was een succesvolle dag voor ons gilde. We waren goed in de prijzen gevallen mede dankzij het zonwerende ‘geluks’ petje dat gebruikt werd tijdens diverse schietbeurten. De eigenaar, een enigszins kalend bestuurlid, moest toezien hoe het petje goed dienst deed bij het behalen van de successen. Guus van de Ven was de meest sucesvolle groenen broeder deze dag en behaalde de eerste prijzen op de onderdelen vrije hand en (opgelegd) personeel. Daarnaast behaalde, bij het onderdeel vrije hand, Frans van de Ven de 4e prijs en Ton van de Ven 6e prijs. Op het onderdeel kampioen behaalde Guus van de Ven ook nog de 2e prijs.

Bij de puistprijzen haalde Frans Verberne de 1e prijs. Enkele gildeleden maakten voor het eerst kennis met het schieten in wedstrijd verband, raakten menig wipje en gingen zo rondes verder. Een succes dat naar meer smaakt???  Wie weet een volgend keer. Rood aangelopen (veroorzaakt door een lichte verbranding vanwege het prachtige weer) ging eenieder rond 18.00 huiswaarts.

 

Woensdag 3 april, BestuursvergaderingHet voltallige bestuur met het busje naar Someren. De voordelen van een koning met een groot gezin zijn duidelijk. Zoals het een koning betaamd heeft wordt er niet verder gelopen dan noodzakelijk en wordt het voertuig, op de nog lege, oprit geparkeerd. Een haastig de voordeur openend bestuurslid meldt dat vrouwlief zo meteen thuiskomt en eveneens een lege oprit verwacht. De koning……… die kiest eieren voor zijn geldt en parkeert elders. Evaluatie activiteiten:
Afgelopen weekend weer een geslaagd oud-ijzer actie. Het was nog koud maar door het harde en efficiënt werken waren we op tijd klaar. We willen de inzet van vrijwilligers bedanken dat ze ondanks de kou meegeholpen hebben.
Wim, Peter en Jos hebben de groot Someren overleg bijgewoond. Er werden agenda’s gedeeld, gesproken over invulling Koninginnen dag en tevens de dagindeling van het schieten voor kans-plus is vastgesteld. Doordat de aanwezigen onvoldoende kennis van de kachel hadden en deze hierdoor niet aan de praat kregen was de vergadering op tijd afgelopen (opzet?). Napraten was er niet bij.
Het gilde heeft bijgedragen aan de Meeus race. Mede door de inzet van de vrijwilligers heeft dit evenement goed kunnen verlopen.
Er is een begin gemaakt met het inventariseren van onze gildeattributen. Er wordt onderzocht hoe we dit het beste aan kunnen pakken. In de loop der jaren heeft ons gilde veel materialen, prijzen, documenten enz. bewaart.
Het organigram was niet meer up to date. Door Henk en Ronny is deze herzien. Voorbeeld Jos is verantwoordelijk voor actuele attributen en Wim doet oa de vrome kerkelijk zaken. Als dit uitgewerkt is wordt het besproken met de activiteiten eigenaars en zal het op de site komen te staan.
Vandaag een unieke gebeurtenis tijdens de vergadering. Er wordt een PowerPoint presentatie gehouden over de ‘bloedlijn’. Dit ter voorbereiding op de avond waar gildebroeders en gildezusters voor uitgenodigd zijn. Datum stond gepland op… maar deze is verplaatst naar …. Opgeven bij Ronny. Met deze presentatie wordt er veel verduidelijkt.
Er is nog een verhaal verteld over het vendelen op het kerkplein met ons zustergilde, dit voor de geschiedenis.  

 

7-Maart, Bestuursvergadering
Voor de vergadering begon werden we bij Peter B. Verrast door een grote taart. Deze taart ,versierd met een groen dek van marsepein en zilveren schilden, was verdiend volgens bewoners van dit pand. ;-)
Jan Beks heeft afgemeld.. Hij was bij aan het komen van de ervaringen opgedaan tijdens zijn Vietnam reis.
In het kader van teambuilding zal het bestuur, begin mei, de kerk van Lierop bezichtigen. Huub zal het bestuur tijdens de rondleiding allerlei info over de kerk vertellen.
Een delegatie gaat het archief van het gilde inventariseren en digitaliseren. Dit wordt een behoorlijk grote klus waar een jaar voor uitgetrokken is.
Op zaterdag 30 maart is er het halfjaarlijkse oud-ijzer actie. Vrijwilligers worden benaderd.
Voor het gildenfeest in 2014 willen we een groepsfoto maken. Hiervoor plannen we een geschikte datum. Deze krijgen de leden op tijd te horen opdat eenieder in de gelegenheid zal zijn deze datum te plannen. Voor het gildenfeest willen we onze uniformen na gaan kijken op eventueel gebreken. Door enkele dames worden ze nadrukkelijk onderzocht. Je kan dit ook zelf doorgeven aan deze dames. Wie dit zijn ???
In Lierop is glasvezel aangelegd. Ook onze gildebroeder/zusters zijn overgestapt naar andere providers. Zouden gildebroeders/zusters aan het secretariaat eventueel de nieuwe E-mail adres door willen geven.
14 april hebben we een gildenfeest in Helden. Uitnodiging volgt nog.
24 maart gaan we met enkele vrijwilligers meehelpen met de Meeus race. Vrijwilligers worden hiervoor nog benaderd.
Het gilde heeft een Penning gekocht. Deze is van het gildenfeest ons gilde op 17-08-1947 uitgegeven. Zie foto. Mooie aanwinst.
Jos en Peter zijn naar de kringvergadering geweest. Ze doen hier verslag van.

 

6-Maart, Mooie Vondst, “Een Aarde’ dank hiervoor
We hebben een prijs in ons bezit gekregen uit 1947.
Het eerste gildefeest van onze kring, na de 2e wereld oorlog is door ons gilde georganiseerd.
Tussen de spullen aangeboden bij ‘een aarde’ is een medaille gevonden welke door ons gilde als prijs is uitgereikt. Een oplettende medewerker van ‘een aarde’ heeft het gilde gecontacteerd met als gevolg dat we dit unieke stuk nu in ons bezit hebben. Geweldig zo’n mooi stuk geschiedenis van onze her oprichters na de oor
Na dit mooie begin van deze dag trekken we naar ons gildehuis voor de algehele jaarvergadering. Diverse zaken passeren de agenda waaronder de herverkiezing van Henk Berkers als hoofdman.
Ronny thijs wordt tijdens de jaarvergadering gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Gildebroeder van het jaar is Jasper Thijs en hij wordt in het zonnetje gezet door de verse hoofdman.
Last but not least is de presentatie van de commissie gildefeest Lierop 2014.  Ze presenteerde de voortgang en plannen van ons gildefeest welk het 450 jarig bestaan van ons gilde op zal luisteren. Het logo van dit gildefeest werd getoond en het ontwerp had eenieders bijval. Dat de organisatie wel goed zit bij het team was duidelijk.
In de avond is het dan feesten, vanouds bij v. Oosterhout.  Nel had zich wederom overtroffen en het was geen uitzondering dat er meerdere voor de vierde keer een bordje volscheppen. Er was ruim voldoende. Gebruikelijk is het dat de koning het buffet opent gevolgd door de oudere gildeleden etc. Deze keer was er hier positief van afgeweken. De koning opende gevolgd door de , juist ja.. de jubilaris.
De kwisronde ging deze keer over de verenigingen die Lierop rijk is. Noem de voorzitters en secretarissen. Dat deze kennis aardig paraat is bleek. Van de 57 vragen was de laagste score 29  en de hoogste 54 (incluis smartphone support).
Volgens de winnaars, onder leiding van oud koning Frans Sijbers, stond op voorhand vast dat ze zouden winnen.
Het team had de bij de teamformatie toepkoning getrokken en koningen winnen altijd. Maar dat ondergetekende niet kon begrijpen werd begrepen.
Het was wat minder druk dan vorig jaar maar dit kon dit de pret niet drukken. Het was super gezellig en om 01.30 kregen we de laatste ronde melding om vervolgens huiswaarts te keren.  

 

Zondag 14 oktober, Met zijn allen in het busje. Op naar Sittard
Skôn fisje, het Sittard oktoberfist. met zo'n 25 personen (waaronder koning Jan en gelegenheidskoningin Ine v Lieshout) trokken we, samen met onze rode broeders, per bus naar het Limburgse. De reclame die de oud Sittard gangers gemaakt hadden had het gewenst effect. Als mooi geheel stonden we ron 12.00 uur in de grote feesttent aan ons eerste biertje. Ja zul je zeggen moet dat nu zo vroeg aan de alcohol, ja dat moet. we hadden al twee bekskes koffie en evenveel koeken op dus het was tijd. (koffie en koek waren gratis trouwens) Het groot van ons gilde, de koning- koningin- hoofdman en schrijver dachten op de speciaal gereserveerde plaatsen vooraan te gaan zitten maar kwamen als snel terug naar ons, het gewoon volk. Ze waren weggestuurd van de sponsor plaatsen. Een mooie foto met miss oktober feest hadden ze wel te pakken, die stond en werd niet gewist. Even later mochten de koning en koningin het hoofdpodium op om de hand te schudden met de organiserende schutterij. Hierna trokken we naar buiten voor de optocht. Nr 37 was ons deel en ondanks de vele voor ons waren we binnen het half uur vertokken. Rijen dik het leek alsof half Limburg was uitgelopen om ons te zien. Het was, zonder uitzondering, een mooie ervaring zoveel mensen langs de route zien. Lierop was met drie schutterijen goed vertegenwoordigd daar in het Limburgse. Het OLV wij maar ook degokschut liep mee in de optocht . Koning Gitje (zonder gevolg) liep ogenschijnlijk eenzaam in de optocht. Niets bleek minder waar hij werd toe- geklapt gejuicht en gefloten door vele honderden langs de route.  Na de optocht grijnsde hij dan ook van oor tot oor en vond het het mooiste wat hem tijdens zijn koningschap tot nu was overkomen. Terug in de feesttent kon het voorspelde feest dan echt beginnen. allereerst kreeg iedere deelnemer van de organisatie een flesje schrobbeler aangeboden. en toen, toen kwamen de pullen. Lekkere halve liters Brandt bier, weizen of gewoon alles vers uit de tap. Het werd almaar gezelliger mede door de leuke DJ, band en artiest welke heerlijke meeknlallers te gehore brachten. om 19.00 uur, te vroeg, ging het wederom huiswaarts. mooie verbroederingsdag... tot volgend jaar.

      

Kermis maandag, Geen Keizer voor Frans Sijbers. Het was al geruime tijd spannend in Lierop, zou Frans Sijbers de eerste, bekende, keizer worden van het gilde van Sint Antonius Abt. In speech die Frans hield in de H.mis voorafgaand aan het koning schieten had hij het thema 'gunnen' gekozen. met juist gekozen woorden maakte hij duidelijk dat het niet gegeven maar gegund kon wordenzijn verhaal werd afgesloten met de vraag of de pastoor een kèrske wilde opsteken,daar dit in het verleden eens geholpen had. Na de vendelhulde bij het Henricushof en de heerlijke koffietafel, bij gilde huis 't Jagershuis' werd nat het nuttigen van een borreltje, een ietwat verlaat, richting schietterrein getrokken. Na het offeren in het offerblok van het kappeleke en het opsteken van de nodige kaarsen door de zichzelf het koningschap gunnende gildeleden kon het uiteindelijke koningschieten beginnen. Maar liefst 19 deelnemers namen deel en iedere deelnemer gunde Frans zeker het keizerschap maar weggeven, nee dat doen we niet. Het werd een spannende strijd en bij het 220e schot leek het zowaar beslist. Peter Verberne schoot de vogel doormidden en even leek het erop dat, hij op de dag dat zijn vader Piet 50 jaar geleden koning werd, we hem konden kronen tot onze nieuwe koning. Echter de vogel bleef hangenZou Frans, die vier schoten daarna aan de beurt was, dan zijn keizerschap kunnen verdienen? Eenieder raakte de vogel vol, hout spatte eraf maar... de vogel bleef hangen!. als vierde na Peter Verberne was het de beurt aan Frans... het keizerschap is nu dan toch echt binnen handbereik?? Sylvia had het niet meer. Ook bij Frans knikte de kniekes ietwat toen hij quasi rusting aanlegde voor het, mogelijke keizerlijke schot . Hij raakte vol maar de vogel wist zich van de prins geen kwaad en wilde maar niet vallen. Dat was het dan, een volle ronde houdt hij niet meer. Bij het 228 schot raakt Ronny Thijs de vogel goed, valt hij? Neen, hij draait om de as valt enkele centimeters naar beden langs de spil maar ... blijft nog steeds hangen. Het is de beurt aan Jan Bekx, een windvlaag kan genoeg zijn, er moet snel aangelegd worden. Jan raakte vol en de vogel stort naar beneden. We hebben een nieuwe koning JAN BEKX bij het 229e schot. De rest, jammer, goed gestreden maar er is er uiteindelijk een die zich koning mag noemen. Bij de gokschut was de spanning er na zo'n lange strijd vanaf gokker na gokker viel af naargelang de vogel bleef staan en de tijd verstrekt. Uiteindelijk is het Gitje die de eer van Gokkunning opeist. Na de terugkeer in het dorp werd Jan gepresenteerd aan het Lieropse volk middels de gebruikelijke receptie, vendelhulde en rondgang langs de cafés in de kern. Na afloop kreeg Jan een vendelhulde in eigen tuin alwaar hij de aanwezigen uitnodigde voor een drankje en lekker broodje. Diezelfde dag hoorden Koning Jan en zijn Gaby ook nog eens dat de grootouders zouden worden, dochter Marianne is zwanger, het feest is compleet. Tijdens zijn koningschap wordt er een prins of prinsesje geboren. Hoe lang deze spruit de koninklijke titel mag  dragen, tja dat ligt aan de schietkunst van opa, of.. gaan we het gunnen. zie ook film gemaakt door Siris

 

Woensdag 5 september. Het was een gespannen sfeer  bij sommige bestuursleden of moet ik zeggen uitsluitend de Koning was een wat gespannen. Dit zou weleens zijn laatste vergadering kunnen zijn waar hij aanwezig is als Koning, een keizer is niet welkom aan den bestuurstafel meldt het haastig aangepaste 'het Jaar door' onze lijdraad.. Tijdens de laatste vergaderingen hebben we héééél veel tijd besteed aan de consequenties van het hebben van eventueel een keizer. Deze tijdrovende factor, welke als rode draad door elke bestuursvergadering liep, is te danken aan één man, onze koning. Die nu de uitzonderlijke kans krijgt om zich tot keizer te schieten. Het draaiboek Keizer en Koning ligt klaar. De voorbereidingen voor het Koningschieten zijn op schema.  Er werd teruggeblikt op de mooie reis die een delegatie van ons gilde heeft afgelegd tijdens het EGS in Tuchola in Polen. Fotooo’s zijn te zien op deze site. Een delegatie heeft deelgnomen aan het oogstdankfeest dat gehouden werd in het natuur theater de Donk in Someren. Deze werd voorgegaan door gildenpastoor jan Zwirs. Aanstaande dinsdag is de najaarsvergadering die bij ons gildenhuis café verhoeven gehouden wordt. Aanvang 20.30 uur Kom op tijd want vol is vol.

 

 Afgelopen woensdag 27 juni is de laatste wedstrijd geschoten voor de kring Peelland zomercompetitie op de kruisboog. Hier was ons gilde met 5 schutters vertegenwoordigd en hebben we de volgende plaatsen behaald. Dirk en Guus van de Ven zijn gezamelijk (samen met Willy Jacobs en Jan van Seggelen) op de 3e plaats geeindigd achter de 1e Ad Vlemmix en 2e Thieu Knapen van Someren-Eind. Peter Berkers is op een gedeelde (met Johan Vlemmix) 7e plaats geeindigd. Ton van de Ven en Wim van Brussel zijn gezamenlijk op de 9e plaats geeindigd, wat kan je anders verwachten van de gildetweeling. Ons viertal heeft het viertal van O.L.V. weer voor moeten laten gaan en zijn 2e geworden in de competitie.

 

Zondag 20 Mei, Onze schutters waren aanwezig op het gildeterrein "de Roovere" waar ons zustergilde hun kringwedstrijd had georganiseerd. Het mooie weer heeft onze schutters geen windeieren gelegd en we zijn met mooie prijzen naar huis gegaan. Op het onderdeel vrije hand behaalde Guus van de Ven de 3e plaats en bij het onderdeel puist behaalde Frans van de Ven de 2e prijs. Echter de grote klapper moest nog komen. Ons viertal met de schutters  Wim van Brussel, Ton van de Ven, Guus van de Ven en Frans van de Ven behaalden de 1e prijs en hebben zich hiermee direct voor geplaatst voor de kringkampioenschappen van de kring peelland 2012.

 

Zondag 6 mei werd er een vrije gildewedstijd geweerschieten voor Kans-plus op het schieterein "de Roovere" georganiseerd door ons gilde. We waren er met 8 schutters bij aanwezig. Een verassende ontwikkeling voor ons gilde, we waren dus met 2 viertallen en hoe nu op te delen. Na enige discussie kwamen we er uit en was het het B (bestuur) Team Henk Berkers, Peter Berkers, Jos van Lieshout en Wim van Bree tegen het V (van de Ven) team Ton van de Ven, Dirk van de Ven, Frans van de Ven en Guus van de Ven. Het V team met geoefende schutters is erin geslaagd om 1 ronde verder te komen als het B team maar kwam daarna 1 punt tekort om nog verder te mogen. Wel waren er puist prijzen voor Wim van Bree en Jan Hoeks. Het was een geslaagde dag voor Kans-plus en daar ging het uiteindelijk om.  

 

Vrijdag 13 April. Slimste mens van Lierop: Op uitgerekend vrijdag de dertiende vond de test Lieropse slimste mens plaats… en we waren succesvol. Individueel en in team verband werd gestreden om de titel de slimste van Lierop. Met name het slimste team was de titel welke we als gilde graag wilde behalen. We eindigden als derde van de 18 deelnemende groepen in deze categorie. Dat de grijze brei reeds behoorlijk opgewarmd was bleek uit de terechte conclusie dat we eerste waren geworden in ‘Slimste vereniging’ (de eerste twee plekken bij de groepen waren geen verenigingen) . Yes die steken we in de zak. Individueel waren we (nu is het natuurlijk we) de slimste. Gildebroeder Leon Sijbers mocht zich met 114 goede antwoorden de slimste van ons allemaal noemen. Het was nog tot in de kleine uurtjes gezellig. Nakletsen, hier en daar wat opscheppen en als afsluiter op de eieren bij Jan en Gaby Beks.

Zondags op het verbroederingsfeest werden dan ook volop onze diensten aangeboden, door diverse gildebroeders, aan ons organiserende zuster gilde. Wij waren tenslotte niet alleen de slimste vereniging maar ook het slimste gilde van Lierop. Bedankt nog OLV voor de organisatie van dit mooie evenement. Wij wisten het al en nu.. nu ook de rest van de Lierop.

 

Vrijdag 24 februari. Ook droeve gebeurtenissen zijn onderdeel van een gilde. Op 18 Februari is ons oudste gildelid, Frits van de Ven, overleden. Frits een fijn en gewaardeerd gilde lid is overleden op 92 jarige leeftijd en was 75 jaar lid van ons gilde. Frits, altijd geüniformeerd lid gebleven, is met gilde eer begraven.  Zijn zoon Ben heeft een mooi stukske gescheven aan het gilde met op de achtergrond vaders 75 jarig schild welke Frits begin Januari gekregen heeft.  Link naar Ben's brief.  

 

Overheidsvergadering van 8 februari.Vandaag waren we welkom bij Jan Hoeks. Er werd lang stilgestaan met de herverkiezing van Ronny en Jos. De spontaniteit om zo onbaatzuchtig voor een nieuwe periode zich beschikbaar te stellen heeft de overige bestuursleden verrast. Prominente fucties in het bestuur is dan ook hun deel voor de komende 4 jaren. De jaarvergadering en teeravond zijn geëvalueerd, de enkele verbeteringen worden opgenomen in het draaiboek. Het 'gruun bruukske' is gepresenteerd aan de vergadering en de aanwezigen hebben het direct al mogen ontvangen. De lijst van uitgereikte boekjes is in beheer bij Ronny en zal opgenomen worden in de centrale database. 12 jaar noeste arbeid, stress, weken fieldwork en vele uren in stoffige archieven hebben dit mooie 'buukske' tot stand gebracht. De bestuursleden, de auteurs incluis,  waren (bijna) zichtbaar geroerd dat na jaren van moeizame vorderingen het nu dan voorbij zal zijn. Geen gezeur, gezanik en/of gezeik vanuit het bestuur.. Is het nog niet af??  De kaartavond verliep goed. Bij de jokers heeft Tony Sijbers gewonnen en bij de rikkers was dit Diny van de Ven.  Frits Aarts heeft nog een klein beetje archief in zijn bezit. Hier gaan we hem komende week van af helpen. Frits heeft dan vele jaren het archief namens ons gilde geïnventariseerd en gearchiveerd.  Het is dan ook een bijzonder ruim archief geworden door de jaren heen. Dit heeft doen besluiten om het archief over twee locaties te verdelen. Omdat er diverse zaken op verschillende plaatsen, bij verschillende  personen en zelf bij verschillende verenigingen liggen zal hiervoor een protocol opgesteld worden die ervoor moet zorgen dat we weten waar de attributen zijn opdat niets verloren gaat. Het werd wel een latertje, ge komt nie weg bij Jan.  

 

zaterdag 14 januari, Het Lieropse gilde van St.-Antonius Abt hield op zaterdag 14 januari de teeradag. De teerdag begon zoals gebruikelijk met een eucharistieviering met als voorganger gildepastor Jan Zwirs. De intenties waren voor alle overleden leden maar met name de in 2011 overleden gildebroeder Wim Verberne. Na de mis was er een algemene ledenvergadering in gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis. Ronny Thijs en Jos van Lieshout werden herkozen. Jan Santegoeds werd gildelid 2011. Frits Aarts en Piet Verberne ontvingen van het Kringbestuur het zilveren draagschild Kring Peelland vanwege hun verdiensten voor het gilde en Kring Peelland. Lia Verberne volgde Peter Verberne op als kascommissielid. Het jaarprogramma met de Verbroederingsdag Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop op 15 april, kringdag Peelland 2012 Sint Servatiusgilde Lieshout op24 juni, het achtste Internationaal Oktoberfeest Schutterijen en Gildetreffen Stadsschutterij Sint Rosa Sittard in oktober en het opluisteren van plaatselijke en gemeentelijke evenementen werd goedgekeurd. Er kwam een nieuw draaginsigne voor oud-koningen. Bij het buitentreden met het gilde waren zij niet herkenbaar als oud-koning. Maar dat is nu opgelost met een “herkenning” draaginsigne dat aan de aanwezige oud-koningen werd uitgereikt. Na een geanimeerde rondvraag werd als sluitstuk van de vergadering het “’t Gruun Buukske” gepresenteerd en aan de aanwezigen uitgereikt. Een boekje samengesteld, door Henk Berkers, Jan van den Eijnden (Hoeks) met verhalen en anekdotes van oudere gildebroeders om deze voor het nageslacht te bewaren. De samenstellers bij het afwerken van dit boekwerk werden bijgestaan door Ine van Iersel en Jos van Lieshout. Tijdens de teeravond in zaal Nellie van Oosterhout werden acht jubilarissen gehuldigd. 60 jaar lid: Jan van den Eijnden; 40 jaar vendelier, 25 jaar overheid, onderscheidingen: 2002 Kring Peelland, 2011 Erebroeder in Groen. 60 jaar lid: Martien Verberne; diende het gilde als tamboer. 50 jaar lid: Frits Aarts: 27 jaar overheid, 20 jaar dekenschatbewaarder, koning 1982-1984, onderscheidingen: 1990 gemeentelijk, 1992 Erebroeder in Groen, 2004 Kring Peelland. 50 jaar lid: Piet Verberne: in 1962 op kermiszondag ingeschreven werd een dag later koning, vier jaar overheid. 25 jaar lid: Wim van Brussel: 25 jaar vendelier, was in 2001 en 2011 succesvol bij de wereldrecordpogingen “Vendelen aantal deelnemers” in Berlicum en Nieuwdijk, koning 2002-2004. 25 jaar lid: Henk Bukkems, Jan en Joost van Gestel; niet geüniformeerd maar wel belangrijk omdat hun familienamen aan het familiegilde verbonden blijven. Zij allen ontvingen uit handen van hoofdman Henk Berkers de versierselen behorende bij hun jubileum.  De zilveren jubilarissen Jan-Karel en Karel Boerenkamp en Harrie Vogels waren niet aanwezig en worden bij de eerst mogelijke gelegenheid gehuldigd.  

 

Zondag 8 Januari 2012. Het voltallige Gilde van Sint Antonius Abt trok naar zorgcentrum Sonnenhove te Someren, om daar, op de 92e verjaardag van Gildebroeder Frits van de Ven, een vendelhulde te brengen bij gelegenheid van zijn 75 jarig gilde jubileum. Frits: ‘’Bij ons in de familie is een jubileum als dat van mij geen uitzondering; mijn vader Nardus was 75 jaar lid, oom Fried zelfs tachtig jaar en neef Driek loopt ook al tegen de 75 jaar aan’’, aldus Frits die op zijn zeventiende, in 1937, tijdens Lierop kermis door Johan van Eijk werd ingeschreven in zijn familieschut. Het is een aloude traditie dat ouders hun kinderen als lid inschrijven na hun zestiende jaar. Dit kan alleen maar tijdens Lierop Kermis en de feestdag van de patroonheilige Sint Antonius Abt, 17 januari. Trots is hij dat zijn zes zonen lid zijn, maar vier zijn uitgewaaid over het land en kunnen daarom niet actief deelnemen aan gilde activiteiten, maar twee zonen, Ton en Guus, wonende rond Lierop, zijn geüniformeerd, evenals kleinkind Dirk en schoondochter Hannie. De familie Frits van de Ven heeft op dit moment 16 gildeleden. Frits van de Ven, zilverdrager, bewaard zijn prettigste herinneringen aan de jaren 1984 – 1986, toen hij het gilde als koning voorging. Hij is als trotse gildebroeder altijd paraat bij het uittreden van het gilde, maar ook als er aangepakt moest worden. Frits werd in 1987 en 1997 met een kringonderscheiding vereerd en in 1997 met een gemeentelijke. Zie ook de foto’s op onze site  

 

Woensdag 4 januari 2012. Overheidsvergadering bij dekenschrijver Wim van Bree. We beginnen doorgaans met de representatie. Dit keer was dit de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Someren. Er konden 3 gildebroeders/zusters deze verantwoordelijke taak op zich nemen. Rob, Frans en Sylvia hebben zich bezwaard gevoeld om deze last te dragen mede daar ze overduidelijk tot de kundige voor deze taak behoren. Op 14 januari hebben we onze jaarlijkse teeravond en jaarvergadering, veel voorbereiding voor deze dag is hetgeen ons bezighoudt begin Januari en zo ook deze bestuursvergadering. Een van de zaken tijdens de jaarvergadering zijn de decoraties voor de 'oud' Koningen. Iedere oud Koning zal een draagspeld ontvangen, niet dat dit nodig is om als koning herkend te worden. Laten we eerlijk zijn de Koningen binnen ons gilde bezitten, zonder uitzondering, allen van nature een Koninklijke uitstraling. Ze hebben het gewoon verdiend. O ja, de koningen denken nog na wat de niet koningen voor de Koningen kunnen betekenen als soort van eerbetoon. Een volgend punt was het 'gruun buukske'. Jaren is gewerkt aan een boekje waarin diverse verhalen van weleer opgetekend zijn. De meeste verhalen gaan over het gilde en diens gildebroeders en zijn door diverse senior leden, onder het genot van een lekker borreltje verteld en opgetekend. Dit boekwerk wordt aangeboden aan onze leden en ieder adres zal een boekje ontvangen. Dat dit zonder kosten kan is mede mogelijk gemaakt door stichting ONA, waarvoor dank. We hebben het winter-animalschieten, dat door de blackhawk werd georganiseerd, besproken. Alles liep erg soepeltjes samen met onze rode broeders en ondanks dat er geen sneeuw lag was er toch voldoende belangstelling van de diverse boogschutters uit binnen en buitenland. Er is een start gemaakt het archief van ons gilde, dat zins mens heugenis bij Frits Aarts ondergebracht is, naar Ronny Thijs toe te brengen. Er ligt zoveel materiaal dat we binnen het gilde gaan bekijken waar we dit op een verantwoordelijke wijze kunnen opslaan. 23:30 wordt de vergadering gesloten. het zijn drukke weken dus snel ins bed.  

 

Woensdag 9 november.Een vergadering buiten ons dorp blijkt moeilijker dan verwacht. Wie rijdt met wie (afspraken gemaakt in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst), hoe laat gaan we, krijgen we oponthoud door een trein?, Dit zijn maar enkele voorbeelden waar we rekening moeten houden. Uiteindelijk konden we bij beschermheer Hub de vergadering om 20.38 beginnen.  Voor Peter Berkers waren de factoren voor deze trip te spannend en hij besloot tijdig af te melden. Om de zware last van de bestuursleden dragelijk te maken gaan we gezamenlijk een activiteit verrichten om ons voor te bereiden op (een) komend jaar. Geplande datum was op dinsdagnacht de eerste Januari om 00.05 uur. Organisatie hierin is in handen van Ronny Thijs.  De commissie gildenfeest 2014 is in voorbereiding om het bestuur hiervan vorm te gaan geven.  Voor de volgende vergadering hebben we huiswerk meegekregen om hierover mee te denken. De deelname aan het schutterijtreffen in Sittard is goed verlopen. Verslag hiervan stond al de site. De Rabobank clubactie is afgerond. Ons gilde heeft het mooie bedrag van 275 euro mogen ontvangen. Bedankt voor diegene die op ons gestemd hebben. Het is toch 5 euro per uitgebrachte stem. We hadden afgelopen zaterdag een geslaagde oud-ijzer actie.  Eerst volgende activiteit is op zondag 20 oktober. De sinterklaas wordt dan ingehaald in Lierop.  

 

23 oktober 2011: Een dagje Limburg. Jaarvergadering januari 2011. De aanwezigen tijdens die vergadering besluiten om in oktober naar de Oktoberfeesten in Sittard te gaan. Een mooi vooruitzicht! 23 oktober is het zover. Om 10.00 uur verzamelen en dan blijkt dat we met 14 het geüniformeerde leden zijn. Nee, geen typefout: het zijn er veertien. Samen met de rooi is een dubbeldekkerbus gehuurd. Zij zijn met net iets meer leden en supporters, dus hebben we zowel op de heen- als terugreis keuze uit een groot aantal zit-/ligplaatsen.Als we in de buurt van het feestterrein komen, zien we een aantal enorme feesttenten. De feesttent waarin we onze opwachting mogen maken lijkt ons wel iets voor ons gildefeest in 2014. Maar dan hebben we één probleem: de tent past niet op het voetbalveld. Volgens de berichten is de tent berekend op 4.000 bezoekers! Tel daarbij de garderobe, tappaviljoens en nette toiletruimtes dan moeten er links en rechts nog wat bomen gerooid worden langs het voetbalveld. Na een kop koffie met gebak voor de koning en koningin, voor de overigen een gevulde koek, (verschil moet er zijn) maken we ons op voor de officiële ontvangst door de burgemister en andere notabelen. Als aandenken krijgen we een mooi (?) herinneringsbord en een doosje bonbons. Voor we aan de hangtafel kunnen gaan ‘hangen’ worden we aangevallen door onze gildebroeders- en –zusters en zij maken zich de bonbons burgemeester. Om 14.00 uur start de optocht. 36 gildes en schutterijen trekken door Zitterd. Het Kring Peelland-gehalte is hoog! Langs de route veel, heel veel volk! Geweldig om dit mee te maken, veel applaus valt ons ten deel. Wij als koningspaar denken dat dat applaus voor ons is. Jan Bekx geeft aan dat het voor hem is, als ex-koning. Maakt in de regel het publiek plaats voor het gilde, op de Markt moeten wij als gilde enigszins inkrimpen omdat we niet door de mensenmassa kunnen. Goei weer, bomvolle terrassen, goedbezette kermisattracties, alle winkels open. Op de meeste plaatsen staat het volk vele rijen dik. Na een uurtje zijn we weer bij de tent. Gezien het goede weer gaat een biertje (halve liter) er wel in. DJ Dirndl en de band Palemiger Spatzen zorgen voor ‘stimmungsmusik’. En ons gilde zingt en doet volop mee! Ondertussen maak ik me op voor het Koningschieten. De enige wedstrijd van deze middag. Als de omroeper meldt dat ‘we aan de 4e ronde beginnen’, blijkt dat enkele koningen waaronder ik, nog maar 2 keer geschoten hebben. Dat wordt rechtgezet: we mogen ons schot ‘inhalen’. Uiteindelijk gaat de titel naar Hamont (België). Mooi voor dat gilde want ze waren net weer heropgericht en dan is het leuk om hen de prijs te gunnen…. Dan weer terug naar de tent en feesten tot 19.00 uur, want dan vertrekt de bus. Het blijft bomvol in de tent. Ik tref een vrouwelijke collega in traditionele Oktoberfeest-kledij. Ziet zo iemand er toch in een keer heel anders uit als de touwtjes aan de achterzijde van haar dirndl-jurk strak zijn aangespannen! Ondertussen komt er kaas en worst op tafel, meegebracht door een Zitterds echtpaar die het leuk vindt dat wij aan hun tafel hangen en meezingen. Ruim na 19.00 uur vertrekt de bus naar Lierop. Onderweg wordt volop gesproken (of was het gezwetst?) over snurken, boeken over Feyenoord, worden er liedjes gezongen (Hé buschauffeur, de hele bus moet…) en af en toe vallen er bij dezen en genen de luiken dicht. In ons gildehuis blijkt de sleutel van de kast kwijt te zijn en uiteindelijk toch weer niet. We ruimen de handel op, drinken nog een biertje (wel klein die glaasjes) en gaan moe maar voldaan naar huis. Al met al een hele mooie dag,. Zij die er niet bij waren hebben écht iets gemist. Stel dat we volgend jaar weer teruggaan en onze leden besluiten om toch op vakantie te gaan , dan kan de herfstvakantie het best gepland worden in Sittard of omgeving.
Met koninklijke groeten, Frans Sijbers

http://www.mijnalbum.nl/Foto-Y7UTFQVZ.jpg

 

16 oktober 2011 door ons gilde, in samenwerking met onze rode gildebroeders, is de kringwedstrijd geweerschieten georganiseerd.
Omdat deze, volgens de kring Peelland kallender, door ons georganiseerd werd was er hoog bezoek. Ons eigen bestuur was in afvaarding. De schietende antonianen probeerden het bestuurs duo direct te strikken om een team te vormen met enkele "gewone" leden om zodoende de prestatie van een ander "in een eerdere wedstrijd " gestrikt bestuurslid, ene JvL, evenaren of zelfs te verbeteren. De al schietende bestuurder (PB) deed vanzelfsprekend mee. Hoofdman (HB) twijfelde en bedankt voor de eer. Hierdoor blijft JvL op eenzame hoogte met zijn prestatie. Aan het weer, wat erg zonnig was, heeft het niet gelegen maar Ton van de Ven was de enige van ons gilde die een prijs wist te behalen, hij behaalde bij het onderdeel personeel de 4e prijs, Ton proficiat. Het is een geslaagde en gezellige wedstrijd geweest, en de zon heeft hieraan bijgedragen maar was zeker niet de hoofdzaak..  

 

Overheidsvergadering woensdag 5 oktoberr
Voordat deze vergadering plaats kon vinden was er door de overheid flink gemaild waar de vergadering plaats kon vinden. Uiteindelijk was Rob bereid de gasten te ontvangen. Je hebt iets over voor het gilde of niet. Voor aanvang van de vergadering werd Peter B. in een klein zonnetje gezet vanwege zijn prestatie als schutter. Hij was eerste geworden bij de kringwedstrijd in Aarle Rixtel.
De najaarsvergadering werd geëvalueerd. Het aantal aanwezige leden was niet groot en dit gaf te denken. In het klokske staat hierover het een en ander beschreven en tijdens de jaarvergadering willen we hierop terug komen. Zoals afgesproken gaan we 23 oktober met de bus naar schutterijtreffen in Sittard. Nader informatie hierover zoals vertrektijd komt zo spoedig mogelijk. Lierop kermis is geëvalueerd. Angel van Moorsel heeft zich to Koning geschoten van het OLV gilde. Nu heeft hij bewezen een echte goede schutter te zijn (deze mening wordt voornamelijk gedeeld door de aanwezige koningen in het bestuur). Kermis is over het algemeen goed verlopen. Er ontstond een heftige discussie over de vaardigheden van hoofd opleiding van de vendeliers. Er is zonder twijfel bewezen hier een zeer kundig persoon aan het werk is geweest. Dit kan je herleiden aan het aantal goed opgeleide jeugdvendeliers en diens prestaties. Maar wanneer hij zelf als vendelier actief was bleef onduidelijk? Hiervoor moeten we terug naar de vorige eeuw en ook dan was het nog onduidelijk wanneer hij voor het laatst gevendeld heeft. Zoals gebruikelijk gaan we na Lierop kermis met het bestuur eten bij de Koning als we zelf niet hoeven te schieten. Tijdens de vergadering is hierover niet gesproken. Waarom? Was het eten niet goed gevallen, niet gezellig, veel afwezigen, enz. We zullen het niet weten. Door de vele onderwerpen werd het een latertje, kan gebeuren maar moet geen gewoonte zijn  

 

Kringkampioenschap korps 2-10-2011 Aarle-Rixtel
Omdat ons gilde vorig jaar direct op de 1e kringwedstrijd met ons korps won mochten wij meekampen om de titel van kringkampioen korps. We moesten als 2e korps (Ton van de Ven, Wim van Brussel, Guus van de Ven en Peter Berkers) aantreden en schoten 9 van de 12 raak. Er was er nog 1 ander gilde wat ook dit evenaarde en tegen dat gilde moesten we afkampen. Wederom 9 van de 12 raak, alleen het andere gilde uit Beek en Donk lukte het er om 10 van de 12 raak te schieten. Het was wel erg spannend voor ons gilde viertal op dat moment en de zenuwen hebben zeker meegespeeld, helaas voor ons werden we hierdoor 2e.
In de daarna volgende kringwedstrijd waren we wederom goed vertegenwoordigt door o.a. Peter Berkers. Deze kreeg het voor elkaar om bij personeel de 5e prijs en bij de bejaarden de 2e prijs te behalen, proficiat Peter. Guus van de Ven haalde de 4e prijs op de puist. Het was voor ons een geslaagde, leuke en erg zonnige kringkampioenschapwedstrijd en kringwedstrijd.
** Nabericht: Een schutter met een opmerkelijk scherp oog merkte op dat er in de eerste ronde zelfs 10 schoten raak waren, heeft vast bij de scherpschutters gezeten.  

 

Vrijdag 23 September,
Bijna een traditie, in het jaar dat ons gilde niet schiet gaan we de vrijdag na de kermis eten (met het bestuur) bij de koning.
Vele etentjes zijn er geweest van een 8 gangen menu verzorgt door 8 verschillende koks (de koks waren in de leeftijd van 4 tot 16, waar zou dat nu zijn geweest), chinees, etc. werden we nu verrast op een overheerlijke hollandse pot. Worst, spek diverse stamppotten en eigengemaakte appelmoes was het menu. Als er na al dit lekkers nog plek over was kon dit nadien gevuld worden met diverse lekkere toetjes. Dat de kermis zo zijn tol eist was te zie aan de kleine oogjes later op de avond. O ja de wijn was ook van een erg goed jaar..... Wat kan bestuurslid toch mooi zijn.  

 

Dinsdag 20 september,
Het gilde heeft op dinsdag 20 september Wim Verberne met gildeneer begeleid naar zijn laatste rustplaats. Wim is op 77 jarige leeftijd overleden op woensdag 14 september. Wim werd gildelid in 1983 en is geüniformeerd geworden in 1990. Wim was een goede en trouwe gildebroeder die aanwezig was bij vele gildeactiviteiten. Voor zijn inzet werd hij 2002 uitgeroepen tot gildelid van dat jaar. Wij willen familie en vrienden heel sterkte wensen.  

 

Zaterdag 17 September 2011,
Kermis staat weer voor de deur, de vendeliers en tamboers hebben, op google maps, de route uitgezet voor het kermisaanzeggen bij het bestuur. Wim van Bree, Guus van de Ven en Jasper Thijs trokken er op uit om deze sinds mensenheugenis bestaande traditie wederom te doen plaatsvinden. Na het aanzeggen wedren ze vergezeld door de Somerse bestuursleden Rob en Peter en wisten ze eveneens Ine vd Ven mee te lokken in het feestgedruis. zodoende kwamen er zes aanzeggers op de, inmiddels eveneens traditionele nasi met saté bij de hoofdman. Traditioneel arriveerden de aanzeggers en de hoofdman te laat bij het vertrekpunt van het Lieropse kermisaanzeggen... rest volgt  

 

dinsdag 6 September 2011,
najaarsvergadering bij eet en drinkcafe Verhoeven. Om deze memorabele avond in het kort samen te vatten kan het volgende benoemd worden.
Mededelingen, evaluaties, commissies en de kermisactiviteiten. Kortom je had er bij moeten zijn.  

 

Woensdag 31 Augustus 2011,
Overheidsvergadering woensdag 31 augustus. De eerste vergadering na een slopend seizoen. Voor sommige, die nog extra tijd nodig hadden was deze vergadering te vroeg. Ze konden pas nadat alles beklonken was aansluiten. Met 6 gildebroeders hebben we deelgenomen aan een geslaagd wereldrecord vendelen in Nieuwendijk. Zonder deze broeders was het niet gelukt. Oude record is met 40% verslagen, aantal deelnemers 1017. Door een commissie wordt nagedacht om de geüniformeerde oud Koningen op een waardige manier te herkennen. Laten we wel wezen het Koningschap is niet voor ieder weggelegd en het is dan ook goed dat binnen het bestuur de nodige ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. Onder ons gezegd is het opvallend hoe de overige (nog nooit koning geweest zijnde) bestuursleden denken over deze kwestie. Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt oa gedacht om de oud Koningen te vereniging in de SLOK organisatie. (Stichting Lieropse Oud koningen). Het zijn nog maar ideeën die in de pen zitten. Als er meer duidelijkheid is dan laten we dit tijdig weten. Officieel heeft Harrie Berkers de laatste sok ontvangen. Hij sluit hiermee de operatie vervanging sokken definitief af. Harrie veel plezier ermee. Gildenfeest in 2014 komt steeds dichter bij. Een commissietje is op de achtergrond een volwaardig commissie aan het vormen. Leden hiervoor worden benaderd. Met de jaarvergadering willen we een stichting hiervoor oprichten. Agenda punten doorgenomen voor de najaarsvergadering op dinsdag 6 september bij drink en eetcafé Verhoeven.Zie foto

 

Zaterdag,27 Augustus 2011
Lierop is verschillende wereldrecordhouders rijker. Onze vendeliers hebben zaterdag deelgenomen aan de recordpoging vendelzwaaien te Nieuw-Dijk. Met maar liefst 1017 vendeliers werd het wereldrecord synchroon vendelen gevestigd. Diverse andere Brabantse gildebroeders, waaronder ook het OLV gilde, troffen we eveneens op het festijn aan. Na een rondgang werd op het grote toernooiveld aangevangen met de poging. Diverse juryleden beoordeelden het synchroon vendelen en de notaris telde zorgvuldig het het aantal deelnemers op perfect ingedeelde wedstrijdveld. Een persoonlijke oorkonde en medaille was de beloning voor een geslaagde poging. Wim van Brussel, Peter Berkers, Jasper en Thomas Thijs, Yannick Verberne en Jochem van den Nieuwenhof Proficiat jullie zijn toch maar mooi wereldrecordhouder. Zie Foto's

 

Woensdag, 13-Juli 2011,
Wederom twee antoniusbeeldjes uitgereikt. Frits en Driek van de Ven kregen, met terug werkende kracht, vanwege hun 70 jarig gildelidmaatschap een kopie van de beeltenis van de commandantstok. Onder toeziend oog van naaste familie bracht de afvaardiging van het bestuur in de vorm van Henk Berkers ( hoofdman, antoniusuitreiker en onbekende weetjes opdisser) Jan Hoeks of vd Einden (oude verhalen bewaarder, vruuger verteller) en Rob van Seggelen (fotograaf en bewaarder van het originele antoniusbeeld) een bezoek en werd het beeld overhandigd. Dat dit met terugwerkende kracht ging is omdat ze nog niet beschikbaar waren, maar nu ze er zijn zullen ze bij de vastgestelde gelegenheden aangeboden worden.
Dat het op prijs gesteld werd was al snel duidelijk en wederom kon Jan enkele verhalen in zijn bewaardoos stoppen. Toen Driek zijn beeld overhandigt kreeg keek broer Jan geïnteresseerd toe en begon al zachtjes te tellen wanneer hij dit mooie beeldje zou krijgen. Op de vraag van beide broers wat bij 75 en bij 80 jaar lid wel verwacht mocht worden moesten we bij de tachtig het antwoord schuldig blijven. Daar hadden de broers vd Ven blijkbaar op gerekend wat promt werd er een lijst van de muur gehaald met de oorkonde van hun vader Godefridus van de Ven. Bij gelegenheid van zijn 96e verjaardag was er een prachtige oorkonde overhandigd vanwege het feit dat Godefridus 80 jarig lid was van het gilde. Een mooi kado bij de passende gebeurtenis.  

 

Zondag, 26-Juni 2011,
De twee jaarlijkse vrijwilligersdag is gehouden onder een prachtige dag niet te warm en in de namiddag een heerlijk zonnetje. De Koningen werden tot teamlijder gebombardeerd en kreeg daarmee de verantwoordelijkheid om het team tijdig bij de diverse onderdelen aanwezig te doen zijn. Uiteraard begon de dag met een foto-tocht. 40 minuten duurde het uitzetten van de tocht door de organisatie en toch kregen de koningen het voor elkaar om er een 1 ½ uur durende tocht van te maken. (volgende keer max. 30 min uitzetten dus). De meeste scoorden wel goed op de vraag welke activiteit op de foto stond echter het jaartal bleek een moeilijk deel. OP het terrein zelf waren nog de spelonderdelen Darts, jeu de boules, trommen, vendelen en van de handboog vereniging ‘de black hawk’ waren twee bogen en een piepschuimen annimal ter beschikking gesteld. In de middag ging de BBQ open en de hamburgers, worstjes en frikadellen al dan niet i.c.m. een broodje en juin vonden gretig aftrek (een hele emmer juin is opgegaan dus dat belooft nog wat voor de kleine uurtjes). De dagkoning werd deze keer een koningin. Jolanda Lantinga vd Ven wist na zo’n 100 schoten het restant van de vogel naar beneden te halen. Inmiddels waren de uitslagen berekend en konden de winnaars bekend gemaakt worden. Ondanks de felle protesten van Koning Lambert bleek het team van Koning Jan Bekx gemiddeld het beste in de diverse spel activiteiten. Als prijs was er een foto van het winnende team voor ieder teamlid en een bak met ACTIE prijzen om onder elkaar te verdelen. Om 22.20 gingen de laatste vrijwilligers huiswaarts, enkele diehards nog ff naar het gildehuis de rest rechtstreek ins bed. Mooie dag, goed weer, fijn gezelschap…nog twee jaar vrijwilliger en dan mag ik weer. Ps. Petra strekte met je verstuikte voet, het enige smetje op een prachtige dag. Vernomen van manlief.. Petra loopt weer als een kievit ;-)  

 

Zondag 19 juni en maandag 20 juni.
Het lijkt een traditie te worden, het terrein van het euroshopper festival op ruimen. Een grote groep aan vrijwilligers(sters) was om 09.00, op vaderdag, aanwezig om het festivalterrein bij de blokhut aan het Piet Cortoomswegske schoon te maken. Na enkele uren was het terrein weer toonbaar en de dranghekken in hun kisten geplaatst, Wiljo had zelfs het gehele after-party terrein opgeruimd, en het mag gezegd worden dit was meer werk dan het gehele veld bij elkaar. UIteindelijk kwamen alle flessen, affiches en het nodige zwerfafval op hun eindbestemming de krat danwel de containers. Ook de fietsenstallingen waren opgeruimd en ondanks dat de festival bezoekers veilige instructies hadden gekregen waar hun vervoermiddel veilig kunnen parkeren opdat het terug te vinden was bleken er nog een tiental te staan. Respect dat men zo verstandig is geweest om te voet naar huis te gaan, valt in ieder geval van minder hoog. Gezien het aantal kratten bier (leeg) die ze achtergelaten hadden zowaar een compliment waard. Na een kleine pauze waarin we door de scouting getrakteerd werden op lekkere minisnacks, het ideale ontbijt voor een scout, nogmaals over het terrein en morgen (maandag) terug om de puntjes op de 'I' te zetten.  

 

Woensdag 8 juni
Vanavond een bestuursvergadering bij onze secretaris Wim. Vergadering verliep, zoals gebruikelijk, ordelijk en gemoedelijk. Ondanks de afwezigheid van ons adviserend duo Notaris Brandts en Koning Frans konden er toch besluiten genomen worden. De organisatie van de vrijwilligersdag is in volle gang. Het beloofd een uitdagende en enerverende middag te worden. Watjes worden ingedeeld bij bikkels opdat eenieder actief kan deelnemen. Op zaterdag 27 augustus nemen we met zes vendeliers deel aan het wereld record vendelen in Nieuw-Dijk. Voor meer informatie hierover zie website www.wereldrecordvendelen.nl. Op zondag 19 juni gaan we weer helpen om het Euro-shopper terrein, bij de scouting, op te ruimen. Vrijwilligers worden door Henk benadert of als je Henk voor wil zijn kan je jezelf ook aanmelden. Dit is een aanrader voor iedereen die het thuisfront ruim de tijd wil geven om een onvergetelijke vaderdag voor te bereiden.. Er werd gesproken over Lieropenaren welke vruuger een ‘Huvender’ waren en hoe je, vaak als 'Huvender' de titel 'korrepijer' kon voorkomen. Eenmaal duidelijk wat deze termen inhielden bleek dat een van de aanwezige bestuursleden deze titel bijna benaderde. Gebied te vermelden dat deze mening niet unaniem gedeeld werd. Activiteit geraniumactie en processie in Ommel geëvalueerd en uitslagen kringdag Aerle Rixtel bekeken. Wat later werden er worden herinneringen en wijsheden van vroeger opgehaald. Helemaal begrepen werd het niet maar het kwam erop neer dat ene Berkers als jochie opknapte van de goeie melk van vader Hoeks die vervolgens ook nog eens zijn kersen weggaf aan genoemde familie want dat was beter dan de kersen te laten weghalen volgens de vader van de ondeugende belhamels. Als toetje werden bij de buren ook nog de appels geplukt. Wa wâr ut vruuger toch gemoedelijk onder elkaar.  

 

Donderdag 2 Juni, Processie Ommel
Op deze stralende hemelvaartsdag trok het gilde met met een zestiental ledenen een viertal overige gilden naar Ommel om de jaarlijkse processie op te luisteren. De gildenkaars van kring peelland 2011 werd ingezegend en de hernieuwde eed van trouw aan het kerkelijk gezag werdt verbeeld door het Astens gilde. Vervolgens trokken de gilden in processie, met in hun midden de pastoor en het allerheiligst, via de tuin naar de buiten kerk. Na een mooie preek over Maria van de rust in België werdt voor op het plein, onder toeziend oog van veel publiek, een vendelhulde gebracht. De restant gildekaars 2010 werdt door de commandant van Asten overhandigd aan de hoofdman van Someren.

 

 

Zaterdag 28 mei, Bardienst koepelblaozers
Het gilde heeft bij jubileum weekend van de koperbloazers meegeholpen door het vervullen van de bardienst. De bezetting bestond uit 12 gildenbroeders en zusters welke zich het eerst hadden aangemeld. Tussentijds werd nog tijd gevonden om aan het wedstrijd onderdeel bierpullen schuiven deel te nemen. Tussen de mannen en vrouwen van de schut vond een spannende strijd plaats. Uiteindelijk bleek dat de broeders met 2 vingers in de neus wonnen, zoals het hoort wij zijn tenslotte de mannen. Om het voor de dames wat gemakkelijker te maken gooide onze Koning met de mannen.  

 

Zondag 22 mei Kringdag Peelland,
te Aarle-Rixtel, deelgenomen aan de kringdag, een lekker buitje s'morgens maakte dat het stof wat weg was en we trokken, ondanks het communiefeest in Lierop, met een 23 tal broeders en zusters naar het gildefeest.
Ook Harry Berkers was in uniform aanwezig, niet om mee te lopen in de optocht maar wel om bij zijn gilde te horen als lid, dit is erg gewaardeerd door eenieder.
De optocht was niet kort en het was warm maar dat mocht geen belemmering zijn en een mooie 5e plek algemeen was ons deel. Er stond een stevige wind en de vendels stonden strak en alle kracht moest gebruikt worden om ze enigszins strak rond te draaien. Aan de wedstrijden hebben deelgenomen Jasper Thijs (1e keer bij de groten individueel) en Thomas Thijs (jeugd 13-15). Beide vielen jammer genoeg niet in de prijzen. Ook onze kruisboogschutters waren in competitie, maar ook zij hadden last van de meer dan stevige wind en lastige windvlagen. Individueel mocht het niet lukken maar als viertallen vielen Peter Berkers, Ton van de Ven, Guus van de Ven en Wim van Brussel wel in de prijzen. ze versloegen alle concurrentie en behaalden de 1e prijs. Proficiat  

 

Zaterdag 7 Mei, Geraniumactie
Om 08.00 stond gildebroeder Rene van der Elsen met zijn vrachtwagen vol geraniums op het kerkplein. Nadat Rene gelost had en weer op weg ging was het aan ons vieren (Els van Lieshout, Sylvia Sijvers, Jos van Lieshout en Ronny Thijs) om voor tien uur 50 bestelling klaar te maken.
Dat dames dit bijzonder effectief kunnen bleek, Jos en Ronny konden slecht toekijken hoe beide meiden het voortouw namen. Els maakt ede bestelliggingen en Syl zorgde voor de herkenbaarheid, wij mannen werden rond gecommandeerd en bleken zo toch een bijdrage te leveren aan het geheel. (goed dat we beide een 'van de Ven' getrouwd zijn zo zijn we gewend aan dezelfde manier van leiding krijgen)
Om tien uur waren de bezorgers en hun handlangers aanwezig, en na een bakske koffie gingen ze op pad om de bestellingen te bezorgen.
De verkoop op het plein liep ook gesmeerd en om 12.00 waren de restanten alweer geladen in Rene's truck en keerden we allen huiswaarts. Weer een goed geslaagde actie onder een stralende ochtendzon.  

 

Woensdag 4 Mei, bestuursvergadering:
Het bestuur was bijna voltallig aanwezig bij de bestuursvergadering bij Ronny Thijs. Rob en zijn gezin genoot van een welverdiende ultra de lux all in vakantie. Er is gesproken over: het boekje, dit wordt gepresenteerd in Augustus (in overleg met ONA).Aankopen van stof voor onze uniformen is in gang gezet, verwacht dat het stof medio juni beschikbaar zal zijn. tijdens de rondvraag kon Jan Hoeks het niet lager voor zich houden en biechtte een oud geheim, hetgeen hij ooit bij Pater van Dal opgebiecht had, op.
Pater: Zo Jan wat heb je op te biechten?
Jan: Pater ik heb een meisje vast gepakt
Pater: zo Jan.. en waar heb je dat meisje vastgepakt?
Jan: Ergens tussen Lierop en Someren mijnheer pastoor.
Door Jan zijn openhartigheid werd er spontaan door meerdere bestuursleden zaken opgebiecht maar die houden we graag binnenskamers... moet je maar in het bestuur komen.
Eveneens door de sneukelarij heen kwam er een einde aan een verlichtende vergaderavond.  

 

Woensdag 6 april, bestuursvergadering:
Het bestuur was voltallig aanwezig bij de bestuursvergadering bij Peter Berkers. De door de een afvaardiging van het bestuur bezochte vergaderingen van Rood/groen overleg, jaarvergadering kring en goot Someren overleg zijn besproken. Besloten is om bij het euroshopper festival werkzaamheden verrichten. Vrijwilligers worden door Henk benaderd.
Het aankopen van stof voor onze uniformen komt steeds dichter bij. Een felle discussie over hoe sociaal ons gilde moet zijn bleek later als rode draad door de avond te lopen. Uitkomst is dat we vinden dat het voornemen om andere gilden te helpen met onze kennis dan wel onze gildeattributen in principe een sociaal voornemen is. Gesproken over opslag van ijzer waar we dit verantwoord kunnen gaan doen. Nadat bij het plannen van enkele activiteiten de datums opgezocht moesten worden in een agenda (dit is nieuw voor het bestuur) en waar de gastheer door de sneukelarij heen bleek kwam er een einde aan een enerverende vergaderavond en sloot Henk de vergadering af.  

 

Zaterdag 19 April: Inrichten archiefruimte.
Bij familie Thijs zijn voorbereidingen getroffen voor de opslag van het archief van het gilde. Op initiatief van Frits Aarts is vorig jaar begonnen met de plannen om het archief bij Frits een nieuwe, zoals Frits het verwoorde, een jongere plek te geven. Omdat verantwoorde kastruimte ontbrak hebben we de brandvertragende kast, die we zo'n 12 geleden bij Sjeng Gubbels mochten stallen, bij Riek opgehaald. Om dit op een verantwoordelijke manier te doen hebben zich enkele gildebroeders zich hierop voorbereid. Een klein trainingskampje was vooraf belegd om de fysieke gesteldheid te controleren danwel op het juiste nivo te verkrijgen. Gedeeltelijk is dit gelukt. We willen familie Gubbels bedanken voor de stalling en het goede onderhoud van de kast.  

 

Zaterdag 19 April: Operatie sokken.
Door het bestuur is operatie sokken nagenoeg afgerond. Geüniformeerde leden hebben massaal gehoor gegeven om sokken om te gaan ruilen. Zoals afgesproken krijgen de leden die niet de mogelijkheid hebben gehad om sokken te ruilen bezoek van een delegatie van het bestuur. Voorwaarden hiervan zijn bekend. We willen namens het bestuur iedereen bedanken die meegeholpen hebben aan dit project.
Met vriendelijke groet, het bestuur.  

 

Woensdag 3 April: Commissie jeugdbeleid,
De commissie bestaande uit Henk, Leon en Rob hebben vergaderd. Doel van deze commissie is oa om meer geüniformeerde leden bij het gilde te krijgen. Tijdens de jaarvergadering is er een presentatie hierover gegeven. Naam van deze commissie doet geen recht aan de doelgroep waaraan we zitten te denken. We willen ons voornamelijk richten op leden die al de 30 gepasseerd zijn. Om eerlijk te zeggen zijn dit dan wel de jongeren van ons gilde. We gaan hiermee aan de slag en komen te zijner tijd op terug.  

 

Woensdag 19 maart: Oud ijzeractie
Het was een mooie voorjaarsdag deze zaterdag en met voldoende gildebroeders is het oud ijzer zo gepiept.
De kilo's waren wat minder dan andere keren maar wat wil je na zo'n lange koude winter. De voorjaarsactie geeft niet veel tijd om het lente- en de daarbij behorende voorjaar (opruim) gevoel te krijgen.
Maakt dat we mooi op tijd klaar waren en in ons gildehuis een verdient bakske snert konden nuttigen.
Eenieder, medewerkers en lieroppenaren, wederom bedankt.  

 

Woensdag 2 maart: Bestuursvergadering,,
Vandaag toog het bestuur naar Someren. Henk was gebruind en uitgerust teruggekomen van zijn verdiende reis naar Azië. Voor Peter Berkers was dit al zijn tweede vergadering maar toch heette Henk hem zeer welkom. We hebben inmiddels begrepen dat Peter maandelijks verantwoording aflegt bij zijn broer na een bestuursvergadering.
We hebben toestemming gekregen van het kerkbestuur om het oude siervaandel in het archief van de kerk in bewaring te geven. Daar ligt het veilig en goed.
Jan Hoeks krijgt de bellijst om de leden te kunnen gaan bellen voor het oud-ijzer actie. Bij Riek Gubbels kan het gilde een brandwerende kast ophalen om oa het archief van het gilde te kunnen bewaren. Huize Thijs stelt hun woning ter beschikking om het archief op te slaan en te conserveren. Overleg met thuisfront zal geen problemen opleveren.
Het bestuur gaat een schrijven uitdoen aan de geüniformeerde leden ivm vervanging sokken.
Er wordt nagedacht over de commissie die het gildenfeest in 2014 gaat organiseren. Gildebroeders of gildezusters worden hiervoor benaderd.
Vrijwilligersdag wordt gehouden op 26 juni 2011. Dit beloofd weer een gezellige dag te worden. Organisatie zal alles uit de kast halen om dit groots evenement te laten slagen. Houdt deze datum vrij in jullie agenda.
Tot slot een bedankje namens de bewoners in huize v. Seggelen. Wij willen het bestuur bedanken voor de gouden tip over het schenken van koffie (deksletje van de pot) voortaan kan er op een nette, niet brasserige manier, koffie geschonken worden. Dit was jaren een probleem dat onoplosbaar leek. Er zijn nu bv minder schoonmaakdoeken nodig.

 

Zaterdag 29 januari, Oude Foto's
Uit het archief en van diverse leden oude foto's ontvangen om deze in te scannen waardoor ze nu voor eenieder te zien zijn.
Zelf oude foto's die je wil delen met de gildebroeder en zusters. Breng ze naar Ronny Thijs, ze worden uiterst voorzichtig behandeld en Binnen de maand heeft u alles weer terug.
Alvast bedankt en veel kijkplezier.  

 

Woensdag 26 januari, Oude kranten artikelen
Van onze oude deken schrijver Huub van den Eikhof hebben we gebundelde oude correspondentie verkregen uit de oude doos
zie documenten...onder de knop 'krant'  

 

Maandag 17 januari, Terugblik op weer een geslaagde kaartavond.
Rond 19.45 kwamen de kaarters binnen gedruppeld. Na de inschrijving a €6,- werden de team geformeerd door een kaart te trekken. Er waren wederom enkele opmerkingen aangaande de spelregels maar die werden snel getackeld. (het lijkt wel alsof er een beloning staat op het vinden van een uiterst zeldzaam foutje) Bij de joker tafel liet Tonny Sijbers de medespeelster alle hoeken van de kamer zien, ze hadden geen schijn van kans. Ge moet ôk oplette wa de ander hebbe zei Tonny nog medelijdend maar dat was blijkbaar aan dovemansoren gericht want ze bleef maar winnen. Bij het rikken was de strijd spannender dan ooit. Na de eerste ronde kon er nog geen enkele voorspelling gedaan worden over een eventuele klassering. Maar na de tweede ronde was het met de eerste uitslag al duidelijk. Martien van de Ven was niet meer in te halen of het moest wel erg raar lopen. Met 252 punten bleef hij de nummer twee danook ruimschoots voor. Tijdens de pauzes werd als vanouds driftig om worsten getoept en de ingeslagen 40 stuks worst vlogen dan ook weg.
Niet bedoeld maar toch werd het ongemerkt laat, betekend dat het wederom erg gezellig was. Tot volgend jaar

 

Zaterdag 15 januari, Geslaagde teeravond.
Het was erg gezellig op de jaarlijkse teeravond. Of dit aan het aanwezige publiek, de korte quiz, of de andere opstelling van de tafels lag is niet duidelijk maar het werkte wel was de algemene mening.
De gildenleden verzamelden zich om 19.30 voor in het café om vervolgens samen naar de feestzaal te verplaatsen.
Een rustig achtergrond muziekje en foto's uit de oude doos afgewisseld met een film over oud Lierop maakten dat de gesprekken al snel over 'vruuger' gingen.
Het buffet werd geopend door Koning Frans en Koningin Sylvia gevolgd door de overige leden. Dat het smaakte bleek, sommigen gingen zelf tot vier keer toe hun bordje vullen. Hierna volgde een bijzondere gebeurtenis, Jan Hoeks (van de Einden) werd door Hoofdman Henk Berkers naar voor geroepen en werd, na een mooie speech, vereerd met de hoogste onderscheiding binnen ons gilde 'ERE BROEDER in GROEN'
Kinderen, kleinkinderen en de overige gildeleden zagen, een enigszins ontroerde, Jan trots zich het kleinood behorende bij deze onderscheiding opspelden. Vervolgens waren de jubilarissen, de gebroers Ton en Eric de Vries, aan bod. Ook voor hen was een mooie toespraak geschreven en wederom was er verbazing wat er allemaal bekend is over de 25 jaren dat het lidmaatschap nu telt. De zilveren antoniusspeld werd uitgereikt aan hen beide. Nadat de felicitaties en het foto moment werd het volgende onderdeel al weer aangekondigd. De quiz. Allen binnen hadden bij binnenkomst een lot gekregen en kregen nu te horen dat alle eindcijfers een team vormden die een aantal vragen over het gilde moesten beantwoorden. Het team van teamcaptain Ine van Lieshout (JVR) wist uiteindelijk de meeste goede antwoorden en ontvingen een doos vol prijzen, te verdelen binnen hun team. Het bleef nog erg lang gezellig en uiteindelijk werden we door Janske buiten gezet , leste ronde tis loat genoeg. Maar voor in het café gaat het dan nog even verder. Aangevoerd door de Koning en Koningin werd er aan dun toog, nadat Nel veelvuldig bestuit was voor het lekkere eten, nog een biertje gedronken waarna de richting huiswaarts werd ingezet. Niet geheel duidelijk, het is niet op de route, kwamen de diehards langs Jan en Gaby Bexk waar nog licht brandde, ff een afzakkertje moet kunnen. Volgens mij was eenieder rond 04.30 huiswaarts getrokken waardoor de teerdag officieel ten einde kwam. Ut was super...  

 

Zaterdag15 januari,  Jaarvergadering bij Eet- en drinkcafé ’t Jagerhuis. Vooraf aan de vergadering was de Eucharistieviering die door gilde pastoor Zwirs werd voorgegaan. Door hoofdman Henk Berkers werd de vergadering geopend met een Christelijke groet. in het openingswoord werdt terug geblikt op het afgelopen jaar oa.naar de prijzen die enkele gildebroeders hebben gewonnen;Het prolongeren van de Koningstitel. Het klokske bestond 10 jaar;Verwelkomen van enkele nieuwe leden. Jaarlijks wordt er door het bestuur een lid van het gilde in het zonnetje gezet. Dat de hoofdman deze dit jaar zelf ten beurt viel was voor hem geheel onverwacht, enigszins van zijn stuk gebracht hoorde hij de superlatieven aan die de bestuursleden uit zijn eigen database hadden weten te toveren aangevuld met diverse persoonlijke bevindingen. Na dit woord gericht aan Henk, in de stijl van Henk, keek hij verbaasd rond, we hadden dit niet afgesproken bracht hij nog net uit. Voorts zijn de verslagen zijn er besproken, zoals het jaarverslag en het financieel verslag en is versie 7 van 'Het gilde het jaar door', de leidraad voor het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft Lia Verberne een van de door haar geschonken ruiterbeelden, die zij in Bernheze gewonnen had, aan haar terug geschonken als blijk van dank. Ook werd het nieuwe Antonius beeld voor het eerst aan de leden getoond, dit beeld welke naar gelijkenis van het commandantbeeld is gemaakt, zal bij bijzondere gelegenheden door het gilde aangeboden worden. Door Leon Sijbers werd een presentatie gegeven over het jeugdbeleid van ons gilde. Bestuursverkiezing, Harrie Berkers en Wim van Bree beide afredend waarbij Harrie zich niet meer herkiesbaar stelde. Het bestuur stelde Peter Berkers, het jongere broertje van Harrie voor als nieuw bestuurslid wat door de aanwezige leden op prijs werd gesteld Beiden zijn, na stemming toegetreden in het bestuur. Een woord van dank aan Harrie Berkers voor zijn 28 jaren inzet in het bestuur en vele jaren meer in het gilde werden aandachtig toegehoord door de aanwezigen. Met een Kado, een mooie bos bloemen een ferme handdruk en een schouderklop komt zo een eind aan het bestuurschap van Harrie alias de wandelende agenda. Wat zal het bestuur moeten zoeken als ze willen weten wie wanneer getouwd was of wie moet oom of tante zeggen tegen die of die. Zijn inzet en inbreng door de jaren heen worden erg op prijs gesteld.Jaarvergadering werd afgesloten met een Christelijk groet.  

 

Donderdag 6 januari, Eerste vergadering van het nieuwe jaar. Helaas ook de laatste vergadering van Harrie Berkers. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar tijdens de jaarvergadering van 15 januari. Na 28 jaar in het bestuur gezeten te hebben heeft hij onuitwisbaar indruk achter gelaten. Harrie wist precies welke dag valt voor een bepaalde datum. We moeten voortaan in een agenda dit opzoeken. Tradities worden door Harrie goed in ere gehouden. Tijdens de teerdag wordt hier passend aandacht aangeschonken. Teerdag komt steeds dichter bij. Het beloofd een gezellige informatieve avond te worden. Er is nog plaats voor de teeravond. Als je je nog niet opgegeven hebt dan kun je dit nog doen bij Ronny. Tijdens de vergadering is er gesproken over de rol en functie van een keizer. Er worden kritische vragen gesteld of er niet een protocol voor moet komen. Opmerkingen zoals verspilde energie, doe geen moeite, gebeurt toch niet werd er door de aanwezige gezegd. Maar toch moeten we hier serieus mee rekening mee gaan houden. Oude foto’s en dia’s zijn gedigitaliseerd. Deze worden tijdens de teeravond vertoond. Wat opviel tijdens een korte screening is dat sommige gildebroeders in de loop der er beter uit zijn gaan zien

Middels mail kwam volgende vraag binnen:
---- Frans Sijbers <> schreef:
> Rob, als positief kritische lezer van de site een vraag over de volgende cryptische zin:
> Harrie wist precies welke dag valt voor een bepaalde datum.
> Bedoel je hiermee dat 20 januari vóór 21 januari valt en 4 juni vóór 5 juni?

> Groeten,
> Uw altijd adviserende koning. |
> Frans

 

Zaterdag 18 december
Er wordt dit weekend heel wat afgeschoten op schietterrein de Roovere en in het bos rondom. Niet op levend doel , wees gerust. het is het jaarlijks terugkerend winter animal schiet weekend georganiseerd door de Black Hawk met medewerking van de beide Lieropse gilden. Hier wordt op een parcour van enkele kilometers door het bos rondom de Roovere met een traditionele handboog op piepschuimen dieren geschoten. Geen hulpmiddelen en verschillende afstanden, zelf in te schatten, maakt dat eenieder hier een kans heeft op de dagoverwinning. De beide gilden ondersteunen dit initiatief van de handboogvereniging als enige jaren met halverwege de route een pleisterpost waar in een tent koffie en warme chocomel verkregen kan worden. Het centrale punt is de schuilgelegenheid op schietterrein de Roovere waar een hapje en drankje genuttigd kan worden en met dit weer kan met even lekker opwarmen bij de kachel. De Roovere heeft onlangs een aanzielijke verbouwing ondergaan. Diverse gildebroeders hebben de gehele toiletruimte onder handen genomen. Deze is geheel geïsoleerd, vergroot en voorzien van twee nieuwe toiletgroepen waardoor de centrale ruimte veel optimaler gebruikt kan worden.

 

Woensdag 8 december
Overheidsvergadering bij Jan. Helaas hebben Wim (vanwege werk) en Harrie (vanwege het weer) verstek moeten laten gaan.
Er is gesproken over jeugd beleid binnen ons gilde, Tijdens de aanstaande jaarvergadering wordt hierover nader uitleg gegeven. Een delegatie van ons gilde is bij Frits Aarts geweest. Hij heeft een groot deel van onze attributen, zilver en oa papieren archief in beheer en in opslag. Frits heef te kennen gegeven dit over te willen dragen aan het gilde.
Teeravond is op komst. Het beloofd een gezellige avond te worden. Gildeleden worden binnenkort op verschillende manieren hierover geïnformeerd.
Gildenfeest 2014 nadert schoorvoetend. Er zijn ideeën om voor dit evenement een pakkende naam voor te verzinnen. Voorbeeld, SOA. Schut Open Air. Het zijn nog maar ideeën maar het leeft binnen het bestuur.
Winter Black Hawk evenement wordt op 18 en 19 december. Vrijwilliger hiervoor worden benaderd door de organisatie. Houd de telefoon goed in de gaten. Zorg dat deze opgeladen is en binnen hand bereik. Plan geen overbodige uitstapjes. Je kunt hierdoor het telefoontje missen.

Grote clubactie.
Wij willen iedereen bedanken in het kader van de Rabobank Clubkas actie op ons gilde heeft gestemd we hebben een mooi bedrag mogen ontvangen van de Rabobank.

 

Zondag 21 november,
In veel steden is Sinterklaas al gekomen. Wij hebben het genoegen gehad om deze Goed heiligman met ons gilde in Lierop welkom te heten. Dit werd gedaan met een mooie vendelhulde gepresenteerd door oa onze jeugd vendeliers. Na een kleine rondgang door Lierop hebben we de Sinterklaas naar de vurherd gebracht. We hopen dat hierdoor onze schoenen rijkelijk gevuld gaan worden.

 

Zaterdag 30 november, Wederom een goede ijzeractie met voldoende enthousiaste medewerkers.
De oudijzeractie begon wat druilerig maar de met ruime aantal aanwezige gildebroeders wisten deze klus te in enkele uren te klaren.
Er stonden twee containers klaar om het opgehaalde ijzer te deponeren. Om 11.30 leek het erop dat er een derde container moest komen, ze waren tot de nok vol.
Gelukkig was gildebroeder Ton de Vries onmiddellijke bereid, toen hem gevraagd werd, om met zijn grijper de zaak wat te reorganiseren en aan te drukken. Het paste net.
Uiteraard ging er ook weer het nodige metaal naar de medewerkers in de vorm van stapfietsen voor de kinderen en opknap grasmaaiers etc. Komt weer terug op termijn geen probleem.
Wat wel vervelend was is dat er op zaterdag ochtend een uur voor aanvang van de ijzeractie een grijze ford met aanhanger Lierop afstroopte om zijn aanhanger vol te laden met voor het gilde bedoelde ijzer. Passende maatregelen zullen volgende keer het gevolg van deze diefstal zijn.Opgemerkt door een gildebroeder: Fiets/onderdelen verzamelaar Everard van de Zanden had bewust geen gereedschap meegnomen dit jaar. Waar hij normaal allerlei fietsonderdelen van de sloop redt zag hij dit jaar met lede ogen dat er vele, goed bruikbare/reviseerbare onderdelen in de container verdwenen... of toch... na kort zoeken vondt Everard een gildebroeder met gelijk zund gevoel. Gevolg de een ging tevreden naar huis veel bruikbaars gered de ander met een hoe ga ik dit aan mijn vrouw uitleggen gevoel. Uiteindelijk is alles goed gekomen

 

Zondag 17 oktober, oud koningen in training voor het koningschieten 2012
Op het door ons gilde georganiseerde kringschieten heeft alvast een oud koning zijn kunsten vertoond. Als reserve deelgenomen aan het schieten vrije hand kaapte hij, zonder enige schroom, de prijs weg voor enig andere groenen broeder. De zesde plek was zijn deel. Gastschutter Jos (van Lieshout) gefeliciteerd. Je hebt de schutters laten zien dat je niet zomaar koning bent geworden.
Een reactie die we hierover binnen kregen: Jos van harte gefeliciteerd met je behaalde prijs, zien je zaterdag voor de revanche. was getekend: de echte schutters.

Van: Frans Sijbers
Verzonden: zaterdag 23 oktober 2010 15:59
Aan:
Onderwerp: Van de site:

Hiermee is aangetoond dat het behalen van de koningstitel GEEN geluk is.
Jos, van harte!

Groeten
Frans

 

Zondag 3 oktober.
Ons gilde is weer eens gaan schieten op de kringkampioensdag in Someren-eind.

We hebben er diverse prijzen gewonnen. (op de foto ontbreekt Peter Berkers)
Kampioen: 1e Ton van de Ven Lierop
Viertal: Gilde Sint Antonius Abt Lierop
Schutters: 1 Peter Berkers, 2 Guus van de Ven, 3 Ton van de Ven en 4 Frans van de Ven
Vrije Hand: 6e Guus van de Ven Lierop
Personeel: 5e Guus van de Ven Lierop
Puist: 4e Harrie Berkers Lierop

 

Vrijdag 24 september.
Het was weer zover. Het bestuur mocht met de oude en de nieuwe Koning en Koningin uit eten bij ons Clubhuis. Er werd veel nagepraat over het Koningschieten. Het openingswoord van hoofdman Henk Berkers tijdens de kermis mis op maandagmorgen werd door menig broeder en zuster in twijfel getrokken. Vooral over de zin waarin gesproken werd over geluk wat een Koning nodig zou hebben. We hebben met het bestuur een gezellige en smaakvolle avond gehad.

 

Maandag 20 september.
Maar liefst 21 deelnemers aan het koningschieten, wat plaatsvond op het Gilde schietterrein "de Roovere" zagen op een prachtige maandagmorgen hun oud koning Frans sijbers de koningstitel prolongeren.
Vier dames en 16 heren waaronder de zojuist 16 geworden Jasper Thijs zagen Frans met het 131e schot de restanten van de vogel naar beneden halen, slecht een schot voor Jasper. In de H.mis had de hoofdman in zijn toespraak het over geluk, dit zou binnen de leden het meest genoemd zijn als reden dat je jezelf koning schiet. Frans memoreerde in zijn toespraak een drietal opmerkelijke feiten welke tijdens zijn zittingsperiode hebben plaatsgevonden, het inhalen van andere gilden tijdens een optocht, het kermis aanzeggen van de "rooi" bij de "gruune" koning en het aanwezig zijn van de Lieropse "gokschut" in de H.mis. Over geluk hield hij wijselijk de mond (voorlopig). Na de hernieuwing van de Eed van trouw aan het kerkelijk gezag, waarbij onze pastoor tot twee keer toe licht het vaandel (allen het puntje van de stof) op de bol kreeg, en de vendelhulde bij "Henricushof" is het tijd voor de koffietafel, alwaar de oud koningen het wederom steenvast eens zijn dat een niet koning zijn mond moet houden als het gaat over hoe je koning wordt. Eindelijk naar het schietterrein door de kriebels kan je toch niet veel eten. Het openingschot wordt verricht door burgemeester Veldman gevolgd door gildepastor Jan Zwirs erelid Lard Verhoeven en beschermheer Notaris Brants. Hierna begint de strijd om het koningschap als eerste Frans daarna Jasper en de rest. Na het 125e schot splijt de vogel plots en het lijkt gedaan, het lukt echter niet de vogel geheel naar beneden te halen totdat..... Met het 131e schot wordt Frans voor de tweede keer op rij Koning van het gilde van Sint Antonius Abt. Geluk ... nee hoor.. maar alleen als je twee keer koning wordt kan je dat begrijpen lacht de kersverse nieuwe/oude koning. Na een gezellige dag bij de Lieropse middenstand huiswaarts naar de koning voor het koningsmaal. Maar eerst een vendelhulde van het eigen gilde. Vier vendeliers en vijf tamboers stellen zich op voor een vendelhulde, een van de vendeliers met "rooie" vlag en een tamboer met "rooie" trom. Het koningspaar valt het niet op ze zien allereerst dat hun zoon Bart tussen de vendeliers staat en hij vendelt zijn ouders toe als ervaren vendelier. (de vendelinstructeur kan trots zijn, de basis blijkt erg solide te zijn).
Na een mooi optreden lekker nog een broodje en dan is het tijd om naar huis te gaan... Mooie dag. (zie foto's)

 

Zondag 12 september.
Het verbroederingsfeest georganiseerd door het 550 jarige Sint Joris gilde uit Asten leek aanvankelijk te verregenen maar de organisatie besloot de rondgang door Asten in te korten en de demonstraties vendelen en trommen in de tent te doen plaatsvindeneen goed besluit zo bleek later, met als gevolg veel aandacht voor de demonstraties en een gezellige sfeer. Het maakte dat het mindere weer buiten niet opviel. Onze jeugdgroep zette een perfect optreden neer wat op een groot gildefeest steenvast tot de top zou hebben behoord. Naar een daverend applaus was een mooie oorkonde met jury rapport en een medaille hun welverdiende beloning. Niet onverdienstelijk was ook de begeleidende tamboer Henk, welke vol verve de gehele tent tot een waar hoogtepunt bracht (met zijn tromspel).
Buiten was inmiddels, op het Koningsplein, de strijd om de dag koning losgebarsten en onze Koning Frans deed zijn uiterste best om er een goede generale van de maken.
Slechts een schot bleek hij verwijderd te zijn van deze vertrouwenwekkende overwinning maar de koning van Vlieren was hem net te vlug af. Hoe dit zo kon gebeuren... er zijn steekhoudende theorieën maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat je de vogel gewoon goed moet raken. Voor de titel reserve koning van de dag waren onze schutters Wim van Brussel, Ton van de Ven en Peter berkers in de strijd. Samen met nog 19 andere schutters schoten ze voor de reserve koning van de dag. En met het 143e schot raakte onze Peter Berkers de vogel zodanig dat hij geheel naar beneden stortte, zo moet dat dus.
Na nog wat gezellige verbroedering in de tent met een mooi herinneringsschild op zak wederom richting Lierop. Voorbereiden voor volgende week, Ons koningsschieten.

 

Dinsdag 7 september
Vandaag hebben we onze jaarlijkse najaarsvergadering bij ons gildenhuis ’t Jagerhuis gehouden.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de najaarsvergadering van 8 september 2009 geplaatst.
De acties van het afgelopen jaar zoals oud-ijzer, geraniums, de gildenfeesten, kienen enz. hebben we doorgenomen en geëvalueerd. Deze zijn over het algemeen goed verlopen.
Het Antonius kapel in de kerk is gerestaureerd. Deze ziet er weer netjes en verzorgt uit.
Aanstaande weekend gaanwe deelnemen aan het Verbroederingsfeest bij het Sint Joris-gilde te Asten. Er mag maar 1 vendelier deelnemen aan die vendelhulde. Tijdens de vergadering brak al een strijd los wie dit mag invullen. Moge de beste winnen. Lukt dit niet dan is het bestuur genoodzaakt om iemand aan te wijzen. Dankzij de afwezigheid van de penningmeester zijn verschillende consumpties namens het gilde aangeboden.
Tijdens de rondvraag vroeg Frits zich terecht af in welk jaar de attributen en inventarisatielijst bij hem thuis doorgenomen zou worden. Afgesproken dat hij dit jaar nog bezoek kan ontvangen.
Na een goed bezochte vergadering werd de vergadering met een Christelijke groet afgesloten.

 

OPROEP
Na vele jaren de functie als bode verzorgt hebbende heeft Harry aangegeven dat dit hem, mede daar hij ziek is geweest, te veel is geworden.
Door weer en wind bezorgde Harry trouw bij alle gildebroeders de uitnodigingen etc. Door de opkomst van E-mail is dit sterk terug gebracht tot enkele gildebroeders welke door de Deken-Schrijver persoonlijk van een uitnodiging worden voorzien. Het betreft nu nog uitsluitend het centrale punt waar de ijzeractie, geraniumactie briefjes worden afgeleverd. Deze worden dan door de bode geteld en aangeleverd bij de diverse rondbrengers.
Gezocht wordt nu naar een opvolger voor Harry, een bode voor Lierop.
Van hem of haar wordt van verwacht dat 3-5 maal per jaar een stapeltje post sorteert en verspreid naar zo’n 10 adressen.
Wat vragen we:
- Actief ingesteld.
- Voorkuur ervaring met postbezorging.
- Verantwoordelijkheid besef.
- Ingebouwde routeplanner.
Wat bieden we.
- Een transparante jonge en prettige werkomgeving.
- Een no-nonsense cultuur waar ruimte is voor ideeën en creativiteit.
- Goede arbeidsvoorwaarden.
Interesse
Neem contact op met het dagelijks bestuur van het gilde Sint Antonius Abt te Lierop.

We zien uw reactie met genoegen tegemoet.

 

Donderdag 2 september.De eerste vergadering na de vakantie. We waren goed uitgerust en we hebben er weer zin in. Vanwege de drukke agenda moesten we vol aan de bak. Omdat dit hoogstwaarschijnlijk de laatste vergadering is van de huidige Koning werd dit memorabele moment vastgelegd. Hier waren de meningen wel over verdeeld. Naïevelingen blijf je houden.
Op 12 september staat het verbroederingsfeest van het Sint Joris gilde te Asten op het programma. Dit feest wordt georganiseerd vanwege hun 550 jarig bestaan.
Een van onze gildebroeders heeft veel materialen en andere zaken van ons gilde in opslag. We gaan binnenkort een bezoek brengen om oa de attributenlijst door te nemen.
Om in de toekomst gewaarborgd te zijn voor voldoende stof voor onze uniformen wordt er een bestelling gedaan bij Beliën.
Kermis is in aantocht. We hebben het draaiboek hiervan doorgenomen. Binnen het bestuur hebben de we huidige Koning bedankt voor zijn inzet. Hij geeft aan op tijd fit te zijn om zijn titel te verdedigen. Kortom alles loopt op rolletjes. Nu maar hopen dat het bestuur tijdig in kennis wordt gesteld wanneer het kermis in Lierop is.

 

Maandag 19 juli 2010. We brachten op deze avond een vendelhulde aan Mies Sijbers ter gelegenheid van de kringonderscheiding “Auter en Heerd”, die hij eerder ontvangen had tijdens de kringgildedag in Gemert op 29 mei in het kader van 75-jarig bestaan van “Bond van Schuttersgilden Kring Peelland”. Deze dag werd uitgekozen, omdat Mies vandaag tevens 78 jaar werd.
’t Was eigenlijk te warm voor een compleet uniform. Maar ja, wat goed is tegen de koude, is ook goed tegen de warmte. Dus niet zeuren, we zijn met het complete pak aan en pet op uitgemarcheerd.
Bij het pannenkoekenhuis holden de toeristen de straat op om het dorpse tafereel, een voorbij trekkend gilde, vast te leggen op de gevoelige plaat. Volgende week gaan we onderhandelen met Jos Haerkens wat ’t oplevert als we meeste geüniformeerde leden de jassen uit en de petten af. Met de meeste gildenbroeders in een mooi wit hemd en een aantal in een oud bloesje, hoorden we de uitnodiging voor de vendelhulde van reserve-commandant Ronny aan. Na het nodige passen en meten bracht het gilde met zes vendeliers en twee tamboers een prachtige vendelhulde aan Mies en Tonny. Vanwege afwezigheid van hoofdman Henk werd joker Jos ingezet om een verhaaltje te houden. Hij maakte al snel duidelijk, dat het gilde niet voor het laatst een vendelhulde aan Mies zou geven, want bij elke grote onderscheiding die hij kreeg zit ongeveer twee jaar tussen. Over twee jaar vast weer aanleiding zijn voor een vendelhulde. Behalve dit werd nog eens fijntjes aangetipt dat het St Joris Gilde in Asten nu geen bloeiende vereniging zou zijn zonder de inzet van Mies. Ook sprak Jos over het feit dat zowel zijn kleinzoon Bart als zoon Frans Koning zijn geworden bij ons gilde en dat Mies dat niet voor elkaar heeft gekregen. Ten einde raad is hij in 2004 maar koning geworden bij St Joris in Someren. Als afsluiter vertelde de spreker de parabel van de koningszoon en koningsvader, waarbij de koningszoon raad vroeg over 4 kippen die maar 3 eieren per dag legden. De koningsvader wist raad en heeft de slechte kip de soep in gedraaid. Een dag later bleek dat een van de overige kippen zó geschrokken was van deze rigoureuze aanpak, dat deze besloot ook geen eieren meer te leggen. Moraal: hoewel het lijkt dat de koningsvader een vergissing heeft gemaakt ,was het een van de andere kippen die faalde. Na de vendelhulde kreeg Mies uit handen van Jos een fles jonge jenever van zijn favoriete merk aangeboden en Tonny werd wederom in de bloemetjes gezet. Het kippenverhaal in de speech maakte die avond nog verschillende leuke gesprekken los.

 

Vrijdag 2 juli 2010, Eerste dag animalschieten zit erop, op twee grote TV schermen zagen de handboogschutters oranje Brazilië verslaan. reden om ook in de avond de wedstrijd te bekijken om te zien wie de nieuwe tegenstanders zou worden. Het is nog lang gezellig gebleven.

 

Zondag 20 juni 2010, Afgelopen weekend is het jaarlijkse eurosjopper festival geweest. De vrijwilligers van ons gilde hebben hieraan meegeholpen. Familie van Seggelen was met maar liefst met 7 personen zeer goed vertegenwoordigd. Het gilde heeft hand en span diensten geleverd om het terrein weer op orde maken en om het parkeren te verzorgen op de zaterdag. Resultaat dag opruimen: onder ander 9 toeters, diverse petten, een enkel shirtje, 1 telefoon, 423 lotjes, 1226 bierdopjes, 2 paraplu’s, 783 sigaretten peuken en een kromme rug van het bukken.  

 

Zondag 20 juni 2010. De weersvoorspellingen voor de zondag was zagen er niet al te best uit: regen, regen en nog eens regen. Gelukkig voor Someren-Eind hadden ze het in De Bilt met het weer wéér mis. Het gevolg was dat het dus de gehele dag droog bleef. Koning Frans moest vanwege een operate verstek laten gaan h vervolgens naast koning Sylvia te vervoegen, maar hij mocht uiteraard niet mee koningschieten. Achteraf had Frans volgens de schietcommissie wèl met het koningschieten mee mogen doen.

Het paard van Lia stond ook te trappelen. Het schichtige dier werd met veel moeite in bedwang gehouden door Lia. Ze kon echter niet verkomen, dat het paard soms in een wei belandde en zelfs één millimeter voor het prikkeldraad zich pas staande hield. Haar chaperonnes deden haar het advies om er maar mee te stoppen. “Nee, “ zei Lia “anders wint het paard….”. Vanwege hevige rugpijn tengevolge van de inspanning kon ze niet meer deelnemen aan het toernooiveld. Toen Lia van haar paard steeg, biggelden bijhaar tranen van pijn over de wangen. Ze won toch een tweede plaats in de optocht.

De jeugdvendelgroep had deze keer wéér grote pech. Nadat Yannick Verberne het vendel tijdens het optreden had laten vallen, vloeiden er bij hem ook de tranen. Een groot troostend compliment aan de hevig teleurgestelde Yannick. Dit getuigt er zeker van hoe serieus hij het vendelen neemt. Het kan echter iedereen overkomen, dus laat je niet uit het veld slaan Yannick!

 

Zaterdag 19 juni 2010. Zaterdagmiddag 19 juni, het Nederlands Elftal had zojuist de tweede voorronde wedstrijd tegen Japan met 1-0 gewonnen. Tijd voor de gildebroeders en –zusters om naar Someren-Eind te vertrekken om daar samen met de groot Somerense Gilden het Vrij-gildefeest van Gilde Sint Lambertus te openen. Na de onthulling van het nieuwe gildevaandel, een optocht door Someren-Eind en de aanbieding van een kringvaandel aan het Eindse gilde was de opening een feit.  

 

Bestuurs vergadering Juni.
Ondanks zijn beperkingen, iets aan zijn knie, heeft Frans de vergadering bijgewoond. Jan was afwezig. Dit komt zelden voor.
Er is gesproken over uniformen van het gilde dan met name de stof die hiervoor nodig is. Er is niet voldoende stof, hiervoor gaan we passende maatregelen treffen. Dit kan onder ander inhouden dat Ronny in de problemen gaat komen als hij zijn financiële statistieken aan het eind van het jaar moet laten zien.
Het gilde feest in Gemert is geëvalueerd. De jeugdvendeliers hebben als groep een uitstekend presentatie hebben neergelegd, jammer dat ze net (een half puntje) naast de eerste prijs grepen.
De organisatie voor de handboogschietwedstrijd, georganiseerd door de black hawk samen met OLV gilde en ons gilde, verloopt goed. Vrijwilligers worden ter zijner tijd hiervoor benaderd.  

 

Zondag 30 mei 2010. Het regende niet alleen veel water, maar ook prijzen voor ons gilde tijdens de kringdag te Gemert. Lia Verberne haalde niet alleen de 1e prijs standaardrijden in de optocht, maar ook een mooie 2e prijs op het toernooiveld. Ze had er van tevoren niet veel fiducie in. Peter Berkers nam de 2e prijs vendelen in de categorie 50+ z.a. (zonder acrobatiek, maar zonder aarzelen) naar huis. Onze jeugdvendelgroep had technisch gezien voor haar optreden uitstekend gedraaid, maar na optelling van het totaal misten zij op een half puntje na toch de eerste prijs. Een meer ervaren commandant en een nog meer ervaren tamboer zouden er tenminste één puntje meer uit gesleept hebben en zou de groep een verdiende 1e prijs toegekomen zijn. Onze kruisboogschutters moesten vanwege de regen nog lang doorschieten. Ondanks dit alles toch tevergeefs, zo zie je: je kunt er geen peil op trekken. Als klap op de vuurpijl moest onze hoofdman bij de bekendmaking van de laatste vier prijzen in het algemeen klassement zich op het podium begeven. Uiteindelijk mocht hij met een prachtige 2e plaats genoegen nemen. Hulde aan onze gildebroeders en –zusters!  

 

Zaterdag 29 mei 2010. Mies Sijbers is tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland 29 mei in Gemert onderscheiden met de kring­onderscheiding genaamd “Auter en Heerd”. De term “Auter en Heerd” staat voor “Altaar en Haard”, dat weer voor “Kerk en Samenleving” staat. Onder toeziend oog van al zijn kinderen, schoondochters en –zonen en kleinkinderen (de meesten waren in het “Groen”) èn de voorzitter van de NBFS (Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden) Jos Verbeten kreeg hij uit handen van kringvoorzitter Loek Swinkels het daarbij behorend draagschild opgespeld, wat op schrift bekrachtigd werd door een oorkonde. Tonnie werd vereerd met een groot boeket bloemen. Nog twee andere gildebroeders Jan Huijbers (Sint Leonardus, Beek en Donk) en Jan Verheijen (Sint Lambertus, Someren-Eind) kregen eveneens deze onderscheiding. Alle drie hebben ze zich zéér verdienstelijk gemaakt voor de kring Peelland.

 

Zaterdag 29 mei 2010. Een zware delegatie van ons gilde was vertrokken naar Gemert om de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland en gastheer gilde Sint Joris bij te wonen. De parkeerplaatsen van het feestterrein was erg moeilijk te vinden. Dus werd Peter Berkers genoodzaakt de auto uiteindelijk in het centrum te parkeren, zodat we te voet naar de feesttent moesten. De wandeling door een idyllische binnendoorpaadje verzachtte de pijn gelukkig. Jos van Lieshout stond er smalend bij, toen bleek dat we de envelop met inhoud (weer) vergeten waren. Henk Berkers liet zich echter niet uit het veld slaan en toverde een envelop (eerder bij een andere gelegenheid verkregen) uit zijn binnenzak. Nu de inhoud nog! De meest kapitaal­krachtige van ons, Harrie Berkers dus, moest zijn beurs opentrekken om ons enige “papyren stucken” te lenen. Alvorens we ons in de rij begaven, liepen we meerdere gildebroeders en –zusters van ons gilde tegen het lijf. Allen stammende uit de familie Sijbers. Even later nam kringvoorzitter Loek Swinkels het woord en in een mum van tijd liep Mies met een schitterende onderscheiding op zijn borst rond. Onder veel handgeschud overhandigden wij de envelop met inhoud (en met opschrift Gilde Sint Antonius) aan de koning van Sint Joris. Als laatste in de rij stonden met gepaste trots de gedecoreerden Mies Sijbers, Jan Verheijen en Jan Huijbers. Zij werden door ons van harte gefeliciteerd.

 

Zondag 02-05-2010. Dit schrijvend op een regenachtige zondagochtend bemerk ik hoe mooi het weer gisteren tijdens de geranium actie was. Onder een heerlijk zonnetje en een aangename temperatuur begonnen we met vieren aan het klaarmaken van de bestellingen, 50 maar liefst. Om half negen bracht René van der Elsen de Geraniums op het kerkplein en om kwart voor tien stonden alle bestellingen klaar voor bezorging. Toen om tien uur de aanhangers met de bezorgers aankwamen was het even een drukte van jewelste, lijsten met adressen moesten worden overgedragen juiste routes doorgenomen en aanhangers gevuld. Om kwart over tien was de rust wedergekeerd, de bezorgers waren op route en de losse verkoop op het kerkplein begon te lopen. Tijd voor een bakske koffie.
Om twaalf uur waren alle bestellingen bezorgd en waren we zo goed als los op het kerkplein. Toen Rene om een uur met de restanten wegreed van het kerkplein konden we wederom terug kijken op een, soepel verlopen, geslaagde geraniumactie.

 

Zaterdag 21-03-2010. Oud ijzer actie is wederom onder goed weer gelopen.
Dat de voorspellingen niet goed waren weerhield de gildebroeders en zuster niet de voorjaarsronde door Lierop te maken.
Het was droog en tegen de middag diende zich een lekker zonnetje aan dat deze dag, met zijn 16 graden, erg aangenaam maakte.
Dat het een lange koude winter is geweest merkten we wel aan de hoeveelheid ijzer wat opgehaald werd. Het was zichtbaar minder dan voorgaande jaren, maar ontevreden konden we niet zijn.

 

Woensdag 17-02-2010. Jaarlijkse rood-groen overleg tussen beide Lieropse gilden heeft plaatsgevonden op het gezamenlijk schietterrein de Roovere.
Besproken is oa.: Animal schieten. We hebben elkaars activiteiten/evenementen agenda doorgenomen. Onderhoud kapel en de schuilgelegenheid is besproken. Als het goed is hebben binnen afzienbare tijd meer sanitaire voorzieningen. Hiervoor gaan we geen gebruik maken van de kapel. We proberen het binnen de schuilgelegenheid op te lossen. Er is stof tot nadenken aangaande de bloedlijn van beiden gilden, we komen hier zeker op terug.  

 

Woensdag 10 Maart 2010, Bestuursvergadering:
Incasso actie contributie groot succes, 98% geeft machtiging.
Terugblik jaarvergadering kring, Loek Swinkels herkozen als kringvoorzitter kring Peelland. (Lierops gebruik na herkiezing (een rondje) zal ongetwijfeld nog tegoed zijn)
Witte Donderdag nadert, traditie getrouw zullen bij de beschermheer paaseieren bezorgt worden. (vorig jaar bleek dit een zwarte donderdag te zijn daar de beschermheer tevergeefs op de eitjes wachtte)
Voorbereiding overleg Rood/Groen.
Voorbereiding overleg groot Someren.  

 

Maandag 18 Januari 2010
Een gezellige kaartavond met zo'n 24 rikkers en een tafel jokeraars.

De winnaars, Sylvia Sijbers bij het Jokeren en Martien van de Ven bij het rikken, bleken het meeste inzicht te hebben

http://www.mijnalbum.nl/Foto-FE6LKJB4.jpg

Op de vooravond van de teerdag heeft een delegatie van het gilde een bezoek gebracht aan Driek van de Ven. Zoon van Godefridus van de Ven. Driek werd gehuldigd omdat hij pas 70 jaar lid van ons gilde is. Zijn vader was 80 jaar lid. In bijzijn van zijn broer en zussen nam hij de felicitaties aan. Na een gezellige avond waar veel over vroeger en het gilde gepraat werd namen we afscheid van de jubilaris.

De jaarlijkse teerdag begon met een eucharistieviering die voorgegaan werd door gildenpastoor Zwirs. Na de dienst begon de jaarvergadering die geopend werd door hoofdman Henk Berkers met een Christelijke groet. Na enkele mededelingen en het doornemen van de agenda en het jaarverslag werd Peter Berkers in het zonnetje gezet. Dit vanwege zijn diensten voor het gilde. Familie de Vries heeft een mooie, praktische standaard geschonken waar we onze gildenvaandel in kunnen zetten. De jeugdvendeliers schonken hun prijszilver van het afgelopen jaar, hierbij zat o.a de eerste prijs die de groep behaald had tijdens het gildenfeest in Vlierden. Tevens werden diverse schilden van vendelier Martijn Thijs en een prijsschild uit 1965 van Sjef van de Ven aangeboden . Enkele gildebroeders schonken tevens hun prijszilver en fruitschaal welke ter herinnering in het Belgische Mechelen was verkregen..

De kascontrolecommissie had geen op- en aanmerkingen op de kasoverzichten. Er waren nochtans redenen om extra te controleren ivm de grootse verbouwing van de penningmeester maar de kas was , als verwDe jubilarissen Rene van de VEn , Jan van Laar en Peter Verberneacht , spik en span. Kascontrole lid Gaby Bekx was aftredend en opvolging kwam er , op aandringen van haar partner, 'spontaan' van Sylvia Sijbers.Jan van de Eijnden en Rob van Seggelen werden herkozen voor de overheid voor de komende 4 jaren.

Na de rondvraag, waar kritische vragen gesteld werden werd de vergadering afgesloten. Sommige gildebroeders vergaderden voor aan dun toog nog verder anderen gingen huiswaarts om zich voor te bereiden voor de feestavond.

Om half acht stipt werd aangevangen met de teeravond. Het warm en koud buffet werd geopend door koning Frans Sijbers en zijn koningin. twee optredens van troubadour Piet Driessen en de doorlopende muziek van DJ Bert van Heugten zorgden voor een gezellige stemming.
Er zijn op de avond 3 jubilarissen gehuldigd te weten Rene van de Ven en Peter Verberne beide 25 jaar lid en Jan de Laar voor zijn 50 jarige jubileum. Hoofdman Henk had wederom verassende weetjes van de heren uit zijn goocheldoos weten te toveren veraste daarmee de jubilarissen. Zelf voor de 3e 25 jarige jubilaris Jan van Eijk woonachtig op Curaçao had Henk een woordje klaar want hij verwachte dat Jan zeker even zou overkomen hiervoor. Het bleef tot in de kleine uurtjes gezellig.

 

Zondag 22 november 2009
Sinterklaas wist de weg naar Lierop weer te vinden. Zoals vanouds werd hij door de fanfare en de beide gilden van 't Alfort naar de Vurherd begeleid. Op het kerkplein brachten onze jeugdvendeliers Jochem van den Nieuwenhof, Jasper Thijs en Janick Verberne de Goedheiligman een vendelhulde, waarna Sinterklaas de Lierops kinders persoonlijk begroette in de Vurherd.

 

Jeugsvendeliers bieden hun prijzilver aan  Vaandelstandaard geschoken door Fa. de Vries wordt door Wim van Bree gedemonstreerd

 

Zaterdag 14 november 2009
En wat is nou de onthulling van boerenbruidspaar en prins carnaval zonder de schut?
Helemaal niks toch!

 

Oud-ijzeractie, zaterdag 31 oktober 2009
Het oud-ijzer is weer opgehaald. Vele handen maken licht werk, waardoor we mooi op tijd klaar waren. Lierop, weer bedankt voor al het ijzer!

 

Zondag 18 oktober 2009
Zeg nou zelf, wat is een video-clip zonder de schut?
Dat moet ook Lock Nine begrepen hebben...

 

 

Kermismaandag 21 september 2009
Op kermismaandag hebben we ons zustergilde OLV de zeven weeën begeleid naar het Koningschieten. Na de heilig mis, voorgegaan door gildenpastoor Zwirs hebben we een vaandelhulde gebracht bij het Herricushof. Tijdens de mis heeft de huidige Koning van onze zuster gilde nogmaals herhaald dat hij zijn Koningschap op heeft gedragen aan Geert Verberne. Bij de koffie tafel werden we aangenaam lekker verrast. Traditie getrouw zouden vlaai krijgen kregen maar nu kregen we vooraf een heerlijk brandenwijntje. Op het zonovergoten schietterrein de Roovere begonnen 14 gildebroeders van het OLV gilde schieten om het Koningschap. Na 190 schoten sleepte Toon van Vroonhoven deze titel in de wacht. Toon proficiat namens gilde Sint Antonius Abt Lierop. Na een gezellige rondgang in Lierop zijn we de gildedag geëindigd bij Koning Toon v V. Avonds zijn de bikkels nog naar het optreden Tilly geweest waar het ook weer reuze gezellig was.

Kermis geopend, 19 september
Op zaterdagavond hebben fanfare St. Willibrordus, de rooi en de gruun de kermis geopend. Het weer was fantastisch, zodat het zowel in de cafés als daarbuiten goed toeven was!

  

Dodenherdenking
Op zaterdag 12 september heeft het gilde deelgenomen aan de dodenherdenking in Lierop.
Na een eucharistieviering togen A Capella, de fanfare, gasten, belangstellenden en de beide gilden naar het herdenkingsmonument in de Frank Doucettestraat, alwaar de herdenking plaatsvond.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-BO8J8HZP.jpg

 

Najaarsviering
Dinsdag 8 september vond voor de leden de najaarsviering van het gilde plaats in gildenhuis het 't Jagershuis. Hierin werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruit gekeken naar aankomende activiteiten.

 

Europees Schutters Treffen, 28, 29 en 30 augustus 2009
Op vrijdag en zaterdag was een kleine delegatie van ons gilde bestaande uit Koning Frans en Sylvia, Hoofdman Henk en Ine, Deken Jos en zijn Ine en Deken schatbewaarder Ronny en Josephine, Thomas en Jasper aanwezig bij het Europese schutterstreffen in Kinrooi, België. Op de gefabriceerde camping werden de tactieken gesmeed en de inwendige mens versterkt. Alvorens koning Frans deel nam aan het schieten om de Europese koningstitel maakte zijn Sylvia voor de gehele camping eieren met spek en had de koning een heerlijke nachtrust genoten op zijn nieuwe 'KING' kussen. Nadat de koning zijn geluks 'rode' kousophouders had geplaatst vertok het paar naar het wedstrijd terrein. Onder toeziend oog van verschillende nagekomen gildeleden, waaronder vader Mies, bleek het deelnemersveld ditmaal zélfs voor koning Frans te sterk. Na een tochtje naar de feesttent sávonds en een afzakkertje in de kroeg op de terugweg bleken de teleurstellingen onvoldoende te kunnen zwemmen en kwam de goede zin weer terug. Op de zondag was Jasper Jarig (al 15 geworden) en was het feest op de camping. hierna weer naar het feestterrein om de rest van het gilde te ontmoeten om deel te nemen aan de optocht. Na een moeilijke start wisten we tijdens de optocht, dankzij een tactische inhaalmanoeuvre van kapitein Rob, het Somerense gilde van St. Joris voorbij te streven! Dat we in deze actie ook Laar voorbij gingen werd niet in dank afgenomen, maar dit kon bij ons de pret niet drukken.

 

Zomeravondcompetitie
Woensdag 15 juli is de laatste wedstrijd van de zomeravondcompetitie kruisboog op de wip verschoten. Het viertal van ons gilde - bestaande uit Peter Berkers, Guus van de Ven, Wim van Brussel en Ton van de Ven - heeft daarbij de eerste plaats behaald. Vóór de laatste wedstrijd stonden de Lieropse rooi nog aan kop. Ze stonden 2 punten voor op die van ons. Maar in een spannende slotstrijd wist ons viertal de rooi met 1 punt verschil af te troeven.
Heren, van harte gefeliciteerd!

 

Familiedag, zondag 12 juli 2009
De schut beleefde wederom een zeer geslaagde familiedag. Jong en oud was vertegenwoordigd en het zonnetje scheen het overgrote deel van de dag. Nadat er groepen waren gevormd, gingen de deelnemers met elkaar de strijd aan. Er werd gestart met kruisboogschieten. Daarna werden de groepen het bos in gestuurd. Nog niet alle groepen waren terug, toen de regen plotseling met bakken uit de hemel kwam vallen. Gelukkig werden de laatste groepen - drijfnat - met gelach ontvangen door de andere gildenbroeder en -zuster. Terwijl de kleren te drogen werden gehangen, storten de deelnemers zich op de vragen, die betrekking hadden op het roemruchte verleden van de schut.
Gelukkig kon iedereen gauw weer naar buiten - de zon scheen weer, de hamburgers waren knapperig bruin en de biertjes heerlijk koel. Wim en Ton maakten alles in gereedheid voor het geweerschieten. De gildezusters en -broeder kwamen gretig naar het geweer om de rode vogel naar beneden te halen. Dagkoning werd - wederom met veel geluk - Rob. Toen hij overdonderd door zijn eigen 'prestatie' de vogel opraapte, scheurde hij prompt uit zijn broek! Huub, Frits, Martijn, Hanny, Wim, Frans en Ine sloten deze gezellige familiedag winnend af.

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-OQVKOM3X.jpg

 

 

Zo doen we dat!
Zondag 7 juni was het kringgildenfeest in Vlierden
. Rond de middag togen we met z'n allen naar het gildenterrein in aldaar. De temperatuur was goed en het was droog - nog wel. Ook tamboer Leon Sijbers had er zin in vandaag. Hij begon echter iets te enthousiast en sloeg al voor we het gildenterrein afwaren door het vel. Lia's paard had er iets minder zin in. Lia moest alle zeilen bijzetten om d'r ros op koers te houden. Zonder verdere kleerscheuren wisten we de optocht te volbrengen. Helaas regende het tijdens de massale opmars en het slangendefilé. Na weken van training en geheelonthouding begonnen onze gildenbroeders aan de wedstrijden, gebrand om de eer van het gilde hoog te houden. En daar slaagden ze in. De jeugdvendeliers Thomas Thijs, Jasper Thijs, Jannick Verberne en Jochem van den Nieuwenhof behaalden een 1e prijs bij het groepsvendelen. Het viertal Guus v.d. Ven, Wim van Brussel, Ton v.d. Ven en Peter Berkers behaalden de 1e prijs kruisboog op de wip. Peter Berkers werd bovendien kampioen kruisboog op de wip. Peter Verberne behaalde de 1e prijs trommen klasse U. Standaardrijdster Lia Verberne haalde de 1e prijs op het toernooiveld. En als klap op de vuurpijl werd het gilde 1e in het algemeen klassement. Ze zullen ons niet snel vergeten, daar in Vlierden!

http://www.mijnalbum.nl/Foto-4JRP64CD.jpg

 

 

Federatie toernooi kruisboog op de wip, zondag 24 mei 2009
Ton v.d. Ven, Peter Berkers, Wim van Brussel en Guus v.d. Ven hebben deelgenomen aan het federatietoernooi kruisboog op de wip. In de voorronde behaalden zij de volgende resultaten: Ton 12 punten, Peter 13 punten, Wim 14 punten en Guus - jawel, die liet ze een poepie ruiken - de maximale score van 15 punten. Guus moest afkampen voor de plaatsen
1 t/m 15. Ondanks een ongelukkige windvlaag, waarvan sommigen beweerden dat het om broekhoest ging, wist Guus een 10e plek te behalen. Het deelnemersveld bestond uit 121 schutters uit geheel Noord-Brabant. Een heel mooi resultaat dus!

 

Gouden bruiloft Mies en Tonny Sijbers-van Horik
Vrijdag 22 mei begeleidde het gilde Mies en Tonny naar de H. Mis ter gelegenheid van hun 50-jarige huwelijksfeest. Na de H. Mis bracht het gilde Mies en Tonny een vendelhulde. Ondanks de stevige wind wisten onze noeste vendeliers Peter en Wim hun stok toch goed vast te houden. Bij zaal Van Oosterhout brachten de gildenbroeders en -zusters hun felicitaties aan het jubilerende paar en hun familie.

 

Koninginnedag 2009
Ook dit jaar begeleidden de fanfare en de beide gilden de fietsjesoptocht met koninginnedag. Na hun optreden aldaar togen de gilden naar Someren voor een aubade bij het gemeentehuis.

 

Oud-ijzeractie, zaterdag 28 maart 2009
Het was een natte bedoeling deze keer. Dat weerhield de vrijwilligers er echter niet van om het aangeboden ijzer op te halen. Lierop bleek de Gruun schut wederom goed gezind.
Dank daarvoor! Misschien kan volgende keer iemand een worst naar de Clarissen brengen...

 

Kaartavond, maandag 19 januari 2009
De traditionele, nu rookvrije, kaartavond van het Gilde van Sint Antonius Abt was wederom een succes. 24 kaarters gingen onderling de strijd aan om de mooie vleesprijzen.
Degene die na de eerste ronde alle vertouwen verloren hadden in een mooie vleesprijs gingen fanatiek aan het toepen om de worsten.

En dat bleek succesvol. Harrie Gubbels behaalde bij het rikken de laatste plek maar ging wel met 9 worsten huiswaarts. Ook de jeugd was aanwezig ze veroverden maar liefst 13 worsten met het toepen. Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis of een mooi vleespakket van onze SPAR een waardebon, te besteden bij Bakkerij van Mill of een worst

Uitslagen Rikken 1e Harrie van Bussel (met afstand) en bij het jokeren moest een verwonderde Sjaan van Horrik Tonnie Sijbers met 10 punten verschil voor laten gaan.

Op de foto de trubbel toffel die, na 15 jaar niet gewijzigd te zijn, maar liefst 3 aanpassingen in de reglementen wisten af te dwingen.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-RJURCV6Y.jpg

 

 

Geslaagde teerdag
Dit jaar viel de teerdag precies op 17 januari, de feestdag van Sint Antonius abt. Daarom verscheen het gilde in vol ornaat. De dag begon met een Heilige Eucharistieviering. Na een korte rondgang door het dorp, begaf het gilde zich naar gildenhuis 't Jagershuis voor de jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering kreeg Mies Sijbers een kringonderscheiding vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van het gilde. Guus van de Ven werd in het zonnetje gezet als gildenbroeder van het jaar. De hoofdman prijsde zijn opgeruimde karakter en brede inzet voor het gilde. Het gilde feliciteerde gastheer en -vrouw Ad en Gabiël de Groot met de geboorte van hun dochter Isabel. Henk Berkers werd herkozen als hoofdman van het gilde.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-7XRL4SVI.jpghttp://www.mijnalbum.nl/Foto-GTY3MVZB.jpghttp://www.mijnalbum.nl/Foto-LDD4UZAK.jpg

 

               

http://www.mijnalbum.nl/Foto-DLWBIMUB.jpg

      

             

Intocht Sinterklaas, zondag 23 november
Het weer was winters dit jaar, dus vroeg menigeen zich af: "Zou die goede Sint wel komen, nu hij 't weer zo lelijk vindt?" Maar ondanks de kou, deed hij ook dit jaar ons dorp weer aan. Samen met de fanfare en de Roi werd Sinterklaas met zijn Pieten door ons naar de Vurherd begeleid. Reeds tijdens dit eerste optreden van het nieuwe koningspaar Frans en Sylvia, droeg onze koning zijn eigen koningsschild.

Klik op foto voor groot formaatVoordat het gilde op weg ging, ontvingen de jeugdvendeliers een oorkonde en medaille voor hun optreden tijdens het Landjuweel in Oisterwijk.

Het is al enkele weken geleden dat ons gilde een nieuwe koning kreeg.
Gezien de blijdschap op de foto zijn Frans en zijn koningin zeer blij met het afschieten van het laatste restje van de vogel.

 

 

Hoofdliedendag Den Bosch: waaraan een delegatie heeft deelgenomen.

De dag begon met een Eucharistieviering, in de kathedrale basiliekvan Sint-Jan. De Eucharistieviering werd voorgegaan door Z.H.E. Mgr. Drs. A. Hurkmans. Het gildenceremonieel werd verzorgd door het Sint Antonius Abt-gilde uit Deurne, samen met het koor van de vier Deurnese gilden. Na deze viering werd het programma voortgezet, in het provinciehuis, met de jaarrede van de federatievoorzitter J. Verbeeten.

Er was een lezing door Frank van der Made, getiteld “Gilden in Beeld”. De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Henk Habraken en Tony Wijnands. Tijdens de pauze kon men een “gildenmarkt” bezichtigen. De hoofdliedendag werd met napraten bij een drankje afgesloten.

 

Zaterdag 25 oktober: oud-ijzeractie
Vandaag heeft het gilde in Lierop oud-ijzer opgehaald. wederom waren de weergoden het Gilde gunstig gezind daardoor kon Lierop weer oud-ijzer vrijgemaakt worden onder een lekker herfst zonnetje.
Zoals je ziet zijn er werkpaarden en ….?
Met veel vrijwilligers hebben we deze actie weer kunnen volbrengen.
De Lieropse inwoners zijn van hun oud-ijzer af en wij hebben er baat bij.

Bedankt en tot over een half jaar.

 

Frans Sijbers: nieuwe gildenkoning!
Vandaag - kermis maandag - was het de beurt aan de gruun schut om koning te schieten. Het weer was prachtig, de belangstelling wederom groot. Na 111 schoten wist Frans Sijbers de vogel naar beneden te halen. Daarmee mag hij zich twee jaar lang koning van het gilde van Sint Antonius abt noemen. Hij wordt terzijde gestaan door zijn vrouw, koningin Sylvia.
Ook bij de gokschut werd de nieuwe koning gehuldigd. Daar was het Rene Maas die het tijdstip van het vallen van de vogel het nauwkeurigst wist te voorspellen. Al onder de boom feliciteerden beide koningen elkaar.
In het clubhuis vond de officiële receptie plaats, waarna een rondgang langs de Lieropse kroegen werd gemaakt. Traditiegetrouw werd bij de nieuwe koning thuis een vendelhulde gebracht. Daar werden ook Hans Verrijt en Gerard van Schaijk in het zonnetje gezet. Sinds jaar en dag gaan zij bij de nieuwe koning met de broodjes rond.
Het gilde wil koning Frans en koningin Sylvia van harte feliciteren en wens hen twee prachtige jaren toe!

 

Openen Lierop kermis, zaterdag 20 september
Zaterdagmiddag heeft een kleine groep gildenbroeders en -zusters de zware taak op zich genomen om bij koning en dekens de kermis aan te zeggen. Het najaarszonnetje maakte het tot een zeer aangename middag. Nadat Robs broek eindelijk gemaakt was, was het de knoop van de hoofdman die het openen van de kermis nog bijna in het honderd liet lopen.
Toch waren de aanzeggers nog mooi op tijd bij het clubhuis om hun broeders en zusters op te halen. Gezamenlijk met onze broeders van OLV en de fanfare werd een bezoek gebracht aan de Lieropse kroegen. Tijdens het aanzeggen en openen werd duidelijk dat velen aanstaande maandag een greep naar de titel willen doen. Het belooft dan ook een spannende strijd te worden!Wie haalt deze vogel naar beneden?

Landjuweel Oisterwijk, grijs en nat
Met het landjuweel Helmond nog vers in ons geheugen, vertrokken wij zondag 7 september opgetogen naar Moergestel. Het kon immers alleen maar beter worden dan toen, dachten we nog. Maar helaas voor de organisatoren, deelnemende gilden en bezoekers, was dit prachtige evenement ook dit keer vooral grijs en nat. Ondanks de regen stonden er tijdens de optocht nog aardig wat bezoekers langs de route. Zij waren er getuigen van hoe Lia de weg voor het gilde vrijmaakte en hoe zij daarbij de teugels stevig in handen moest houden. Ook konden zij voor het laatst genieten van het koningspaar Jan en Gabi Bekx - hoewel koning Jan dit tegenspreekt. Op verschillende disciplines werd door onze gildenbroeders en -zusters verwoed geprobeerd een mooie prijs in de wacht te slepen, maar deze pogingen bleven helaas onbeloond. Gelukkig werden na wat speurwerk ook de vermiste vendels weer teruggevonden, waarna eenieder weer tevreden huiswaarts kon gaan. Op naar de kermis, zou ik zo zeggen...

http://www.mijnalbum.nl/Foto-6B8UERJN.jpg   http://www.mijnalbum.nl/Foto-6B8UERJN.jpg
De wagen van Koning Jan is volgeladen

 

Teerdag, zaterdag 20 januari 2008

De Teerdag, begonnen met een H.mis waarna de gildenbroeder en zuster naar het gildehuis vertrokken om de jaarvergadering te houden.

Na het doornemen van het jaarverslag, de agenda voor komend jaar en de financiële status was het tijd voor een speciaal moment.

Op voordracht van het bestuur werd Harrie Berkers gesierd met de onderscheiding "Erebroeder in groen". Harrie heeft deze onderscheiding van zijn gilde ontvangen voor de vele verdiensten in de afgelopen jaren. Harrie is dit jaar 40 jaar lid en tevens is hij vandaag 25 jaar lang bestuurslid. Als functie van Deken-bode bezorgt Harrie al 25 jaar alle post naar de leden. De mensen moeten op tijd geïnformeerd worden vind Harrie dus wachten op een lekker zonnetje is er nooit bij geweest. Door weer en wind zo snel mogelijk de spullen naar leden. Ook is Harrie, met zijn opmerkelijke geheugen, een ware agenda gebleken binnen het bestuur. Alle datums kon en kan hij nog steeds zo opnoemen, iets wat voor de huidige collega bestuursleden onmogelijk is zonder onze digitale zakagenda's, internet en onze vrouwen.

Frans van de Ven volgt Mies Sijbers op de in de beheersgroep van de Roovere. Mies al jaren een drijvende kracht binnen het gilde gaat het wat rustiger aan doen maar het kapelleke aan de herselseweg is uitgehouwen bij de wisseling. Het kapelleke blijft zijn aandacht behouden

Tijdens deze vergadering zijn de aftredende bestuursleden Jos van Lieshout en Ronny Thijs herkozen en zijn ze wederom voor de periode van vier jaren onder de pannen. Het Gildehuis is een foto aangeboden van het gilde welke door Ad in ontvangst is genomen.

De teeravond begon om 19.30 met een, wederom geweldig, warm en koud buffet. Nadat de buikjes rond gegeten waren was er tijd voor de jubilarissen. Zeven gildebroeders te weten Wim Verberne, Peter van Bussel, Frits van Lieshout, Jos van Lieshout, Wiljo van Seggelen, Rob van Seggelen en Harrie van Horik vieren dit jaar hun 25 jarig lidmaatschap. Henk had voor elke jubilaris, waar hij het vandaan haalt is iedereen een raadsel, allerlei feitjes opgediept die menig wenkbrauw deed fronsen. De jubilarissen waren er dan ook erg stil van behalve....

Harrie van Horik. Harrie had zelf ook research gedaan en somde zijn gehele gildecarrière, uit het blote hoofd, op. Na de felicitaties ging het feest verder en, in navolging van vorig jaar, was er dit jaar ook weer live muziek. De spijker exact op de kop want de driemansformatie achterum speelde herkenbare Brabantse folklore en onvervalste gilde liederen die beluisterd, bedanst, meegezongen en zelfs meegespeeld konden worden. De jongeren (tot50 jaar) de middelbare (50-70 jaar) en ouderen (70+) maakten hiervan dankbaar gebruik. Op de achtergrond draaide de doorlopende foto-show op groot scherm waar menig herinnering opgehaald kon worden.

Zie fotopagina voor foto's van de hele dag

 

Verhuizing familie Verberne, maandag 29 oktober 2007

Het is zover, en het gilde was erbij.

Peter en Miriam wonen met hun dochters in Peters ouderlijk huis in de van Dongenstraat en Piet en Anneke zijn verhuisd naar de Offermansstraat.

Het Gilde kon dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en besloot beide gezinnen te verassen met een bezoek ter gelegenheid van deze verhuizingen.

Door het slecht weer vonden we het niet gepast om meteen maar het nieuwe onderkomen te inspecteren en zijn we gezellig een glaasje gaan drinken bij ons gildehuis.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat dit alsnog gaat/kan gebeuren, wie weet.

 

Dinsdag 18 september

Huub is namens het gilde naar den Haag geweest om prinsjesdag luister bij te zetten.
zo'n 200 gildenbroeders van diverse gilden stonden langs de route om onze Koningin te begroeten.

 

kermisweekend 15 t/m 18 sept.

Traditioneel begon de kermis met het aanzeggen van de kermis door een afvaardiging van de leden bij het bestuur.

Tamboer Guus van de Ven begeleide de dames Sylvia en Ine en vendeliers Wim en Jasper naar de diverse locaties. Bij koning Jan kregen ze zowaar een heuse maaltijd aangeboden. Zoals het inmiddels de gewoonte is wordt afgesloten bij de hoofdman met een waar chinees banket.

s'avonds werdt met de Fanfare het zustergilde OLV en de overige leden van ons gilde de diverse horeca gelegenheden bezocht waarna rond 22.30 de meeste toch huiswaarts keren.

Maandag was een bijzonder leuke dag mede daar we nagenoeg voltallig waren om het zustergilde re begeleiden naar een mogelijke keizer ne zeker een nieuwe koning. Keizer mocht het niet worden maar de koning is een aanwist. Wim van den einden wist de vogel na 162 schoten naar beneden te halen.

Dinsdags nog naar de kerk voor de overleden leden, kerk opruimen van versieringen en dan op naar volgend jaar, naar onze nieuwe koning.

 

Zondag 1 juli 2007

Voor de derde keer georganiseerd de vrijwilligersdag van het Gilde van sint Antonius Abt met als thema Koningsmaal. Ruim 60 personen namen deel.Wir nun schonen dag hoorde je om je heen mede dankzij het weer en natuurlijk omdat de kinderen fijn konden spelen in het zand en bos..Het weer deed erg goed mee, overdag bleek het een van de mooiere dagen van de afgelopen tijd te zijn al moesten we een keer, tijdens het koningschieten, onder het afdak voor een heftige regenwolk. Dagkoning werd Jasper Thijs en het winnende team stond onder leiding van de Koningen Frits, Peter, Lambert en Jan.Even na half 8 , toen het dagelijks bestuur als laatste aan het opruimen was, barste er een hevige regenbui los waardoor de heren eerst 2 uur later naar huis konden.Een troost was dat er toen nog een restant drank was.Een mooie geslaagde dag en over twee jaar?? Zeker weer.

 

Vrijdag 27 april 2007:

Huub van de Eikhof is de enige Lieroppenaar dit jaar die een lintje heeft ontvangen. Huub van de Eikhof (63) uit Lierop is vanaf 1971 vrijwilliger bij en bestuurslid (sinds 1990) van het Gilde St. Antonius Abt. Hij was en is actief binnen tal van werkgroepen, commissies en comités.

In 1973 was Huub mede-oprichter van het monument Frank Doucette.
Vanaf 1979 is hij mede-organisator van de vijfjaarlijkse bevrijdingsherdenking in Lierop.
Vanaf 1980 is hij mede-samensteller/schrijver van het boek “Lierop 825”, penningmeester van het comité Lierop op weg naar 2000, penningmeester en lid comité “Lierop 850 jaar waar gebeurd”.
Vanaf 1987 is hij correspondent voor Lierop van het Helmonds/Eindhovens Dagblad.
Vanaf 1990 zingt Huub bij mannenkoor A Capella en het avondwakekoor in Lierop.
Van 1977 tot 1981 was hij voorzitter van het NKV Lierop en van 1982 tot 1989 tweede voorzitter van de FNV Someren/Lierop. Van 1989–2000 was hij penningmeester van de FNV Someren/Lierop.
Van 1983 tot 1996 was Huub plaatsvervangend lid (van 1983-1986) en lid (van 1986–1996) van de commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers en de Wet Werkloosheids Voorziening van de gemeente Someren.
Huub was van 1984–1987 afgevaardigde van Someren/Lierop bij de vakbondsschool in Asten.
Van 1988–1996 was hij lid van de commissie IOAW (inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) van de gemeente Someren.
Van 1961 tot 1971 was Huub jeugdleider, hoofdleider en leider van het tweede elftal van voetbalvereniging RKVV BAVOS in Bakel.
Van 1986–1992 was hij bestuurslid van voetbalvereniging SV Lierop en in 1996 zat hij in het feestcomité t.g.v. het 60-jarig bestaan van SV Lierop.
Verder:
1975–1998: Lid en voorzitter (van 1975–1977) Bedrijfsledengroep NKV/FNV
1975–2003: Kaderlid van Philips/Nyquist
1983–1995: Diverse lidmaatschappen op het gebied van intern overleg, ondernemersraad, groepsondernemersraad en centrale ondernemersraad bij zijn werkgever Philips/Nyquist.
1972: Mede-oprichter buurtvereniging VDF in Lierop
1973-1977: Mede-oprichter en bestuurslid peuterspeelzaal ’t Heikrekeltje in Lierop
1977 tot heden: Bestuurslid Belangengroep Lierop
1990: Lid commissie van goede diensten van de politieke groepering Lieropse Lijst
2003–heden: secretaris, archivaris en suppoost bij openstelling van de Koepelkerk en mede-organisator van de tentoonstelling kerkelijke kunst in 2005.

 

Vrijdag 2 februari 2007:

De gruun schut heeft de laatste spulletjes van hun hoofdman Henk Berkers en zijn Ine verhuist met de platte kar. Vanaf initiatiefnemer Koning Jan, vertrok Henk's gilde met de platte kar door Lierop naar Henk en Ine's huis. Daar de laatste spulletjes al overgehuisd waren werden Henk en Ine uitgenodigd voor een ritje door hun oude straat om vervolgens in hun nieuwe huis een pilsje te drinken op het nieuwe onderkomen. Het bleek alweer vanouds gezellig mede door de negen oud koningen welke wederom ongelofelijke verhalen wisten op te diepen en het op sommige punten wederom roerend met elkaar eens konden zijn. Zie fotoboek

 

Zondag 21 januari 2007:

Het Gilde van Sint Antonius Abt (de gruun schut) heeft afgelopen zaterdag haar jaarvergadering gehouden. Tijdens de vergadering werden Wim van Brussel en Ton van de Ven, als gildebroeder van het jaar, in het zonnetje gezet voor hun activiteiten van het afgelopen jaar. Huub van de Eikhof werd geëerd met de onderscheiding "ere broeder in groen". Deze onderscheiding, de hoogste waardering binnen ons gilde, heeft Huub verdiend voor zijn jarenlange onbaatzuchtige en buitengewone inzet voor ons gilde. Hij schaart zich nu bij het selecte groepje leden welke deze onderscheiding hebben mogen ontvangen. s'Avonds was het als vanouds gezellig. Gestart werd, zoals gebruikelijk, met een koud/warm buffet waarna de zwager van Koning Jan, Hennie van Buitenen, met zang de stemming er al snel in kreeg en de voetjes van de vloer gingen. Hoogtepunt van de avond was de huldiging van Frits van de Ven (Slieven). Frits werd gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap en ontving een mooie oorkonde en een foto van zijn gilde. Zie fotoboek

 

Woensdag 17 januari 2007:

Het Gilde van St. Antonius Abt uit Lierop houdt op maandag 22 januari een kaartavond in Gildenhuis 't Jagershuis. De spelsoorten zijn rikken, toepen en jokeren. Aanvang 19.30 uur. De prijzen bestaan uit vleespakketten. Ook niet-leden zijn welkom.

 

Zondag 14 januari 2007:

Zaterdag 20 januari houdt het Lieropse Gilde van Sint Antonius Abt weer haar jaarlijkse teerdag t.g.v. het feest van Sint Antonius Abt dat op 17 januari gevierd wordt. De teerdag bestaat uit drie onderdelen: Eucharistieviering, jaarvergadering en teeravond. De dag begint met een Eucharistieviering in de koepelkerk, aanvang 10.30 uur, de intenties zijn voor alle overleden leden met speciale aandacht voor hen die na het patroonfeest 2006 zijn overleden, leden: Mina van de Ven van de Wijnboom. Als tweede onderdeel de jaarvergadering, aanvang 11.30 uur in gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals jaarverslag, notulen en financieel verslag een overheid (bestuur)verkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Harrie Berkers, aftredend en niet herkiesbaar is Huub van den Eikhof. Door de overheid is Wim van Bree voorgedragen als opvolger in de overheid en als dekenschrijver (secretaris). Kandidaten voor voornoemde functies kunnen zich melden tot voor de aanvang van de vergadering bij de overheid. Verder wordt er het jaarprogramma 2006 besproken en vastgelegd. De teeravond, met de huldiging van de jubilaris Frits van de Ven (70 jaar lid), wordt gehouden in zaal Nellie van Oosterhout en begint om 19.30 uur.

 

Dinsdag 28 november 2006:

Bij het Indoor Jeugvendeltoernooi 2006 in Oploo (Sint Matthiasgilde) behaalde Martijn Thijs (Gilde van Sint Antonius Abt) een 2de prijs bij de jeugd 14 tot en met 16 jaar. Bij het groepsvendelen tot en met 16 jaar behaalden Jorg van Bree, Jasper Thijs en Marthijn Thijs (Gilde van Sint Antonius Abt) een gedeelde 3de plaats. Aan dit Indoor Jeugvendeltoernooi namen zo'n honderd individuele jeugdvendeliers deel en een twaalftal groepen (drie deeelnemers of meer).

 

Zondag 26 november 2006:

Sint Nicolaas heeft vandaag ook Lierop weer aangedaan. Liepen we vorig jaar door de sneeuw, nu scheen er een stralend zonnetje waaronder de Sint en zijn Pietermannen zoals gebruikelijk afgehaald werden op ’t Alfort. De gezamenlijke Gildes en de fanfare leidden de Sint – die ook nu weer ‘te voet’ ging - via het Kerkplein, waar weer een vendelgroet uitgevoerd werd, naar de Vurherd waar de ouders met hun kinderen weer een mooie Sinterklaasmiddag beleefden.

 

Dinsdag 17 oktober 2006:

A.s. zaterdag 21 oktober houdt het activiteitenfonds van Gilde van Sint Antonius Abt weer haar halfjaarlijkse oud-ijzeractie. Om half tien wordt gestart met het ophalen. Om milieuredenen mogen er geen diepvriezers, koelkasten, gasflessen, accu’s en velgen met banden meenemen. Hopelijk kunnen zij weer op uw steun rekenen.

 

Maandag 16 oktober 2006:

Het puistschieten voor Borneo leverde het mooie bedrag van € 557,70 op. De schutters Ton van de Ven, Dirk van de Ven, Wim van Brussel en Peter Berkers van het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop werden eerste bij het viertal tijdens Kringschietwedstrijden zondag 15 oktober op schietterrein de Roovere. Organisatie Gilde van Sint Antonius Abt en Gilde Onze Lieve vrouw van de Zeven Weeën. De volgende resultaten werden door de Lieropse schutters behaald: Bejaarden: 1e Thieu Scheepers (OLV), Personeel: 2e Willie Donkers (OLV), 5e van Brussel (SAA). Vrije-Hand: 2e Ad Vlemmix (OLV), 4e Johan Vlemmix (OLV). Alle zeven puistprijzen bleven in Lierop en gingen naar: Wim van den Eijnden, Frank Hurkmans, Hans van Moorsel, Hannie Meulendijks, Jan van Lieshout (Hemelaar), Angel van Moorsel en Mark van den Eijnden.

 

Donderdag 5 oktober 2006:

Afgelopen zondag 1 oktober werden de kringkampioenschappen korps (geweer) verschoten bij het Sint Hubertusgilde Liessel. De schutters van het Gilde van Sint Antonius Abt werden in de finale afgetroeft door die van Sint Leonardus Beek en Donk. Toch een eervolle tweede plaatst voor Wim van Brussel, Guus van de Ven, Frans van de Ven en Ton van de Ven. Bij de bijwedstrijden (personeel) werd Ton van de Ven (saa) 3de, Wim van Brussel (saa) 4de en Ad Vlemmix (olv) 5de en bij de (vrije hand) werd Paul Sanders (olv) 2de en een puistprijs was er voor Toos van Rooij en Willie Donkers beiden (olv).

 

Woensdag 4 oktober 2006:

Volgens de kalender "Lierop geeft om Borneo" zouden de beide gilden tijdens de vrije scchietwedstrijden zondag 26 november extra puistschieten houden ten bate van voornoemde actie. Door omstandigheden hebben de gilden deze wedstrijd moeten verplaatsen naar zondag 15 oktober. Opzet actie blijft ongewijzigd. De wedstrijden beginnen die dag om 13.00 uur en de wedstrijd puistschieten begint om 15.00 uur. Er kunnen nog steeds puistloten gekocht worden: iedere zaterdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur op schietterrein de Roovere en bij Willie Donkers, Luitenakker 15, tel. 0492-331831. Bij Willie kan men ook terecht voor meer informatie over het schieten.

 

Maandag 18 september 2006:

Jan Bekx mag zich de komende 2 jaren koning van Gilde van Sint Antonis Abt noemen. Er waren maar liefst 110 schoten nodig om de vogel naar beneden te krijgen. Jan volgt hier aftredend koning Lambert van den Boogaard op.

 

Donderdag 14 september 2006:

Kermismaandag, 18 september, gaan de leden van Gilde van Sint Antonius Abt strijden om de tweejaarlijkse koningstitel. Het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, dat vorig jaar "aan de beurt" was, begeleidt het zustergilde in al haar activiteiten op de dag van het koningschieten. 's Morgens wordt er begonnen met een Eucharistieviering, ter intentie van de levende leden van de beide Lieropse gilden, waarna er een vendelgroet wordt gebracht aan de geestelijke overheid en bewoners, medewerkers en bestuur van Steunpuntpluscentrum Henricushof. Na de koffietafel begint de wedstrijd om de koningstitel +/- 11.15 uur. Dat gebeurt op schietterrein de Roovere aan de Herselseweg. Burgemeester A. Veltman zal het eerste schot op de houten vogel lossen gevolgd door pastoor J. Zwirs en de aftredende koning Lambert van den Boogaard. De volgorde van de deelnemende gildenbroeders en gildenzusters wordt bepaald door loting. Nadat de koning bekend en geïnstalleerd is wordt hij volgens aloude traditie en middels een rondgang door het dorp "aan den volken getoond". In gildenhuis Eet- en Drinkcafé Het Jagershuis wordt de nieuwe koning en zijn familie een receptie aangeboden. Als afsluiting van deze receptie brengt het begeleidende gilde een vendelhulde waarna het koningsfeest wordt gevierd. Zo rond de klok van 18.00 uur begeleiden beide gilden de koning naar zijn huis en met een vendelhulde van zijn gilde wordt deze dag vol tradities afgesloten.

 

Maandag 28 augustus 2006;

Zaterdag 2 september houdt het Gilde van Sint Antonius Abt een filmavond over het feestweekeinde ter gelegenheid van de Kringdag Peelland 2005 Lierop. Deze avond wordt gehouden in het gebouw van Nirwana. Aanvang 20.00 uur. De film (ruim twee uur) bestaat uit twee DVD’s en is te koop á 2.50 euro per DVD. Verder is er nog CD met foto’s van voornoemd gildefeest. Deze is eveneens te koop voor 2.50 euro. Deze filmavond is voor iedereen toegankelijk en de toegang is gratis.

 

Zondag 27 augustus 2006;

Mies Sijbers, gildebroeder van het Gilde van Sint Antonius Abt, is tijdens de openingsplechtigheden van het Europees Schutterstreffen 2000 Bernheze opgenomen in de Ridderorde van de Heilige Sebastianus van Europa. Samen met nog 23 gildenbroeders, komende uit geheel Europa, werd Mies Sijbers tijdens de Investituursmis door de beschermheer van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, Zijn Koninklijke en Keizerlijke Aartshertog Dr. Otto van Habsburg, met het zwaard tot ridder geslagen. Deze hoge onderscheiding werd de Lieropse gildebroeder uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor het schutters- en gildewezen (plaatselijk, lokaal, provinciaal, landelijk en europees) en zijn katholieke levenswijze. Met dank aan 't Contact voor de foto.

 

Vrijdag 7 juli 2006:

Willy Jacobs van Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën is met 74 punten winnaar geworden van de Midzomercompetitie 2006 kruisboogschieten op wip 2006. Deze zesde competitie, onder verantwoordelijkheid van Kring Peelland, werd verschoten over zes wedstrijden. Per wedstrijd zijn maximaal 15 punten te verdienen. Winnaar Willy Jacobs behaalde deze record score vier keer, tweede (73 punten) werd Ad Vlemmix eveneens van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, derde 73 punten Wim van Brussel van het Gilde van Sint Antonius Abt vierde (71 punten), vijfde (70 punten) Peter Berkers Gilde van Sint Antonius Abt. Het gilde van Sint Antonius Abt Lierop werd winnaar korps met de schutters Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus van de Ven en Ton van de Ven. Eindstand overige Lieropse schutters: 7 Guus van de Ven (SAA), 10 Ton van de Ven (SAA), 11 Johan Vlemmix (OLV), 12 Dirk van de Ven (SAA), 18 Angel van Moorsel (OLV), 20 Willie Donkers (OLV), 21 Jan van Seggelen (OLV) en 24 Han van Seggelen (OLV). Resultaten zesde en afsluitende wedstrijd in Lierop: 15 punten Willy Jacobs, Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Wim van Brussel, Peter Berkers, 14 punten Angel van Moorsel, 13 punten Jan van Seggelen, Guus van de Ven, Dirk van de Ven, 12 punten Ton van de Ven, Han van Seggelen, 11 punten Willie Donkers.

 

Maandag 12 juni 2006:

Het 40-jarig Priesterfeest werd gisteren voortgezet onder een stralende zon. De worst aan de Clarissen heeft dus weer eens geholpen en zelfs Guus Meeuws in Eindhoven en het Nederlands elftal in Leizig profiteerden mee. Een overvolle kerk was getuige van een plechtige eucharistieviering met vele ‘prekers’. Na de H. Mis gaf het Gilde een vendelgroet waarna de hele stoet richting pastorietuin toog. Na een klein hapje was het de fanfare die een serenade bracht. Het was gezellig druk in de tuin en De Wibra’s deden hun uiterste best om het ‘nog’ leuker te maken. Zij slaagden met lof. Vele Lieroppenaren kwamen ‘onze’ pastoor feliciteren en het eerste potje voor Borneo is gemaakt. Binnenkort zal slaponline's ‘priesterjubileum-link aangevuld worden met foto’s van de zondag.

 

Zaterdag 27 mei 2006:

Waren het vorige week 34 Lieroppenaren die de bedevaart naar Ommel - en terug - volbrachten, op Hemelvaartsdag was het de beurt aan het gilde St. Antonius Abt dat samen met vier andere gilden van de Kring Peelland, t.w. St.-Joris (Asten), St.-Joris (Someren), St.-Antonius (Beek en Donk) en St.-Antonius Abt (Deurne) weliswaar niet de barre tocht van Lierop naar Ommel, maar wel de Mariaprocessie, liepen. De gezangen werden uitgevoerd door het gildenkoor van de vier Deurnese gilden onder leiding van Hein van de Wal.

 

Dinsdag 23 mei 2006:

Het Gilde van Sint Antonius Abt en het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën hebben jl zondag deelgenomen aan de Kringdag Peelland Liessel 2006. Het Gilde van Sint Antonius Abt eindigde vooraan in het algemeen klassement; verder werden door de groene gildeleden de volgende resultaten behaald: Lia Verberne - 1ste prijs standaardrijden toernooiveld; Jorg van Bree, Bart Sijbers, Martin Thijs - 1ste groepsvendelen jeugd tot en met 16 jaar; Lia Verberne - 2de standaardrijden optocht; Bart Sijbers - 3de vendelen tot 13 jaar; Peter Berkers - 3de vendelen 40+ ZA. De gildenbroeders van Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën behaalden de volgende prijzen: Willy Jacobs - 1ste kruisboog op de wip; Rick Verees - 1ste vendelen tot 13 jaar.

 

Vrijdag 28 april 2006:

Het weer wordt beter. Mei is begonnen. De tijd van nieuw leven is aangebroken. Vogels gaan broeden en bewoners van Lierop brengen hun tuin op orde. De bloembakken worden uit de garage gehaald en gevuld met…… Gelukkig houdt het Gilde van Sint Antonius Abt weer haar geranium actie. Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid geraniums vooraf te bestellen. Het bestelformulier wordt evenals vorige jaren bij u in de brievenbus bezorgd. De “internetters” kunnen het bestelformulier downloaden op http://antoniusgilde-lierop.dse.nl/ onder de “bullit” geraniumactie. Ingevulde formulieren kunt u voor 4 mei inleveren bij Bakkerij van Mill of Ronny Thijs, Offermansstraat 18. Bestelde geraniums worden op zaterdag 6 mei vanaf 9:30 bij u thuis bezorgd. Als u geen gebruik maakt van de bestelservice kunt u op 6 mei vanaf 9:30 geraniums kopen tijdens de huis aan huis verkoop of op het kerkplein waar geraniums uitgestald zullen zijn.

 

Donderdag 20 april 2006:

Gilde van Sint Antonius Abt Lierop hield afgelopen dinsdag, 18 april, haar voorjaarsledenvergadering. Aan de orde onder meer; de installatie van de nieuwe beschermheer notaris Hub Brants als opvolger van oud-notaris Allard Verhoeven. Deze overhandigde sjerp en sikkel aan zijn opvolger. Allard Verhoeven nam tijdens de jaarvergadering al afscheid als beschermheer en werd hierbij benoemd tot “Erelid voor het leven”. Verder een korte evaluatie van de jaarvergadering met de huldiging jubilarissen, het voornoemde afscheid beschermheer Allard Verhoeven, oud-ijzeractie, kringschietwedstrijden en de vergaderingen met de gilden uit Groot-Someren en Lierop. Vooruit gekeken wordt naar het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Jan Zwirs, de gildenfeesten in Liessel en het Europese Schutterstreffen in Bernheze, de geraniumactie en anjeractie. Gegevens nieuwe beschermheer: Hubertus Johannes Maria Gerardus Brants. Roepnaam Hub en 57 jaar gelden geboren in het Zuid-Limburgse. Vandaar bekend met de schutterij de Limburgse tegenhanger van de Brabantse gilden. Werkt sinds 1977 als notaris in Helmond bij Verhoeven Brants en Visser Netwerk Notarissen. Woont sedert 1980 in Stiphout waar hij kennis gemaakt heeft met gildegebeuren. De nieuwe beschermheer Hub Brants hoopt gedurende de periode als beschermheer een positieve bijdrage aan het gilde te leveren. Hub Brants is de vierde beschermheer verbonden aan het voornoemd notariskantoor sinds 1946. Zijn voorgangers waren; notaris H.A.C. van Keulen (1946 tot en met 1959), notaris W.J.M. Keulen (1959 tot en met 1978, notaris A.J. Verhoeven (1978 tot en met 2006).

 

Woensdag 8 maart 2006:

De Bond van Schuttersgilden Kring Peelland houdt zaterdag 11 maart haar voorjaarsvergadering. Door de organisatie van de Kringdag Peelland 2005 Lierop heeft het Gilde van Sint Antonius Abt de organisatie hiervan. Deze vergadering begint zoals bij gilden gebruikelijk met een Eucharistieviering (aanvang 10.00 uur) in de koepelkerk. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door mannenkoor A Capella. Na de viering is er voor kringbestuur, bestuursleden kringcommissies en vertegenwoordigers van de 22 Peellandse gilden een koffietafel in zaal Nellie van Oosterhout alwaar om 12.00 uur de jaarvergadering zal aanvangen. Op de agenda onder meer: wat te doen viering 75 jaar Kring Peelland, kringprocessie Ommel, Kringdag Peelland 2006 Liessel en bestuursverkiezing. Herkiesbaar zijn Huub Manders, Sint Antonius Abt Deurne, Herman Boumans, Sint Willibrordus Bakel. Niet herkiesbaar Jan Verheijen, Sint Lambertus Someren-Eind.

 

Dinsdag 7 maart 2006:

De (kruisboog)schutters van het Gilde van Sint Antonius Abt schreven tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe schietseizoen historie. Zij wonnen bij de kringwedstrijden (geweer), georganiseerd door het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, het onderdeel korps. Dit is voor de eerste keer dat in de zeer lange historie van deze wedstrijden, jaren vijftig van de vorige eeuw. Ondanks het niet zo beste weer waren er veel schutters naar Lierop gekomen om het nieuwe schietseizoen te openen. Uitslagen Lieropse schutters: Korps Gilde van Sint Antonius Abt met Ton van de Ven (Frzn), Guus van de Ven de Ven (Fzn), Frans van de Ven (Wzn) en Dirk van de Ven (Tzn). Verder uitslagen: Personeel: 3 Angela Verstappen (OLV), 5 Guus van de Ven (Fzn) (SAA). Vrije Hand: 1 Paul Sanders (OLV), 5 Dirk van de Ven (SAA). Puist: 4 Angel van Moorsel (OLV), 5 Hans van den Eijnden (OLV), 6 Harrie Berkers (SAA), 7 Mies Sijbers (SAA).

 

Vrijdag 20 januari 2006:

Alweer een mooie kaartavond, dat is wat men na afloop hoorde van de 28 rikkers en 8 joker spelers(sters). Ook al was de aanvangstijd 20.15 de prijsuitreiking was, voor het jokeren, om een nette 22.30 uur. De rikkers moesten wat meer geduld beoefenen en werden om 23.15 uit hun droom geholpen. Vleesprijzen werden uitgereikt aan de 1e 4 rikkers en de 1e 2 joker speelsters.

De overige prijzen zijn, zoals gebruikelijk, waardebonnen die inwisselbaar zijn bij Hendrikx.

De eerste prijs ging dit jaar bij het rikken naar Harry Gubbels en bij het Jokeren naar Riek Gubbels. Zie ook de foto’s in de slapgalerij.

 

Maandag 16 januari 2006:

De teerdag, van het Lieropse gilde van Sint Antonius Abt, gehouden ter gelegenheid van het patroonsfeest van Sint Antonius Abt, stond voor een belangrijk deel in het teken van het afscheid van het beschermheerschap van oud-notaris Allard Verhoeven. Deze functie geeft hij na deze 28 jaar te hebben bekleed, over aan notaris Hub Brants. Deze kon door ziekte helaas niet aanwezig zijn. Zijn officiële installatie zal nu plaatsvinden tijdens de voorjaarsvergadering van 18 april. Hoofdman Henk Berkers had voor de scheidende beschermheer een persoonlijk woordje waarin hij zijn vele verdiensten aan het gilde benadrukte en als dank hiervoor benoemde hij hem onder luid applaus tot “erelid voor het leven”. De scheidende beschermheer dankte in een emotionele rede het Lieropse gilde voor het mooie wat hij in 28 jaar met het gilde heeft mogen meemaken. Hij eindigde als volgt: “Ik hoop dat het gilde de gilde blijft in de sfeer zoals die nu bestaat”. De teerdag begon zoals het bij een gilde hoort met een Eucharistieviering door voorganger gildenpastor Jan Zwirs. De intentie van deze viering was voor alle overleden leden maar met name werden genoemd de leden welke zijn overleden na de teerdag 2005: Driek van de Ven, Annie van de Ven-van Tulden, Jan Janssens en Frans Bekx. Na de Eucharistieviering werd het tweede onderdeel van de teerdag, de algemene ledenvergadering, gehouden in het gildenhuis Eet en Drinkcafé ’t Jagershuis. Jan van den Eijnden en Rob van Seggelen werden herkozen als lid van de overheid (bestuur). Lia Verberne volgde het statutair aftredende kascommissielid Peter Verberne op. Piet Verberne werd gekozen als gildenbroeder van het jaar. Verder was er een evaluatie door Frans Sijbers, voorzitter van de werkgroep gildefeest Lierop, van de Kringdag Peelland 2005 Lierop. Het jaarprogramma 2006 met onder andere de Kringdag Peelland 2006 Liessel op 21 mei, het Europees Schutterstreffen Bernheze op 26 en 27 augustus en het opluisteren van de plaatselijke en gemeentelijke festiviteiten, werd goedgekeurd. Tijdens de teeravond, gehouden in zaal Nellie van Oosterhout, werd de hoofdsponsor Hurkmans BV Someren, in de persoon van René van de Ven (tevens gildelid) bedankt voor de vele steun bij de organisatie Kringdag 2005 Lierop en werden de zilveren jubilarissen Ton van Brussel en Everaart van der Zanden gehuldigd. Hoofdman Henk Berkers spelde hen de zilveren Sint Antonius Abt speld op.

 

Woensdag 11 januari 2006:

Maandag 16 januari houdt het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop kaartwedstrijden in gildenhuis Eet-Drinkcafé 't Jagershuis. Er kan gekaart worden in de spelsoorten rikken, jokeren en toepen. De prijzen bestaan uit vleespakketten. Aanvang 19.30 uur.

 

Zondag 8 januari 2006:

Zaterdag 14 januari houdt het Lieropse Gilde van Sint Antonius Abt weer haar jaarlijkse teerdag t.g.v. het feest van Sint Antonius Abt dat op 17 januari gevierd wordt. De teerdag bestaat uit drie onderdelen Eucharistieviering, jaarvergadering, teeravond. De dag begint met een Eucharistieviering in de koepelkerk, aanvang 10.30 uur, de intenties zijn voor alle overleden leden met speciale aandacht voor hen die na het patroonfeest 2005 zijn overleden: Driek van de Ven (Bzn), Annie van de Ven–Van Tulden, Jan Janssens en Frans Bekx.

Als tweede onderdeel de jaarvergadering, aanvang 11.30 uur in gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals jaarverslag, notulen en financieel verslag een overheids(bestuurs)verkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Jan van den Eijnden en Rob van Seggelen. Kandidaten voor voornoemde functie kunnen zich melden tot voor de aanvang van de vergadering bij de overheid. Een ander belangrijk agendapunt is de wisseling van het beschermheerschap. Na 27 jaar draagt oud-notaris Allard Verhoeven deze functie over aan notaris Hub Brants. Verder wordt er het jaarprogramma 2006 besproken en vastgelegd.

De teeravond, met de huldiging van de jubilarissen Ton van Brussel en Everaart van der Zanden, wordt gehouden in zaal Nellie van Oosterhout en begint om 19.30 uur.

 

Dinsdag 29 november 2005:

Afgelopen zondag namen 4 jeugdige gildenbroeders van het Gilde van Sint Antonius Abt en 4 van het Gilde van O.L.V. v.d. 7 Weeën deel aan het jeugdvendeltoernooi te Bakel. En niet zonder succes! Bart Sijbers, van de gruun, werd eerste in zijn leeftijdscategorie. Rik Verhees, van de rooi, werd in dezelfde categorie 4e. Martijn Thijs, ok gruun, werd 4e in zijn leeftijdscategorie.

Bij het groepsvendelen werden Koen en Bart Sijbers, Jorg van Bree en Martijn Thijs allen lid van Sint Antonius Abt derde. Er waren in totaal over alle categorieën 17 prijzen te winnen. Een groot aantal prijzen ging dus mee naar Lierop. Op de foto de deelnemers met hun trotse trainers/coaches!

 

Maandag 21 november 2005:

Sint Nicolaas is ook weer in Lierop. Het was een andere intocht als andere jaren. Deze keer ging de Sint ‘te voet’! De Sint en z’n Pieten werden afgehaald aan ’t Alfort. Met de fanfare en de Gildes voorop trok de stoet naar het Kerkplein. Het voordeel van de ‘lopende’ Sint was dat hij volop tijd had om de kinderen langs de route aan te spreken. Op het Kerkplein gaven de jeugdvendeliers van het Gilde een vendelgroet die door de Sint, maar ook door het aanwezige publiek, erg gewaardeerd werd. Van het Kerkplein ging het vervolgens naar de Vurherd waar de vele kinderen met hun ouders of begeleiders een ‘heerlijk’ middagje beleefden. Enkele foto’s zijn te zien op slaponline.

 

Zondag 6 november 2005:

Op zondag 12 juni werd in Lierop de gildendag Kring Peelland gehouden. De organisatie was in handen van het gilde van St.-Antonius Abt. Naast de gebruikelijke gildenactiviteiten was er ruime aandacht voor de kinderen. Zij konden zich vermaken met o.a. speeltoestellen, een luchtkussen, vogelknuppelen en schminken. Eén van de onderdelen was het oplaten van ruim 250 ballonnen. Van de 250 kaartjes, die aan de ballonnen hingen, zijn er 26 teruggestuurd. De meeste ballonnen landden in het gebied rondom Essen en Dortmund in Duitsland. De uitslag van de ballonnenwedstrijd:
1e prijs Kristel van Bussel, Bennungen, 377 km
2e prijs Gert-Jan Vossen, Worbis, 325 km
3e prijs Bjarne van den Biggelaar, Dortmund, 126 km.

 

Vrijdag 14 oktober 2005 Gilde St.-Anthonius Abt uit Lierop houdt op zaterdag 15 oktober de halfjaarlijkse oud ijzeractie. Vanaf 9.30 uur komen de gildenbroeders en -zusters bij de Lieropse inwoners aan de deur. Ze nemen geen diepvriezers, koelkasten, gasflessen, accu's en autobanden mee.

 
Het gilde van Sint Antonius Abt heeft afgelopen zondag 28 juni 2004 deelgenomen, als gastgilde, op de krindag in Gilze-Rijen en met succes. De dames van het gilde (Silvia Sijbers, Ine van Lieshout, Petra van Bree) haalden in hun tweede wedstrijd ( de eerste was op de kringdag in gemert) een verdienstelijke tweede plek bij het jeu de boulen. Alle wedstijden werden gewonnen, slechts enkele verlies-games weerhied hun om met de eerste prijs huiswaarts te keren. Een prestatie van formaat in een kring waar jeu de boulen een vast wedstrijd-onderdeel is. Bij het standaardrijden behaalde Lia Verberne de eerste prijs en ook de jeugd was zeer verdienstelijk. Ze keerden huiswaarts met een 1e prijs 14-16 jaar (Martijn Thijs) en een 2e prijs jeugd onder de 13 jaar (Bart Sijbers) Door de verhindering van Jorg van Bree en de blessure van Koen Sijbers was het niet mogelijk om mee te dingen bij het groepvendelen. De jeugdleden feliciteerden na afloop allereerst Jan van den Einde (Hoeks) met het behaalde resultaat. Jan is de leermeester van de jeugdvendeliers en was zich de koning te rijk met het behaalde resutaat van zijn pupillen.

 

Dinsdag 22 januari 2002: Jan van den Eijnden (Hoeks), heeft tijdens de teerdag van het Gilde van Sint Antonius Abt, jl. zaterdag 19 januari, twee onderscheidingen uitgereikt gekregen. Een kringonderscheiding was er voor hem wegens zijn vele inzet voor het gildenwezen in Kring Peelland. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt de kringvoorzitter Mies Sijbers. En uit handen van hoofdman Henk Berkers ontving hij de gouden Sint Antonius Abt i.v.m. zijn 50-jarig gildenlidmaatschap. Voor Martien Verberne, eveneens 50 jaar lid, een gouden Sint Antonius Abt speld. Henk Berkers had het druk tijdens de teerdag want er werden ook vier zilveren jubilarissen gehuldigd nl; Hans van de Ven (Wzn), Willie van de Ven (Fzn), Guus van de Ven (Fzn) en Aad van Bussel. Voor hen was er een zilveren Sint Antonius Abt speld. Hans Verbruggen ook 25 jaar lid, kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Hij zal terzijnertijd op gepaste wijze gehuldigd worden.Tijdens deze teerdag was er ook de algemene ledenvergadering. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende maar herkiesbare overheidsleden Jan van den Eijnden en Rob van Seggelen herkozen. Wim van Bree volgde het statutair aftredend kascommissielid Ton van de Ven (Fzn) op. Het programma 2002 met o.a. de gildenfeesten in Deurne, Waalre, Doornenburg, het opluisteren van de Hemelvaartprocessie en van de plaatselijke en gemeentelijke festiviteiten werd goedgekeurd.De teerdag begon met een Eucharistieviering, voorganger pastoor Jan Zwirs. De intentie van deze viering was voor de overleden gildenleden met speciale aandacht voor hen die sinds de teerdag 2001 overleden zijn te weten; Sjef van de Ven, Wim van de Ven, Jan van Eijk, Harrie van Gastel en Huub van Lieshout.  

Donderdag 17 januari 2002:
Maandag 21 januari houdt het Gilde van Sint Antonius Abt kaartwedstrijden in gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis. Er kan gekaart worden in de spelsoorten rikken, jokeren en toepen. De te winnen prijzen bestaan uit vleespaketten. De wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk, ook niet
gildenleden. Aanvang kaarten 20.00 uur.

 

Dinsdag 16 oktober 2001:
A.s. zaterdag 20 oktober zal door het Aktiviteitenfonds Gilde St. Antonius Abt weer de halfjaarlijkse oud-ijzeractie gehouden worden. Vanaf 9.30 uur komen ze weer langs. Wegens milieuomstandigheden zullen er geen diepvriezers, gasflessen, koelkasten, accu's en velgen worden meegenomen. Alle ander ijzer is welkom.

 

Zaterdag 8 september 2001:
Het is druk voor de Lieropse gildes. Morgen organiseren ze samen met Fanfare St. Willibrordus het Bourgondisch Festijn op hun eigen schietterrein De Roovere. Ook de afgelopen weken zijn ze druk in de weer geweest in het schoolproject van ’t Rendal. Zo was er donderdag in het kader van Someren 700 een echt mini-gildenfeest met officiële toespraken, een massale opmars, slangendefilé, een hernieuwing van de eed van trouw (afgenomen door pastoor Jan Zwirs), vendel- en tromdemonstraties. Ook moest er natuurlijk een echte Koning uit naar voren komen. Dit werd uiteindelijk Twan van Lierop. Hij kreeg van Hertog Jan een herinneringsschild omgehangen. Onder het motto ‘Daor hedde de guld’ werd dit evenement, dat veel publiek trok, een groot succes

 

Woensdag 5 september 2001: Donderdag wordt als afsluiting van de gildenles "d'r hedde de guld" op het Rendal een mini gildenfeest georganiseerd. Beide Lieropse gilden hebben in het kader van deze afsluiting samen met het team van het Rendal een feestelijk programma opgesteld. Het hoogtepunt van dit mini gildenfeest wordt de strijd om koning van het Rendal te worden. Deze strijd zal op een sportieve maar tradionele wijze uitgevochten worden door de leerlingen van het Rendal. Een ander hoogtepunt wat deze avond op het programma staat is een vendelhulde gebracht door de nog maar net in opleiding zijnde jeugdvendeliers van het Gilde van Sint Antonius Abt. De organisatie van het mini gildenfeest stelt het op prijs als het publiek (ouders, grootouders, broes, zussen tantes en omes) in grote getale komt kijken naar dit evenement. Voor kinderen tot 16 jaar vinden er zondag op het schietterrein spelen en activiteiten plaats. Voor de spelen kan de scorekaart welke op het Rendal uitgereikt is gebruikt worden. Ben je de scorekaart vergeten of zit je niet op het rendal, hoeft dat geen probleem te zijn omdat er zondag op het feestterrein bij het secretariaat voldoende scorekaarten beschikbaar zijn. De inschrijving voor de jeugdspelen is gratis. en de winnaar krijgt van Hertog Jan een grote bokaal uitgereikt.

 
Woensdag 29 augustus 2001: Afgelopen maandag togen de beide Lieropse gildes Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en St. Antonius Abt al vroeg naar hun clubhuis om vandaar te vertrekken naar de Basisschool waar in het kader van Someren 700 het Gildeproject: ‘Daor hedde de Guld’ van start ging. Deze gebeurtenis wordt donderdag 6 september afgesloten met een heus (mini)gildefeest voor de leerlingen van de basisschool. Hertog Jan d’n II zal aanwezig zijn, evenals de beide gilden. Dit minigildefeest vindt plaats op het voormalige ‘Zusters’veldje bij de gymzaal en duurt van 18.30 tot 20.00 uur.

Donderdag 23 augustus 2001:
Ook de beide Lieropse Gilden hebben een brief gestuurd naar het Ministerie als reactie op de herindelingsplannen. Deze brief is opgenomen op onze Herindelingspagina.

 
Woensdag 22 augustus 2001: Graag voldoen wij aan de publicatie voor het Bourgondisch Schietfestijn. In het kader van Someren 700 jaar organiseren de beide Lieropse gilden in samenwerking met de fanfare op zondag 9 september een Bourgondisch schietfestijn op het schietterrein de Roovere aan de Herselseweg te Lierop. In eerste instantie was deelname aan dit Bourgondisch festijn gericht op bestaande of voor dit doel op te richten kaartclubs. Gelet op het tegenvallend aantal voorinschrijvingen hebben we helaas moeten concluderen dat kaartclubs het liever bij het kaarten houden. We hebben daarom de opzet en het programma aangepast. Het accent van deze dag zal voornamelijk gericht zijn op de diverse schietonderdelen met daarbij een aantal Bourgondische spelen.
Vanaf 13.30 uur kan men in groepjes van twee personen deelnemen aan verschillende schiet- en behendigheidsonderdelen. Deze onderdelen zijn o.a.:
Wipschieten
Kruisboogschieten
Handboogschieten
Hooivork gooien
??
Het koppel dat in zijn totaliteit het beste scoort wint een reis voor twee personen naar Parijs. Later in de middag kan iedereen boven de 16 jaar deelnemen aan het koningschieten. Diegene die de koningsvogel naar beneden haalt mag zich de eretitel "Koning van Someren 700" aanmeten en wint daarbij twee kaarten voor de "Night of the Proms" te Rotterdam. Voor een bijdrage van slechts f 5,00 per persoon mag deelgenomen worden aan beide activiteiten. Inschrijfgeld kunt u ter plaatse voldoen. Voor de jeugd onder de 16 jaar wordt op deze middag een aangepast spel/schietprogramma georganiseerd. Deelname hieraan is gratis. De winnaar van deze wedstrijden zal met een grote bokaal gehuldigd worden. Voor de allerkleinsten zal er een springkussen aanwezig zijn. Om deze middag extra op te luisteren zal Hertog Jan persoonlijk zorgdragen voor een Bourgondische uitstraling. Graag nodigen wij iedereen van harte uit om aan deze gezellige Bourgondische middag deel te nemen.
 

Vrijdag 10 augustus 2001:
Op uitnodiging van de actiegroep "Handen af van Lierop" hebben gisteren twee vertegenwoordigers van ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan Lierop gebracht De heer J. Bolte, projectleider van de werkgroep, en mevrouw B. de Rooij, werden in gemeenschapshuis "De Vurherd" ontvangen door de actiegroep en de voorzitter van de Lieropse Belangengroep. Dit ging echter pas nadat een symbolische blokkade van de toegang van de Vurherd door beide Lieropse gilden (van oorsprong verdedigers van het dorp) opgeheven werd. In een anderhalf-uur-durende gesprek werden beide ambtenaren door de actiegroep stevig aan de tand gevoeld over het ministeriële plan om Lierop boven de A67, ruim de helft van het Lieropse grondoppervlak en bijna een kwart van de bewoners, aan Helmond toe te wijzen. De actiegroep wilde daarbij meer in detail geïnformeerd worden over de argumenten die hieraan ten grondslag liggen en de relatie die dit heeft tot andere bestuurlijke en ruimtelijke ontwikkelingen. verder was de actiegroep benieuwd te horen in hoeverre de invloeden die een dergelijke ingrijpend plan op de sociale en culturele structuur hebben in de planvorming meegenomen zijn. De verkregen informatie gaat nu gebruikt worden om het officiële bezwaar namens Lierop tegen het huidige plan van de minister, nog wat aan te scherpen. Aan het einde van de bijeenkomst werden aan de projectleider van de ambtelijke werkgroep een 450 persoonlijke bezwaarschriften en een petitielijst met ruim 1450 handtekeningen, die tot op heden bij de actiegroep binnengekomen zijn, overhandigd. De persoonlijke bezwaarschriften en handtekeningen die nog binnenkomen zullen in de laatste week, samen met het officiële bezwaarschrift door de actiegroep naar de minister gestuurd worden. De overhandiging van de petitielijst en de bezwaarschriften vond plaats op het kerkplein, met daarbij het uitzicht op de geplande toekomstige grens van Lierop met Helmond, de A67. De Lieropse bevolking hoopt dat dit gesprek de adviseurs van Minister de Vries er toe zal bewegen om dit deel van het herindelingsplan nog eens kritisch tegen het licht te houden en tot de conclusie zal komen dat dit eigenlijk niet in het toekomstige wetsontwerp thuishoort. (Zie ook herindelingspagina).
Gilde Van Sint Antonius Abt
Fanfare St. Willibrordus
Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën